Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

S T E M science technology engineering maths

S T E M science technology engineering maths

Zmieniająca się planeta Ziemia LJ 0016 4 990 zł Zestawpomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony do przepro - wadzenia i omówienia 14 działań badawczych i eks - perymentów podczas 22 lekcji geografii, przeznaczo - ny do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom, jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma cechy takie, jakiemożemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tekto - nicznych i tworzenie się skał. Pracując z tym modułem, uczniowie dowiadują się dlaczego na Ziemi występują trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wykonują symulację cyklu skalnego. Tworząmodel przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształtowania terenu. Dowiadują się, co różne typy mapmówią namo formach ukształtowa - nia terenu i położeniu akwenów. Omawiają tworzenie się warstw skalnych i skamieniałości. Opracowują mo - dele, które mają na celu rozwiązanie problemu erozji gleby. Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1–3 rów -

noległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostar - czane w dwóch wytrzymałych skrzynach z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50 x 60 x 30 cm) stanowią: • materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla na- uczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji dru- kowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów , • bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zaso- bów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej: • rozbudowanyprzewodnikmetodycznydlanauczycielaze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; • książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia inte- raktywne; symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji, • materiały tradycyjne, m.in.:

Ziemia i Kosmos LJ 0017

wzajemny wpływ Słońca, Ziemi i Księżyca, poznają naturę gwiazd. Wykorzystując modele, uczniowie analizują ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Księży - ca, co pozwala imwyjaśnić mechanizmzjawisk dnia i nocy, pór roku i faz Księżyca. Poznają również sfery Ziemi i ich wzajemne zależności oraz dowiadują się o potrzebie i możliwościach ich ochrony. Uczniowie rozwijają te koncepcje poprzez aktywne badanie, dyskusję i rozwiązywanie problemów. Prowadzą ob - serwacje, przewidują rezultaty, wyciągają wnioski, przedstawiają dowody i argumenty oraz oceniają problemy i ich rozwiązania. ( 19 lekcji)

3 990 zł Celem modułu Ziemia i Kosmos jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obiegmaterii i energii. Systemy te oddziałują ze sobą, a efekty zachodzących w nich interakcji mogą być ujęte w obserwowane i przewidywane wzorce, jak na przykład noc i dzień, pory roku, pływy, pogoda i klimat.Wramach pięciu dostępnych serii działań ba - dawczych uczniowie badają te oddziaływania; dys - kutują omiejscu Ziemi weWszechświecie, omawiają

• zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał - 8 szt.; • zestaw 8 próbek gleb występujących na Ziemii - 1 szt.;

• gips artystyczny, piasek, glina,ciastolina; • nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt.;

• mata absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16 szt. • duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego; • ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

106

Made with FlippingBook Proposal Creator