Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

HARMONIJNY ROZWÓJ

zaczka”, „Robimy kotka” • gra wielkoformatowa „Miasto” – zawiera kartony przedstawia- jące ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki miejskie – mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty. • dzieci wspólnie układają na podłodzemiasto ucząc sięwspółpracy i konstrukcji przy dopasowaniu przebiegu ulic i rozmieszczenie przy nich budynków, placów i parków. Dzięki dołączonym do gry kartonowym samochodom i innym środkom komunikacji zbudo- wane przez dzieci miasto staje się placem zabaw polegających na szukaniu drogi między określonymi punktami, wykonywaniu poleceń opartych na liczbie pól i kierunku ruchów i wielu innych, których scenariusze są dołączone do gry. z zasobówna tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie, a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia. • Pakiet zawiera: 3gry interaktywne przystosowane do wykorzysta- nia na tablicy multimedialnej (interaktywna mapa Polski, polskie legendy i lokalizowanie ich na mapie, obrazkowe układanie zdarzeń każdej z legend we właściwej kolejności), 12 kart pracy do wydru- kowania lub kopiowania, zawierające ćwiczenia indywidualne i ze- społowe: herb, flagaPolski, legendy,warszawskaSyrenka,mandala pory roku, puzzle tydzień, orzeł, kalendarz, mandala świąteczna, andrzejkowe wróżby, Święto Zmarłych, pierwszy dzień wiosny. dobne zwierzaki” • grawielkoformatowa „Kierunki i kolory”–polega na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na podłodze kartonów z rysunkami prawych oraz lewych dłoni i stóp w różnych kolorach • do gry dołączono zestaw scenariuszy zabaw pozwalający na jej wykorzystaniewwielukonfiguracjachopartychna wypróbowanych mechanizmach zabawy takich jak „Stary niedźwiedź”, „Brakujące krzesło”, „Twister” • gra rozwija percepcję wzrokową (w szczególności rozpoznawanie kształtów, kolorów i strony lewej i prawej), reagowanie na bodźce słuchowe (aktywowanie i hamowanie) koordynacjęwzrokowo-ru- chową, koncentrację i współpracę w grupie.

Twórczość i konstrukcje PN 0049 490 zł Gry interaktywne: „Rysujmy razem” – ćwiczenia swobody wyrazu plastycznego oraz sprawności grafomotorycznej, oswajanie z tablicą multimedial - ną. Współpraca w grupie; „Dopasuj do obrazka” – rozumienie podstawowych kategorii plastycznych: kształtu, koloru, wzoru; „Muzykanci” – ćwiczenie wyczucia rytmu i rytmicznej koordynacji ruchowej; koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • karty pracy: wycinanka-układanka geometryczna, wyrażamy emocje: „Paluszek-pacynka”, „Co z tegowyjdzie?”, „Maska zwier- Święta i zwyczaje PN 0149 490 zł Multimedialne gry i zabawywspierającewszechstron - ny rozwój dzieci wwieku 5-7 lat.Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę, umoż - liwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymento - wanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzy - staniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy in - teraktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie 490 zł Gry interaktywne: „Budowniczowie” – współzawod - nictwo z rotacją przedstawicieli zespołów, ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ru - chowej, koncentracja uwagi, współpraca w grupie; „Łap i unikaj” – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwa - gi, współpracawgrupie; „Piraci” – ćwiczenie koordy - nacji dźwiękowo-wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca w grupie Zmysły i ruch PN 0050 • karty pracy: „Znajdź różnice”, „Znajdź gwiazdki”, „Znajdź trój- kąty”, „Znajdź kółka”, „Połącz podobne filiżanki”, „Połącz po-

118

Made with FlippingBook Proposal Creator