Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

7

5

MPP. Geografia dla klas VII–VIII LJ 0035 850 zł 20 zagadnień; 60 lekcji (po 20 lekcji typu ,,Sprawdź się”, ,,Czas na test”, ,,Powtórz wiedzę”); ponad 800 ekranów, m.in. interaktywne zadania, interak - tywne testy wiedzy; materiały audiowizualne i set - ki ilustracji; 20 gier dydaktycznych; multimedialny globus; multimedialne mapy świata, Polski i Europy; zestaw interaktywnych plansz wraz z drukowanym; przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy in - teraktywnej; wersja online & offline; bezterminowa li - cencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz z uzupełniającymi pomocami: drukowany poradnik metodyczny, drukowany poradnik ze szkoleniem z za - kresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycz - nych na portalu ekreda.pl, szczegółowy drukowany poradnik dla użytkowników platformy edukacyjnej; dzwonek.pl; możliwość pobrania i instalacji na 6 urzą - dzeniach (komputer, tablet); zagadnienia opracowane w MPP: Materiały dla KLASY VII: Położenie i podział administracyjny Polski, Klimat Polski, Rodzaje gleb

w Polsce, Rodzaje lasów w Polsce, Rodzaje surowców mineralnych, Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migracje ludności, Podział gospodarki na sektory, Główne uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce, Wa - lory turystyczne Polski, Różne regiony geograficzne na mapie Polski. Materiały dla KLASY VIII: Środowisko przyrodnicze Azji, Kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach, Bliski Wschód - gospodarka i cechy kulturo - we, Klimat strefy międzyzwrotnikowej, Proces pustyn - nienia w strefie Sahelu, Rolnictwo w Afryce Zachod - niej, Ekologiczne skutki wylesiania Amazonii, Rozwój technologii na przykładzie Doliny Krzemowej, Cechy środowiska przyrodniczego Australii, Położenie i śro - dowisko przyrodnicze Antarktydy. Wymagania techniczne: • sugerowana jest przeglądarka internetowa: Chrome - wersja 17 lub wyższa, Firefox - wersja4.0 lubwyższa, Edge (z systemuWindows 10), Safari- wersja5.0 lubwyższa, iOSSafari - wersja7 lubwyższa; system operacyjny:Windows - wersja7 lubwyższa,macOS - wersja10.08 lub wyższa, iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa, Android - wersja 5 lub wyższa.

MMP. Godzina wychowawcza od 12 lat LJ 0040 1 250 zł 30 tematów lekcji wraz z drukowanymi scenariusza - mi. Zagadnienia: Asertywność, Autorytety, Choroby, Depresja, Emocje, Fake news, Formy dyskryminacji, Hate speech, Inność czy normalność?,Netykieta, Pie - niądzemiarą sukcesu?, Pokój czywojna?, Praca, która hańbi, Przestrzeganie zakazów, Religijność,Rozwód i związki rodzinne, Seks (grupawiekowa 12-15), Seks (grupawiekowa 15-18), Przyglądamy się starości, Czy studia to jedyna droga?, Relatywizm i systemy warto -

ści, Tradycja a nowoczesność, Trolling, Od czego je - stemuzależniony?,Wojsko czy kultura?,Wolność od, wolność do,Wolność opinii,Współczesny patriotyzm, Zespół czy indywidualizm?, Zjawisko zła na świecie Aby móc w pełni korzystać z zakupionych zasobów na platformie dzwonek.pl wymagany jest dostęp do Internetu. W przypadku nauczycieli Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnię - ciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

111

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator