Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

PRZEDSZKOLAK NA START

ŚMIAŁO DO SZKOŁY

Śmiało do szkoły DP 0095

fundamentalną rolę ćwiczeń słuchowych w okresie przygotowu- jącym do nauki czytania i pisania. Produkt wspomaga realizację założeń edukacji włączającej i obowiązku udzielania pomocy psy- chologiczno-pedagogicznej wpublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Śmiało do szkoły! to praktyczne narzędzie stymulu - jące funkcje percepcyjno-motoryczne. Zawiera ćwi - czenia wspomagające rozwój: • mowy, • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, • spostrzegawczości i pamięci, • syntezy i analizy słuchowej, • kształtowania pojęć orientacji stronnej, przestrzennej i czasowej, • kształtowania pojęcia liczby i umiejętności liczenia, • grafomotoryki. Zalety programu: • bogaty zestaw ćwiczeń słuchowych – solidny fundament dla opa- nowania umiejętności czytania i pisania; • wspomaganie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i kom- petencji matematycznych warunkujących sukces szkolny dziecka; • urozmaicony zbiór ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności – wzmacnianie motywacji i zaangażowania dziecka w czasie zajęć; • elastyczna struktura programu – kompleksowa propozycja me- tody pracy przez cały rok lub modułowo z wybranymi obszarami wymagającymi kompensacji. Minimalne wymagania techniczne: • system operacyjny Windows 7/8x/10 • procesor 2,4 GHz

999 zł Program został przygotowany z myślą o nauczycie - lach, terapeutach, którzy pracują indywidualnie lub grupowo z dziećmi w wieku 5, 6 lat, przygotowując je do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Dla kogo? • Śmiało do szkoły! to całościowy program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia u dzieci 5- i 6-letnich przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole. Program został przygotowany z myślą o nauczycielach, terapeutach, którzy pracują indywidualnie lub grupowo z dzieć- mi w wieku 5, 6 lat, przygotowują je do podjęcia nauki czytania pisania i liczenia. Został stworzony przez zespół doświadczonych specjalistówz zakresu edukacji wczesnoszkolnej, logopedii, terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej. Zawartość programu • diagnozapedagogicznawraz z zestawemćwiczeńwspomagających proces diagnozowania, • ćwiczenia słuchowe • (30 cykli zajęć) wraz z przesiewowym badaniem ortofonicznym, testem paronimów, wstępną oceną umiejętności syntezy i ana- lizy, bogaty materiał dźwiękowy (m.in. wzorcowa artykulacja głosek w izolacji), • zestawćwiczeńmultimedialnych do stymulacji funkcji percepcyjno- -motorycznych i rozwijania umiejętności matematycznych, prawie 400 interaktywnych ekranów z zadaniami, animacjami i ćwicze- niami ruchowymi dla dzieci, prawie 200 kart pracy do wydruku, • scenariusze 30 zajęć edukacyjnych. • Zgodność z aktualną podstawą programową • Program wspiera realizację podstawy programowej. Podkreśla

Przedszkolak na start. DP 4266 799 zł Produkt multimedialny dla nauczycieli przedszkola uczą - cych dzieci w młodszym wieku przedszkolnym oraz prowadzących zajęcia wyrównawcze i korekcyjno - -kompensacyjne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, skuteczne połączenie nauki-zabawy i/ lub terapii. Jakie zaspokaja potrzeby? • Zapewnia harmonijny rozwój wykorzystującwielozmysłowość dziecka łącząc naukę i zabawę • Daje poczucie komfortuwpracy nauczyciela, oferującmu proste narzę- dzia - aplikację i ćwiczenia dopasowujące się do podstawy programowej Jakie daje korzyści? • Prosta w obsłudze aplikacja nauczyciela

• Kreator dyplomów • Możliwość dodawania własnych zasobów przy tworzeniu zajęć Dla jakiej grupy wiekowej jest produkt? • Produkt przeznaczony jest dladzieci wmłodszymwiekuprzedszkolnym 2, 5-4 lata, oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol- nym w zależności od stopnia zaburzenia bądź upośledzenia. • Program na trzy stanowiska. Minimalne wymagania: • Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit • Procesor 2,4 GHz • 1 GB pamięci RAM(dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit) • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 • Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami • Mysz lub inne urządzenie wskazujące • Port USB 2.0/3.0 • 600 MB miejsca na dysku twardym

• 4 GB pamięci RAM. • Pozostałe parametry: • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x769

• Kreator scenariuszy zajęć • Przewodnik metodyczny • Karty pracy

100

Made with FlippingBook Proposal Creator