Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe to sprawdzone merytorycz - nie, interaktywne materiały do nauki przy użyciu tabletu, smartfonu, tablicy lub monitora interaktywnego. Każdy program z serii (MPP) to bogate zasoby zgodne z podstawą programową dla szkół pod - stawowych. Średnio każdy zestaw (MPP) pokrywa się w 80-85% z podstawą programową, stanowi więc doskonały fundament wie - dzy lub uzupełnienie zajęć z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka. Opracowane zasoby wypełnione są zróżnicowa - nymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi, a także ekranami do pracy grupowej. Każde z zagadnień zostało opracowane w formie trzech typów lekcji: „Powtórz wiedzę”, „Sprawdź się” oraz „Czas na test”. Programy z serii (MPP) są w wersji pudełkowej i zawierają trzy książki (Instrukcja obsługi, PoradnikMetodyczny, Instrukcja tworzenia

własnych lekcji) oraz dokument licencyjny zapewniający beztermino - wy dostęp dla trzech nauczycieli.Wramach tych licencji nauczyciele otrzymują możliwość pracy online w oknie przeglądarki oraz pracy offline (pobrania i instalacji zasobów na dwóch urządzeniach przez każdego nauczyciela). Dodatkową funkcjonalnością programów są licencje przeznaczone dla uczniów (dodatkowo płatne), w ramach których można uzyskać dostęp do lekcji typu „Sprawdź się” do pracy indywidualnie w domu, w trakcie zajęć lub równolegle do nauczycie - la korzystającego z zasobów np. na tablicy interaktywnej. Posiada - nie obu licencji pozwala korzystać z dodatkowych opcji programu, np. wysyłania zadań w formie prac domowych i otrzymywania wyników i statystyk. Zasoby z serii (MPP) zostały przygotowane w nowoczesnym systemie HTML5. Dzięki temu z programów (MPP) można korzystać na niemal dowolnym urządzeniu multimedialnym,

które wyposażone jest w przeglądarkę internetową. Nauczyciel może z powodzeniem korzystać z zasobów, wykorzystując w tym celu tablicę lub monitor interaktywny, komputer, laptop, tablet, czy nawet smartfonu. Brak dostępu do Internetu nie ogranicza korzysta - nia z programu (MPP). Dzięki dedykowanej aplikacji możliwe jest wcześniejsze pobranie zasobów, a następnie dowolne korzystanie z programóww dowolnymmiejscu i czasie. Do prawidłowego dzia - łania zasobów edukacyjnych (MPP) sugerowana jest przeglądarka internetowa: Chrome - wersja 17 lub wyższa, Firefox - wersja 4.0 lub wyższa, Edge (z systemuWindows 10), Safari- wersja 5.0 lubwyższa, iOS Safari – wersja 7 lub wyższa, Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa oraz system operacyjny: Windows - wersja 7 lub wyższa, macOS - wersja 10.08 lub wyższa, iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa, Android - wersja 5 lub wyższa.

5

MPP. Biologia dla klas V–VIII LJ 0022 850 zł 14 zagadnień: Biologia jako nauka, Ekologia i ochrona środowiska, Budowa i funkcjonowanie komórki, Chemizm życia, Ewolucja życia, Funkcjo - nowanie organizmów, Królestwo roślin, Królestwo zwierząt. Bezkręgowce, Królestwo zwierząt. Krę - gowce, Organizm człowieka. Część 1, Organizm człowieka. Część 2, Genetyka, Bakterie i wirusy, Stan zdrowia i choroby; 42 lekcje (po 14 lekcji

MPP. Matematyka dla klas IV–VIII LJ 0021 1 250 zł 22 zagadnienia: Liczby naturalne, Rachunki pisemne, Liczby dodatnie i ujemne, Liczby całkowite, Ułamki zwy - kłe, Ułamki dziesiętne, Liczby naturalne i ułamki, Liczby wymierne, Procenty, Potęgi, Pierwiastki, Wyrażenia al - gebraiczne, Figury geometryczne, Pola figur, Równania liniowe, Prędkość, droga i czas, Wielokąty, Prostopadło - ściany i sześciany, Figury przystające i symetrie, Grania -

stosłupy, Ostrosłupy, Statystyka i prawdopodobieństwo; 93 lekcje (po 31 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”); 1500 kranów, 1066 zadań, 38 filmów, 111 symulacji, 22 obiekty 3D; 31 gier dydaktycznych; 3 plansze interaktywne; zestaw plansz wraz z przewod - nikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej; wersja online & offline; bezterminowa licencja dla 3 na - uczycieli; możliwość pobrania i instalacji na 6 urządze - niach (komputer, tablet).

„Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”); 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 1 symulacja, 71 interaktywnych obiektów (pokaz slajdów, inte - raktywne ilustracje); 14 gier dydaktycznych; 3 plan - sze interaktywne; zestaw plansz wraz z przewodni - kiemdo aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej; wersja online & offline; bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli; możliwość pobrania i instalacji na 6 rządzeniach (komputer, tablet)

108

Made with FlippingBook Proposal Creator