Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

JUŻ UMIEM WĘZŁY MATEMATYCZNE

Węzły matematyczne. Jednostki, skale, plany PN 0041 290 zł Pakiet pozwala uczniom wymyślać i odkrywać jednostki i miary w otaczającej nas przestrzeni, w przedmiotach, z którymi się sty - kamy i w nas samych. Dzięki temu młodzi matematycy nie tylko dowiedzą się „jak?”, ale teżzrozumieją „po co?”używamy jednostek, po comierzymy, po co przenosimy rzeczywistą przestrzeń do innej skali w formie planów, po co porównujemymiary liniowe lubmiary na płaszczyźnie i w przestrzeni. Z kolei samo „jak?” zyska inny wymiar, kiedy spróbujemy w prosty sposób wykonywać z pozoru trudne zadania. W zestawie znajdują się m.in. taśmy, kołki i rylce do konstrukcji plenerowych, długie taśmy do mierzenia

Już Umiem! Język polski PN 0068 490 zł Zestaw pomocy dydaktycznych pozwa - lający przypominać, rozwijać i posze - rzać umiejętności językowe, a w szcze - gólności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania. Ze - staw może być wykorzystywany na lek - cjach, podczas dodatkowych zajęć oraz w ramach edukacji włączające. Karty pracy poza zagadnieniami przygoto - wującymi do języka polskiego takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują przede wszystkim za - gadnienia związane ze świadomością językową przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie języ - ka polskiego na II etapie edukacyjnym, a w szczególności: rozumienia i rozróż -

niania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych; rozumienia i rozróżniania znaczenia nie - werbalnych środków wyrazu, rozumie - nia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących; umiejętności przekształcania zdań prostych w złożo - ne i odwrotnie oraz zdań na równoważ - niki zdań; stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych; stopniowania przymiotników i przy - słówków oraz ich właściwego używa - nia; poprawnego pisania połączonego ze znajomością reguł ortograficznych; poprawnego używania znaków inter - punkcyjnych. • w zestawie: 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw • 150 kart pracy wydrukowanych z programu • wiek: 10-13 lat

Węzły matematyczne. Obwody, pola, objętości PN 0043 290 zł Jak pomóc uczniom zrozumieć obwód, powierzchnię i objętość? – Spróbujmy osadzić te pojęcia w otaczającej nas przestrzeni i w rzeczywistych lub tylko potencjalnych ale za to emocjonują - cych sytuacjach. Ile wody zmieści się w akwarium? Na jak długo starczy nam tlenu w szczelnie zamkniętej klasie? Do zestawu dołą - czono bryły a także elementy do budowania brył w różnej formie i skali oraz narzędzia do ich mierzenia

Węzły matematyczne. Kąty, figury, bryły PN 0042 290 zł Zestaw pomaga uczniom odkrywać geometrię w otaczającej nas przestrzeni. Podstawowe konstrukcje geometryczne wykonywane w plenerze przy pomocy samych uczniów i długich taśm w roli punktów, odcinków i cyrkli pozwalają zrozumieć, zapamiętać i sku - tecznie stosować zasady geometrii na płaszczyźnie i wprzestrzeni. Podobne ćwiczenia w mniejszej skali przygotowano do zajęć gru - powych w klasie.W pakiecie znajdują się m.in. pomoce do budo - wania płaskich figur i przestrzennych brył w wielkiej i małej skali.

117

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator