Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

7

7

MPP Chemia dla klas VII–VIII LJ 0023 850 zł 11 zagadnień: Materia, Wewnętrzna budowa materii, Reakcje chemiczne, Gazy, Roztwory wodne, Kwasy, Wodorotlenki, Sole, Węglowodory, Pochodne węglo - wodorów, Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym(białka, cukry, tłuszcze); 33 lekcje (po11 lek -

cji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”); 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D; 11 gier dydaktycznych; 4 plansze in - teraktywne; zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej; wersja on - line & offline ; bezterminowa licencja dla 3 nauczycie - li; możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet).

39 lekcji (po 13 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”); 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 zasoby interaktywne; 13 gier dydak - tycznych; 3plansze interaktywne; zestawplanszwraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy in - teraktywnej; wersja online & offline; bezterminowa li - cencjadla3nauczycieli;możliwośćpobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet).

MPP Fizyka dla klas VII–VIII LJ 0024 850 zł 13 zagadnień: Zjawiska cieplne, Ruch drgający i fale, Elektrostatyka, Energia, Fale elektromagnetyczne, Hy - drostatyka i aerostatyka, Magnetyzm, Optyka, Prąd elektryczny, Ruch, Siły,Właściwościmaterii, Świat fizyki;

109

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator