Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

nariuszy lekcji, przewodnik po produkcie „Matematyka bez reszty”, 36 kart pracy do wykorzystania w szkole i w domu; zawartość pudełka: kod dostępu do progra- mu – wersja online i offline (do pobrania na pendrive lub komputer), licencja na dany produkt na całą szkołę, na rok, pendrive do wgrania wersji offline, przewodnik po „Matematyka bez reszty”, naklejka do pokoju na- uczycielskiego z loginem i hasłem.

MatematykabezReszty to trzyczęściowymul - timedialny pakiet edukacyjny dla szkół pod - stawowych, przeznaczony do nauki przed - miotów matematyczno - przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Całość dostoso - wana jest do aktualnej podstawy programo - wej i umożliwia pracę z uczniami o specjal - nychpotrzebachedukacyjnych. Seriazawiera 4500 zadań podzielonych na 9 przygód te - matycznych.Wciekawy sposóbwprowadza uczniów w świat matematyki poprzez sytu - acje dnia codziennego, odniesienia do wie - dzy o świecie oraz innych nauk. Dodatkowo

wspiera naukę języka angielskiego. Produkty przeznaczone są do pracy na tablicach in - teraktywnych, monitorach dotykowych oraz laptopach i tabletach. Każda z części oprócz filmówedukacyjnych, interakcji dlacałej klasy i ćwiczeń interaktywnychzawierarównieżbo - gatąobudowędydaktycznądo wydruku: sce - nariuszezabaw, scenariusze lekcji,przewodnik po produkcie „Matematykabez reszty”, karty pracy do wykorzystania w szkole i w domu. • Zawartość zestawu: 6 filmów edukacyjnych, 3 interakcje dla całej klasy, 6 ćwiczeń interaktywnych ( 30 zadań), materiały metodyczne: 15 scenariuszy zabaw, 6 sce-

cechy

Dwujęzyczność

Dowolność urządzenia

Wersja online i offline

Aktualizacje

Intuicyjność

Utrwalanie wiedzy

Matematyka bez reszty. Pakiet EX 2164 1 999 zł Czy matematyka występuje w zwykłych przed - miotach i znanych Ci miejscach? Na ulicy, lotni - sku, czy w sklepie? Dzięki nowej serii produktów multimedialnych „Matematyka bez reszty”, z któ - rych można skorzystać w klasie i w domu, na ta - blicy interaktywnej, czy tablecie, odkrywamy fascynujący świat liczb, figur, miar i wag oraz muzyki. Pakiet „Matematyka bez reszty” zawiera 4 500 zadań do 9 Przygód Tematycznych – wpro - wadzających zagadnienia związane zmatematyką: • 54filmy edukacyjne–wprowadzającewzagadnienia poruszane w pakiecie i łączące je z realnym światem • 27 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie • 54 ćwiczenia – pozwalające na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki

Zakres tematyczny Matematyka oraz edukacja społeczna, polonistyczna, muzyczna, językowa

129

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator