Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

SCIENCE-LAB

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Część 4 - Dotyk EX 1004 845 zł Czwarta część serii zawiera wiadomości na temat zmysłu dotyku. Plansze edukacyjne omawiają budowę skóry oraz receptorów, które się w niej znajdują. Filmy w obrazowy sposób przedstawiają działanie zmysłu, a także choroby zagrażające skórze. Symulacje mają na celu zaciekawić ucznia - wśród nich znajduje się m.in. materiał poświęcony sposobom powitania w poszczególnych rejonach świata. • Zawartość: od 4 do 7 plansz edukacyjnych; 3 filmy edukacyjne; 2-3 sy- mulacje dla całej klasy; obudowa dydaktyczna; roczna licencja dla szkoły.

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Pakiet EX 1000

2 950 zł

Pakietu zawiera 4 części: • Wzrok, Słuch i równowaga, Węch i smak, Dotyk; 23 plansze edukacyjne; 12 filmów; 10 symulacji; obudowa dydaktyczna, 38 testów i kart pracy, 8 prezentacji multimedialnych, 12 filmów, 32 obserwacje i eksperymen- ty, 24 materiały z serii"Co warto zapamiętać", karty pomysłów na lekcje; roczna licencja dla szkoły

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Część 3 - Węch i smak EX 1003 845 zł Trzecia część programu odpowiada na pytanie jak by wyglądało życie człowieka bez zmysłu smaku i wę - chu. Przygotowane plansze eduka - cyjne w szczegółowy sposób oma - wiają budowę oraz funkcje nosa zewnętrznego i wewnętrznego. Przy zmyśle smaku został opisa - ny przekrój języka, jego budowa, a także lokalizacja poszczegól - nych smaków. Filmy tłumaczą spo - sób działania zmysłów oraz jakie zaburzenia mogą wystąpić w ich funkcjonowaniu. Dzięki symulacjom uczniowie dowiedzą sięm.in., które zawody wymagają dobrego zmy - słuwęchuw codziennej pracy, albo

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Część 2 - Słuch i Równowaga EX 1002 845 zł Z drugiej części programu ucznio - wie dowiedzą się, jak zbudowane jest ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne oraz poznają szcze - gółową budowę błędnika, który w głównej mierze odpowiedzialny jest za zmysł słuchu i równowagi. Drogę, którą pokonuje dźwięk, aby dotrzeć do ośrodka słuchu znajdu - jącego się wmózgu oraz zagroże - nia towarzyszące wspomnianym zmysłom, omówiono szczegółowo w filmach. Symulacjewprowadzają elementy fizyki, takie jak natęże - nie, czy częstotliwość dźwięku oraz

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Część 1 - Wzrok EX 1001 845 zł Pierwsza część porusza zagad - nienia dotyczące zmysłu wzroku. Plansze edukacyjne szczegóło - wo prezentują budowę aparatu ochronnego i gałki ocznej, a także ośrodkówkorymózgowej odpowie - dzialnych za ten zmysł. Działanie wzroku oraz choroby i wady, któ - re mu zagrażają, przedstawiono w materiałach filmowych. Symula - cje znajdujące sięwprogramie, po - zwolą uczniom powtórzyć i utrwa - lić wcześniej zdobytą wiedzę. Do dyspozycji nauczyciela znajdują się również testy sprawdzające.

ćwiczenia ruchowewspomagające zmysł równowagi. • Zawartość: od 4 do 7 plansz edukacyjnych; 3 filmy edukacyjne; 2-3 symulacje dla całej klasy; obudowa dydaktyczna; roczna licen- cja dla szkoły

dlaczego w dzieciństwie nie lubili - śmy jeść niektórych produktów. • Zawartość: od 4 do 7 plansz edukacyjnych; 3 filmy edukacyjne; 2-3 symulacje dla całej klasy; obudowa dydaktyczna; roczna licen- cja dla szkoły

• Zawartość: od 4 do 7 plansz edukacyjnych; 3 filmy edukacyjne; 2-3 symulacje dla całej klasy; obudowa dydaktyczna; roczna licen- cja dla szkoły

130

Made with FlippingBook Proposal Creator