Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

MOC EMOCJI

KATECHEZA

Moc emocji DP 0096

Katecheza DP 4869

1 099 zł Nowoczesny programdo rozwijania kompetencji emo - cjonalno-społecznych dzieci wwieku 6-10 lat. Zawiera elementy socjoterapii. Wspiera nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie rozwoju kompeten - cji społecznych i emocjonalnych, a także w realizacji obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-peda - gogicznej w szkole i przedszkolu. Wspomaga: • budowanie pozytywnego obrazu siebie • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji • zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych • rozwój empatii • kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie, • budowanie relacji • rozwój umiejętności dbania owłasne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo Zawartość programu: • 40lekcjimultimedialnychnapendrivie,wtym:40animacjiipokazówslajdów, ponad90ćwiczeńmultimedialnych, animowanenagrodyza rozwiązanie

349 zł Multimedialna katecheza do szkoły, zawierająca 42 angażujące ucznów lekcje katechezy, stworzo - na z myślą o lekcjach w pierwszych trzech klasach nauczaniawczesnoszkolnego. Dowykorzystania za pomocą rzutnika. Blisko 400 ekranów do wyświetla - nia na tablicy interaktywnej; zgodna z Nową Pod - stawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego wPolsce. Rozwiązanie posiada imprimatur przyznany przez ArcybiskupaMetropolitęGdańskiego Sławoja LeszkaGłódzia. Autorami katechez są: ks. Rafał Bed - narczyk, ks. Dariusz Kurzydło, Dorota Sys, Mateusz. J. Tutak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń - skiego. Całość opiniował wizytator lekcji religii. ks. Krzysztof Spławiński. Przewodnikami w kolejnych tematach Multimedialnej katechezy są animowani bohaterowie uczący tolerancji i szacunku wobec in - nych. Za poprawne wykonywanie zadań i wytrwa - łość uczniowie otrzymują specjalne nagrody. • program wydany na nośniku typu pendrive (wersja offline); bez-

zadań; 40 scenariuszy zajęć; 50 kart pracy; przewodnik metodyczny; arkusze umożliwiające obserwację rozwoju kompetencji dzieci wymagania techniczne • Windows 7/8/10 - wersje 32 i 64bit (z przeglądarką internetową IE/

terminowa licencja 3stanowiskowa; • wymagania techniczne: Windows 7/8/10 - wersje 32 i 64 bit (z przeglądarką internetową IE/Microsoft Edge), Procesor 2,4GHz , 4GB pamięci RAM,4GBmiejsca na dysku twardym,Karta graficz- na obsługująca rozdzielczość ekranu1024x768, Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami , Mysz lub inne urzą- dzenie wskazujące, Port USB 2.0/3.0

Microsoft Edge) ; procesor 2,4 GHz; 4 GB pamięci RAM • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768

• karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami • mysz lub inne urządzeniewskazujące; port USB2.0/3.0; 3GBmiejsca na dysku twardym

101

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator