Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

owoców”. Gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” – składa się z ze- stawu kartonów reprezentujących zbiory konkretnych przedmiotów w liczbie od 1 do 10, odpowiadające imabstrakcyjne zbiory kropek oraz liczby. Podstawowa zabawa polega na dopasowywaniu przez 3 grupy dzieci kartonów reprezentujących te same liczby w każdy z 3 opisanych sposobów. Inne zabawy to układanie liczb i zbiorów wkolejności rosnącej lubmalejącej orazporównywaniezbiorów. Gra przeznaczona jest do rozwijania umiejętności liczenia i znajdowania zbiorówrównolicznychnaobiektachkonkretnychz przechodzeniem do liczeniaabstrakcyjnegoorazwprowadzaniapojęcia liczbywyrażo- nej zapisempojedynczej cyfry. Dołączonedogrykartonyzeznakami dodawania, odejmowania i równości pozwalająnawykorzystaniegry również w pierwszej klasie szkoły podstawowej do układania i uzu- pełnianiadziałań. Scenariusze takichzabawznajdują sięwzestawie.

Liczenie i porównywanie PN 0055 490 zł Gry interaktywne: „Dopasuj równoliczne” – ćwiczenie umiejętności liczenia i znajdowaniazbiorówrównolicz - nych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego, współpraca w zespole dwu - osobowym; „Ułóżpo kolei” – ćwiczenie umiejętności li - czenia i porównywania liczbnaobiektach konkretnych zprzechodzeniemdoabstrakcji,współpracawzespole dwuosobowym; „Rachmistrze” – ćwiczenie umiejętno - ści liczenia, koncentracjauwagi, współpracawgrupie. • Kartypracy: „Połączodnajmniejszej liczbydonajwiększej”; „Połącz równoliczne”, „Od najmniejszego owocu do największego”, „Od najkrótszej kredki do najdłuższej”, „Desenie na robaczku”, „Ciągi

Słowa i znaki PN 0054

razy” – zawiera zestaw kartonów z charakterystycznymi ry- sunkami, pasującymi do nich literami oraz całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu przez grupy 3 dzieci właściwych obrazów, pierwszych liter i wyrazów poprzez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra pozwala ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne. Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji i spostrzegawczości. Dołączone do gry litery z polskimi znakami diaktrytycznymi oraz dodatkowe często występujące litery pozwalają na do- datkowe wykorzystanie gry w pierwszej klasie do nauki czy- tania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek i spółgłosek. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

490 zł Gry interaktywne: „Dopasuj przeciwne” – rozu - mienie relacji znaczeniowych między słowami i znakami, współpracawzespole dwuosobowym; „Ułóż zdania” – rozumienie budowy zdania oraz języka symbolicznego, współpraca w zespole dwuosobowym; „Poeci” – ćwiczenie oddechowe w zakresie wpływającym na sprawność mowy, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • Karty pracy: „Żółww labiryncie”, „Myszki w labiryncie”; „Ska- cząca żabka”, „Literki”, „Znajdź takie same misie”, „Znajdź takie same pranie”. Gra wielkoformatowa „Słowa, litery, wy-

Harmonijny Rozwój – zestaw 8 pakietów PN 1072

3 399 zł

• Twórczość i konstrukcje • Zmysły i ruch • Poznawanie i rozumienie • Przyroda i czas • Ekologia i środowisko • Słowa i znaki • Liczenie i porównywanie • Święta i zwyczaje

120

Made with FlippingBook Proposal Creator