Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Życie w ekosystemach LJ 0014 3 990 zł Uczniowie codziennie mają okazję obserwować lokalny ekosystem i róż - norodną grupę organizmów w nim żyjących. W ramach modułu Życie wekosystemach dowiadują się, w jaki sposób jesteśmy zależni od innych or - ganizmów w ekosystemie. W pięciu seriach, zaproponowanych w mo - dule, działań badawczych ucznio - wie zapoznają się z cyklem życia, dziedziczonymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawar - tymi w skamielinach. Dowiadują się również, w jaki sposób wszystkie te elementywpływają na różnorodność życia na Ziemi. Uczniowie poznają

te zagadnienia poprzez badanie, dyskusję i aktywne rozwiązywanie problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują dane, opracowują twierdzenia po - parte dowodami i wnioskowaniem oraz oceniają związane z ekosyste - mami problemy i ich rozwiązania. Finalnie uczniowie zapoznają się z procesem projektowania technicz - nego. Pracując w grupach, analizują problemy środowiska i sugerują ich możliwe rozwiązania. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane koncepcje, określając czy pomaga - ją one rozwiązać problem, czy też szkodzą ekosystemowi, wywołując negatywne zmiany w jego obrębie.

S T E M science technology engineering maths

S T E M science technology engineering maths

Struktura i właściwości materii LJ 0015 5 990 zł Zestawdo realizacji podstawy programowej z che - mii, przeznaczony do przeprowadzenia (w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych) i omó - wienia 17 działań badawczych i eksperymentów podczas 21 lekcji chemii. W ramach tego modułu uczniowie poznają stany skupieniamaterii oraz po - jęcie właściwości fizycznych i chemicznych. Dowia - dują się czym jest objętość, masa i gęstość oraz jak je mierzyć. Sporządzają i rozdzielają mieszaniny. Wcielają się w rolę inżynierów i projektują system filtracji do oczyszczania wody. • sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole • wyposazenie zestawu dostarczane w 2 wytrzymałych skrzy- niach z tworzywa sztucznego (o wym.: 50x60x30 cm): mate- riały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla

nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczychwwersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów; bezter- minowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniemm.in. tablicy interaktywnej; rozbudowany przewodnikmetodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, wwer- sji cyfrowej; książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne; symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: waga szkolna z odważnikami, zakres do 2 kg - 4 sztuki, cylindry miarowe o poj. 1000ml i lejki - po 8 szt., pipety- 48 szt.; łyżki miarowe - 8 szt., lupy - 30 szt., laboratoryjne opiłki żelaza (500g) - 1 szt., różdżka magnetyczna- 12 szt., jodyna antyseptyczna 30 ml, rękawiczki jednorazowe- 100 szt., gleba, piasek, żwir, duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego, ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

105

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator