Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Go Sense. Pakiet HO 0008

3 490 zł

W skład wchodzą programy: • Funkcje wzrokowe • Słuch i mowa

• Orientacja w przestrzeni • Myślenie matematyczne • Koncentracja i samokontrola • Koordynacja i grafomotoryka • Ortografia

Go Sense. Ortografia HO 0007 690 zł Do nauki poprawnego pisania autorzy przygotowali wyjątkowo szeroki wachlarz środków. Poza standardowym zapamiętywaniem reguł oraz stosowaną powszechnie ścieżką wzrokową, zastosowano mnemotechniki słuchowe. Ogrom - ny nacisk położono na zapamię - tywanie samego ruchu dłoni lub palców, odpowiednio w zakresie pisania odręcznego i pisania na fi - zycznej lub wirtualnej klawiaturze. Wymaganie systemowe oraz licen - cja: urządzenie z systemem opera - cyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzy - stania z dodatkowych zasobów online wymagane jest połączenie

Go Sense. Dysleksja HO 0009 1 490 zł Pakiet zawiera propozycje od - działywań, które szczególnie wpływają na obszary ważne w pracy terapeutycznej z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji rozwo - jowej: percepcja wzrokowa i słu - chowa, orientacja w przestrzeni, uwaga i samokontrola, koordy - nacja i grafomotoryka, ortogra - fia. Zestaw obejmuje interakcyjne ćwiczenia dostosowane do pra - cy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych, oraz kartonowe gry i zabawy. Całość uzupełniają poradniki oraz ma - teriały do samodzielnego druko - wania dla nauczycieli i rodziców, w tym karty pracy.Wymaganie systemowe oraz licencja: urzą -

dzenie z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekra - nem dotykowym; do korzystania z dodatkowych zasobów online wymagane jest połączenie z in - ternetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

Go Sense. Dyskalkulia HO 0010 1 490 zł Pakiet łączący obszary ważne w pracy z dziećmi z grupy ryzy - ka dyskalkulii rozwojowej: funkcje wzrokowe, orientacjawprzestrzeni, myślenie matematyczne, koncen - tracja i samokontrola, koordynacja i grafomotoryka. Propozycje inte -

rakcyjnych ćwiczeń są dostosowane do pracy na urządzeniach dotyko - wych i tablicach multimedialnych. Zestaw obejmuje również tradycyj - ne kartonowe gry i zabawy. Cen - nym dodatkiem zestawu są po - radniki, materiały i karty pracy do samodzielnego wydrukowania dla nauczycieli i rodziców.

z internetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

122

Made with FlippingBook Proposal Creator