Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

JUŻ UMIEM

Umiem liczyć PN 0040

390 zł Ćwiczeniawspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych: syntezę i analizęwzrokową, myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, roz - poznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć, umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i za - pisywania działań matematycznych. • zestaw zawiera: 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 11 interak- tywnych gier i zabaw klasowych, 150 kart pracy do kopiowania lub druku

Zestaw Umiem czytać, pisać, liczyć PN 0067

769 zł

przygotowującymi do matematyki takimi jak koncentracja, pamięć i myślenie mate - matyczne obejmująwszystkie zagadnienia przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawo - wych w zakresie matematyki na II etapie edukacyjnym, aw szczególności następu - jące obszary celów szczegółowych: licz - by naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach natu - ralnych; liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne oraz działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych; elementy alge - bry; proste i odcinki, kąty, wielokąty, koła, okręgi oraz bryły i obliczeniawgeometrii; obliczenia praktyczne, elementy statystyki opisowej i zadania tekstowe. • w zestawie: 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw, 150 kart pracy wydrukowanych z programu, 30 różnych kart z siatkami wielościanów foremnych (czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan); kartywydrukowane są na kartonie przeznaczonymdowy- cinania i sklejania modeli brył; wiek: 10-13 lat

Już Umiem! Matematyka PN 0070 490 zł Zes t aw pomocy dydak t ycz - nych dla nauczycieli matematyki klas 4-6 pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniówprzypominać, roz - wijać i poszerzać podstawowe umiejęt - ności matematyczne. Zestaw może być wykorzystywany na lekcjachmatematyki, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy z liczeniem i rozwiązywaniem zadań matematycz - nych oraz w ramach edukacji włączają - cej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego. Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu roz - wojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych jak i od - powiednich do wieku konwencji estetycz - nych. Karty pracy poza zagadnieniami

Umiem pisać PN 0039

290 zł Ćwiczenia wspierają koncentrację uwagi, pamięć wzroko - wą i słuchową, rozwijanie funkcji językowych, umiejętno - ści grafomotoryczne, reguły ortograficzne. Przeznaczone do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz do samodzielnej pracy uczniów. • zestaw zawiera: 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 6 interak- tywnych gier i zabaw klasowych, 120 kart pracy do kopiowania

Umiem czytać PN 0038

190 zł Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze: kon - centracja uwagi, pamięć wzrokowa i słuchowa, rozwijanie funkcji wzrokowych. • zestaw zawiera: 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 7 interak- tywnych gier i zabaw klasowych, 70 kart pracy do kopiowania lub druku

116

Made with FlippingBook Proposal Creator