Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

GO SENSE

Zestawkartonowych gier i zabaw, kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównaw - czych w klasach 1–3 oraz do zajęć ogólnych w klasach 1. Przeznaczone do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz do samo - dzielnej pracy uczniów.

Go Sense. Słuch i mowa HO 0002 690 zł Pakiet obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci słuchowej, które obejmują: rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków (wyso - kość, siła, kierunek, brzmienie lub elementy tematyczne takie jak od - głosy zwierząt, odgłosy sytuacyj - ne, intonacje), rozpoznawanie sekwencji i rytmów, zapamięty - wanie sekwencji dźwięków. Ćwi - czenia obejmują dźwięki tema - tyczne i abstrakcyjne oraz fonemy w izolacji, w sylabach, słowach i zdaniach. Zestawzawiera też ćwi - czenia koordynacji słuchowo-rucho - wej oraz uwagi skoncentrowanej Go Sense. Koncentracja i samokontrola HO 0005 690 zł Autorzy zestawu uczą koncentracji i samokontroli w zabawach rucho - wych, traktując bezruch jako ele - ment dłuższych sekwencji. Fabuły gier multimedialnych oraz zespoło - wych zabaw stanowią doskonały bodziec do ćwiczenia i obejmują takie aspekty uwagi jak: utrzymanie uwagi w stanie gotowości, wyod - rębnianie bodźców z pola percep - cji, tłumienie niepożądanych bodź -

na bodźcach słuchowych i umie - jętności ich selekcjonowania, a tak - że ćwiczeniamyślenia operacyjne - go w zakresie opartym na języku. Wymaganie systemowe oraz licen - cja: urządzenie z systemem opera - cyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzy - stania z dodatkowych zasobów online wymagane jest połączenie z internetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

Go Sense. Funkcje wzrokowe HO 0001 690 zł Do kształtowaniapercepcji wzroko - wej orazpamięciwzrokowej autorzy proponują ćwiczenia interakcyjne, dostosowane do urządzeń dotyko - wych, w tym tablicmultimedialnych, grupowe gry i zabawy planszowe oraz karty pracy. Zestaw obejmu - je ćwiczone osobno lub łącznie Go Sense. Umiejętności matematyczne HO 0004 690 zł Zestaw przeznaczony jest do roz - wijania umiejętności myślenia operacyjnego, szczególnie w kon - tekście rozwiązywania zadań matematycznych. Ćwiczenia, gry i zabawy kształtują elementarną świadomość stałości (ilości, liczby, kształtu) oraz rozwijają umiejętno - ści: odwracania procesów, abstra - howania, uogólniania, uściślania, kojarzenia, zapamiętywania. Ele -

Go Sense. Orientacja w przestrzeni HO 0003 690 zł Zestaw obejmuje ćwiczenia roz - poznawania kierunków względem swojego ciała, względem elemen - tów otoczenia (np. okno, drzwi) oraz względem innych osób i fa - bularnych postaci. Dzieci uczą się rozpoznawania tych samych kształ - Go Sense. Koordynacja, motoryka i pisanie HO 0006 690 zł Dla dzieci z problemami w zakre - siemotoryki małej zaproponowano stopniowe zmniejszanie skali ruchu, od ruchówwwymiarze ciała przez początkowo proste, a potem bar - dziej skomplikowane linie i kształ - ty w wymiarze kartki z zeszytu, aż do opanowania precyzyjnego ruchu w liniaturze. W ćwiczeniach interaktywnych wykorzystano me - chanizmy typowe dla gier, gdzie

obszary percepcji ze szczególnym uwzględnieniem analizy i syntezy wzrokowej: kolory, kształty, desenie, kierunki, wielkości, proporcje, roz - mieszczenie na płaszczyźnie, roz - mieszczeniewprzestrzeni.Materiał podzielono na warstwę tematyczną i warstwę abstrakcyjną (prowadzą - cą do znaków i liter) oraz warstwę pojęciową i językową.

tów niezależnie od ich położenia i odróżniania obiektów od ich lu - strzanego odbicia. W fabularnych ćwiczeniach uczą się sterowania postaciami przy pomocy komend kierunkowych oraz poznają na - miastkę układu współrzędnych. Rozwijają też pamięć stosunków przestrzennych oraz umiejętność opisywania relacji w przestrzeni.

mentem zestawu są też ćwiczenia rozwiązywania problemów meto - dą wnioskowania, sprawdzania, dowodzenia i wyjaśniania oraz proste gry logiczne i strategiczne w postaci multimedialnej i trady - cyjnej.

ców, analizę bodźca, umiejętność przenoszenia uwagi, podzielność uwagi. Wćwiczeniach zastosowa - no (rozdzielnie lub łącznie) bodź - ce wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz bodźcewymagające złożonej analizy.

wykonanie ciągłego ruchu, łączą - cego elementy gry na ekranie jest częścią dynamicznej fabuły.

121

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator