Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

GO PLAY

SeriaGoEdupozwala rozwijać klu - czoweumiejętnościwzakresiekomu - nikacji językowej i rozwiązywania problemówmatematycznych,aleteż łączy je z umiejętnością podejmo - wania taktycznych i strategicznych decyzji,atakżewspółpracąwgrupie i wrażliwością na emocje.

nie trudniejszego przyswojenia pisma jako umownego i symbolicznego sposobu komu - nikacji wizualnej. Dzieci ćwiczą budowanie złożonych przekazów z prostych elementów o ustalonymznaczeniu, uczą się podstaw lo - giki i odróżniania prawdy od fałszu. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elemen- tami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwi- czeńmultimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

Go Play. Rozumiem i mówię HO 0014 490 zł Zestaw rozwija umiejętności związane z mową i pismem wykorzystując do tego zabawy i gry przenikające świat wirtualny i realny. Przedszkolaki poznają słowa i zda - nia, ale też umowne dźwięki, gesty, znaki i symbole, które przygotowują do znacz -

Go Play. Liczę i wnioskuję HO 0016 490 zł Zestaw zawiera gry, zabawy i scenariusze rozwijają - ce podstawowe umiejętności matematyczne ułatwiające dzieciom rozwijaniemyślenia operacyjnego. Dzieci korzy - stają z elementów oraz ich odpowiedników wirtualnych pojawiających się na tablicy multimedialnej. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100ekranówćwiczeńmultimedialnych; 50kart pracy do wydrukowania

Go Play. Gram i planuję HO 0017 490 zł Zestawumożliwia rozwijaniemyślenia strategiczne - go i algorytmicznego przy pomocy prostych gier i zabaw ruchowych. Aktywność przedszkolaków polega na wykonywaniu algorytmów i sprawdzania skuteczności przyjętych strategii. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeńmultimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania Go Play. Buduję i tworzę HO 0018 490 zł Zestaw pozwala kształtować umiejętności budo - wania złożonych statycznych i dynamicznych ukła - dówz najprostszych elementów, przy jednoczesnym kształtowaniu chęci i ciekawości tworzenia oraz eksperymentowania. Nawet jeżeli skutkiemekspery - mentu będzie piękna katastrofa – to właśnie zrozu - mieniewłasnych błędów jest często najlepszą nauką. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeńmultimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

Go Play. Spostrzegam i rozpoznaję HO 0015 490 zł Zestaw rozwija percepcję wzrokową, spo - strzegawczość i komunikację w zakresie wizualnym wykorzystując do tego zaba - wy rozgrywane w realnej przestrzeni sali przedszkolnej z udziałem interaktywnych multimediów. Dzieci uczą się rozróżniać, wyszukiwać, zapamiętywać układy, znaj - dować sekwencje: znaków, kolorów, roz -

miarów, kierunków lub deseni zanurzonych w odpowiednich do wieku przedszkolaków fabułach.Większość działań rozgrywanych jest przy pomocy elementów kartonowych, klocków, kamyków, którymi dzieci mani - pulują łącząc percepcję wzrokową z do - tykiem oraz odczuwaniem pozycji ciała i jego ruchu. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elemen- tami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwi- czeńmultimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

124

Made with FlippingBook Proposal Creator