Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

STEM

S T E M science technology engineering maths

Materia i energia w ekosystemach LJ 0012 3 990 zł Wramach pracy zmodułemMateria i energia w ekosystemach uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność sposobów ich podtrzymania. Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz, że wszystkie żywe istoty wymagają tychsamychpodstawowychzasobów: żywności, wody, schronienia i powietrza. Poszerzeniem tej wiedzy będzie dyskusja o interakcjach, jakie występują, gdy czynniki biotyczne konkurują o uzyskanie tych zasobów.

Uczniowie dyskutują, jak czynniki biotyczne zależą od czynników abiotycznych, takich jak Słońce, woda i powietrze oraz od innych czynników biotycznych, w tym roślin i zwierząt, umożliwiając im wzrost, reprodukcję i przetrwanie. Poprzez sześć serii działań badawczych uczniowie badają ruch materii oraz obieg energii wekosystemie.Wmiarę realizowania tychdziałań zapomocą takich modeli, jak: sieci pokarmowe, piramidy żywieniowe i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji, współzależności i sfer Ziemi. Na koniec pracy z modułem omawiają wpływ człowieka na ekosystem oraz możliwe sposoby ochrony środowiska naturalnego.

S T E M science technology engineering maths

Struktury roślin i zwierząt LJ 0013 4 990 zł Podczas pracy z modułem Struktury roślin i zwierząt uczniowie rewidują swoją wiedzę na temat organizmów oraz poznają budowę i zachowania roślin i zwierząt. Wyciągają wnioski na temat potrzeb, jakie muszą być spełnione, aby organizmy mogły rozmnażać się, rosnąć i przetrwać w swoim środowisku. Dzięki realizacji kolejnych, zawartych w module, działań badawczych uczniowie poznają budowę konkretnych roślin i zwierząt. Identyfikują behawioralne i strukturalne adaptacje różnych organizmów i dyskutują o tym, w jaki sposób każda z nich wpływa na przetrwanie. Dyskusję tę wspiera

dostępna dla uczniów sekcja kalmara i kwiatu. W ramach pracy z modułem omawia się również pięć zmysłów i bada ich znaczenie dla przetrwania zwierząt. Prowadzona przeznauczycielasekcjamózguowcy wprowadza pojęcie przetwarzania informacji.Wmoduleszczegółowo jest omawiany zmysł wzroku - uczniowie dowiadują się, jak działa oko i w jaki sposób widzimy obrazy. Uczniowie dyskutują o falach światła i o tym, dlaczego różne zwierzęta widzą kolory inaczej. Finalnie, na podstawie swojej wiedzy na temat zmysłu wzrokuu różnychzwierząt, uczniowie projektują model ulepszonego ludzkiego oka i oceniają swoją pracę.

104

Made with FlippingBook Proposal Creator