Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

LEKCJOTEK@

Lekcjotek@ jest bazą pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie. Scenariusze lekcji zamieszczone w aplikacji oraz dołączone do płyty w formie drukowanej to źródło pomysłów na efektywne wykorzystanie zasobów multimedialnych dostępnych wprogramie. Dodatkowa książeczka prezentująca zasobymultimedialnewykorzystanewaplikacji wraz z ich opisami, ułatwia znalezienie materiałów, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji.

Zalety programów: • Opracowane zagadnieniawraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF) • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów

• Filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem i inne) • Możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6 stanowiskach komputerowych • Program oferuje dwa tryby pracy. O pcja pracy z programem w trybie „P racuj z lekcją ” umożliwia komfortowe zapoznanie się z materiałami multimedialnymi , przygotowanie lekcji według własnego pomysłu , a następnie zaprezentowanie finalnej i dopracowanej wersji uczniom na urządzeniach multimedialnych .

• zagadnieniawraz z dołączonymi scenariu- szami lekcji w formie drukowanej i elektro- nicznej (pliki PDF) • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktyw- nych, prezentacji i filmów • Filmy instruktażowe (obsługa tablicy inte- raktywnej, praca z programem) • możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach komputerowych • wymagania techniczne: Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor min 1 GHz, Pamięć RAM: 1 GB RAM (32- bit) lub 2 GB (64-bit), napęd CD/DVD, 600MB wolnej przestrzeni na dysku twar- dym, karta dźwiękowa, mysz lub inne urządzenie wskazujące • Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

Historia i Społeczeństwo DP 4264 299 zł Tematy: Na Olimpie; Osiągnięcia starożytnych Rzymian; Początki państwa polskiego; Państwo polskie za czasów Kazimierza Wielkiego; Wśredniowiecznymzamku;Wśre - dniowiecznym mieście; Odkrycia geograficzne i ich następstwa; Po - czątki dynastii Jagiellonów; Bitwa podGrunwaldem; Szlachta polska; RzeczpospolitaObojga Narodów; Rozbiory; Powstanie styczniowe; Jó - zef Piłsudski; Wrzesień 1939; Sytu - acja ludności polskiej pod okupacją niemiecką i radziecką; Powstanie warszawskie; Świat i Polska po 1945 roku; NSZZ Solidarność; Państwo polskie po 1989 roku. Zalety programów:

102

Made with FlippingBook Proposal Creator