Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

INTERAKTYWNE PLANSZE PRZYRODNICZE

interaktywne plansze przyrodnicze (IPP)

Interaktywne Plansze Przyrodnicze to bogaty zbiór materiałów przedstawiających wybrane zagadnienia w postaci animacji, filmów, obiektów 3D oraz pojedynczych plansz i symulacji inspirowanych tradycyjnymi szkolnymi planszami ściennymi. Przygotowane treści przeznaczone są dowykorzystania przez nauczycielaw trakcie zajęć biologii, chemii, geografii i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, przy użyciu tablic i monitorów interaktywnych. Zasoby przeznaczone do pracy wgrupie, pozwalają uczniomnawspólne analizowanie tematu. Wykonane w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce internetowej są na bieżąco aktualizowane pod względem merytorycznym i technicznym. Korzystanie z plansz jest wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Umożliwiają pracę online jak i offline. Licencja: 3 licencje bezterminowe (bieżące aktualizacje bez dodatkowych kosztów). W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni.

5

7

7

5

IPP. Fizyka klasy VII–VIII LJ 0124

IPP. Biologia klasy V–VIII LJ 0122

IPP. Chemia klasy VII–VIII LJ 0123

IPP. Geografia dla klas V–VIII LJ 0135

490 zł Program zapewnia setki interaktywnych ekra - nów, które ułatwiają przyswajanie wiedzy z fizy - ki. Wśród nich znajdują się ilustracje i fotografie przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codziennego.Wymagania programowe zaprezentowano czytelnie, łącząc definicje, wzory, schematy i wykresy. Propono - wane pokazy, animacje i filmy obrazują zjawiska fizyczne oraz sposób przeprowadzenia doświad - czeń. Pakiet wzbogacono w przykładowe obli - czenia prezentujące krok po kroku prawidłowe rozwiązania oraz symulacje zjawisk fizycznych. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 dru - kowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni fizycznej. • Zagadnienia: 1. Ruch; 2. Siły; 3. Energia, 4. Zjawiska ciepl- ne, 5. Właściwości materii; 6. Hydrostatyka i aerostatyka; 7. Elektrostatyka; 8. Prąd elektryczny; 9. Magnetyzm; 10. Ruch drgający i fale; 11. Optyka; 12. Fale elektormagnetycz- ne; 13. Świat fizyki

490 zł IPP Biologia zawiera 80 plansz na setkach inte - raktywnych ekranówwpostaci symulacji, ilustracji w grafice trójwymiarowej oraz fotografii w tech - nice mikro i makro. Pakiet dodatkowo zawiera filmy przyrodnicze, ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach.W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, eduka - cyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pra - cowni biologicznej. • 1. Biologia jako nauka; 2. Budowa i funkcjonowanie komórki; 3. Chemizmżycia; 4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby; 5. Kró- lestwo roślin; 6. Królestwo zwierząt; 7. Organizm człowieka; 8. Genetyka; 9. Ekologia; 10. Ochrona środowiska

490 zł Na setkach interaktywnych ekranów uczniowie mogą korzystać z pokazów ilustracji i fotografii przedstawiających chemię z życia codzienne - go czy zasobów w postaci układu okresowego pierwiastków chemicznych, schematów, trójwy - miarowych modeli i wzorów. Opracowane sy - mulacje, pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na prze - bieg i wynik prezentowanych procesów. Przygo - towane filmy przedstawiają reakcje chemiczne przeprowadzone zarówno w laboratorium, jak i zachodzącewnajbliższymotoczeniu.W opako - waniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni chemicznej. • Zagadnienia: 1. Materia; 2. Wewnętrzna budowa materii; 3. Reakcje chemiczne; 4. Gazy; 5. Roztwory wodne; 6. Wodo- rotlenki i kwasy; 7. Sole; 8. Węglowodory; 9. Pochodne wę- glowodorów; 10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

490 zł Opracowane treści z zakresu geografii w postaci filmów, animacji i prezentacji zdjęć.Obrazująone różnorodne krajobrazy Polski i świata, w tymcha - rakterystycznedlanichzwierzęta i roślinność, natu - ralne procesy przyrodnicze i zjawiskapogodowe, wyjaśniająceprzyczyny i skutki ichwystępowania. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, fizyczne i polityczne wzbogacono o przykłady oraz dane statystyczne zwykresami i interaktywnymi mapa - mi. Rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi opracowanow formie interaktywnej trójwy - miarowej grafiki. W zestawie znajduje się 5 dru - kowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni geograficznej. • Zagadnienia: 1. Mapa Polski; 2. Krajobrazy Polski; 3. Lądy i oceany na Ziemi; 4. Krajobrazy świata; 5. Ruchy Ziemi; 6. Współrzędne geograficzne; 7. Geografia Europy; 8. Sąsiedzi Polski; 9. Środowisko przyrodnicze Polski; 10. Społeczeństwo i gospodarka Polski; 11. Relacje między elementami środowi- ska geograficznego; 12. Mój region i ,,mała ojczyzna”; 13. Azja; 14. Afryka; 15. Ameryka Północna i Południowa; 16. Australia i Oceania; 17. Obszary okołobiegunowe

112

Made with FlippingBook Proposal Creator