Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

AKADEMIA POMYSŁÓW

AKADEMIA UMYSŁU

Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną PN 0189 699 zł Obszerny zbiór materiałów dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów z niepeł - nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, pod względem: formy, języka, ilości materiału i sposobu pokazania treści na stro - nie. Pozwala połączyć naukę z zabawąw szkołach masowych, w szkołach integracyjnych, w szkołach specjalnych na zajęciach edukacyjnych, rewalida - cyjnych zarówno indywidualnych jaki i grupowych. Zawartość pakietu: • 1. Segregator: 660 różnorodnych kart pracy służących rozwijaniu umiejętności szkolnych,myślenia, pamięci, koncentracji, spostrze- gawczości, grafomotoryki i sensoryki. Zawartość segregatora jest podzielona na trzy części, zawierające odpowiednio treści: poloni- styczne,matematyczne, społeczno-przyrodnicze.Wsegregatorze znajdują się również plansze do edukacji społeczno-przyrodniczej. • 2. 20 pomocy dydaktycznych, wspierających edukację dzieci, pomagających w codziennym funkcjonowaniu w szkole, pozwa- lających lepiej utrwalić zdobywane wiadomości i umiejętności.

Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem PN 0188 699 zł Obszerny zbiór materiałów dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełno - sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, poma - gający w opanowaniu materiału z zakresu pod - stawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Poprzez zabawę uczniowie rozwijają umiejętności z zakresu.: zadawania pytań i udzielania odpo - wiedzi, czekania na swoją kolej, decydowania, kto rozpoczyna grę, akceptowania pomysłów innych uczestników, rozumienia związków przyczynowo - -skutkowych, kreatywne myślenie, określania po - ziomu własnej złości, radzenie sobie ze złością. Zawartość pakietu: • 1. Segregator: 660 stron z kartami pracy podzielonymi na działy: Ja i moje ciało, Ja i moja rodzina, Ja w szkole, Ja w świecie.Każ- dy dział zawiera ćwiczenia z obszaru kształtowania tożsamości, komunikacji oraz rozwoju emocjonalnego. • 2. Teczka: 23 pomoce dydaktyczne – zestawm.in.: gier, plansz, puzzli, historyjek społecznych, tablicmagnetycznych, któremożna wykorzystywać na wiele różnych sposobów.

1 6

Akademia umysłu. Uczeń EDU I–VI AU 0002

499 zł Kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia zawarte w programach pozwolą uczniom rozwinąć m.in. umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji uwagi, tak niezbędne zarównow szkole, jak i na co dzień. Ćwiczenia prezentowane są w formie rozbudowanych interaktywnych gier, o wielu poziomach trudności. Nauczyciel może zmieniać czy regulować takie parametry, jak np.: czas ekspozycji zadania, ustalić liczbę pokazywanych elementów, kolorów czy figur, a także skrócić i wydłużyć czas na odpowiedź. • W pakiecie Akademia Umysłu®Uczeń EDU: 6 programów zawierających blisko 100 kreatywnych ćwiczeń edukacyj- nych; 6 zeszytów metodycznych do prowadzenia zajęć; do- datkowy ZeszytMetodycznydoprzeprowadzeniakonkursów: „Mistrz koncentracji”, „Mega pamięć”, „Super umysł”; boga- ty zestaw nagród motywujących uczniów do wykonywania ćwiczeń (dyplomy, naklejki, zakładki do książek).

Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze PN 0099

599 zł Ponad 600 kart pracymatematycznych, polonistycznych i przyrodniczych oraz ok. 20 pomocy dydaktycznych dla uczniów klas 1–3. Gry ortograficzne, matematycz - ne i przyrodnicze, kolorowe plansze, dobieranki, wy - pychanki, loteryjki, memo, domino i naklejki pomogą prowadzić zajęciawyrównawcze bez podziału na klasy i o róznej trudności.

115

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator