Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

PROFESOR WHY

Professor Why Chemia. Zestaw Szkolny WH 0003 1 149 zł Professor Why™ Chemia to interaktyw - na pomoc dydaktyczna wykorzystująca technologię Rozszerzonej Rzeczywistości (AR), która ma pomóc uczniom w zrozu - mieniu świata chemii i pozwolić im prze - prowadzić własnoręcznie eksperymenty chemiczne w bezpiecznym, wirtualnym laboratorium. To fantastyczna alternaty - wa dla szkół podstawowych, które bez ograniczeń będą mogły uczyć poprzez przeprowadzenie doświadczeń, nawet je - śli do tej pory z różnych względów było to nieosiągalne fizycznie Produkt oferuje znacznie więcej wiedzy niż w przypad - ku tradycyjnych ćwiczeń z podręczni - kiem. Doświadczenia podzielone zostały na osiem obszarów tematycznych, które

mogą być realizowane przez uczniów in - dywidualnie, w małych zespołach oraz z całą klasą. Płyta DVD zawiera dodat - kowo 5 lekcji biograficznych dotyczących faktów z życia znanych chemików. • grupa wiekowa: 7-15 lat; zawartość: 1 x Profes- sor Why™ Chemia; 1 x pakiet scenariuszy i kart ćwiczeń dla szkoły podstawowej; 1 x teczka do przechowywania zestawu; 1 x zestaw dużych edu- -kart; 1x licencja na10 stanowisk; wersja językowa: polska; nośnik: płyta DVD lub plik do pobrania; wy- magania sprzętowe: system operacyjny: Windows XP SP3 lub nowszy / Mac OSX 10.8 lub nowszy; Procesor: dwurdzeniowy 2 GHz (Intel Core 2 Duo lub lepszy, AMDAthlonX2 lub lepszy); Pamięć RAM: 4 GB; Dysk twardy: 1 GB wolnego miejsca; Karta graficzna: NVIDIA GeForce 8600 512 MB / AMD HD2600 XT lub lepsza; Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX; kamera internetowa (tryb rozszerzony)

lub mysz komputerowa (tryb standardowy); tema- tyka scenariuszy: Czy bez tlenu możliwe jest życie na Ziemi?, Elektrolity i nieelektrolity, Mieszaniny substancji, Kwas siarkowy (IV), Odmiany aloropowe węgla, Lekcja powtórzeniowa–kwasy, Skala PH i jej zastosowanie, Działanie kwasównametale–otrzy- mywanie soli, Wodór i jego właściwości, Co to jest układ okresowy pierwiastkówchemicznych?, Czym jest powietrze?,Właściwości i zastosowanie dwutlen- kuwęgla, Ziarnistośćmaterii,Właściwości metali, Co to sąwskaźniki chemiczne?, Kwasybeztlenowe, Sole w życiu człowieka, Zastosowanie i właściwości skał wapiennych, Na czympolega reakcja zobojętniania?, Białka i jego właściwości.

Professor Why. Pakiet 10 WH 0001 1 099 zł Technologia Rozszerzonej Rzeczywisto­ ści (Augmented Reality) łączy świat cyfro­ wy z obrazem rzeczywistym. Grę Professor Why stworzono zmyślą omłodzieży wwieku szkolnym. Gra zawiera materiały takie jak: 1. Wybuchowe doświadczenia 2. Techniki laboratoryjne 3. Historia Chemii. Zalety gry: • aż 55 interesujących doświadczeń chemicznych • 2 tryby gry: Rozszerzona Rzeczywistość z użyciem ka­ mery oraz Standardowy z użyciem myszki • liczne komentarze i definicje chemiczne opracowane przez specjalistów • angażujący scenariusz gry • nauka poprzez doświadczenia • gra certyfikowana przez znanych polskich uczonych platforma:Windows &MacOSX; grupawie­ kowa: 7-12 lat, a także rodzice i nauczyciele; wersja językowa: polska; nośnik: płyta DVD

lub plik do pobrania; wymagania sprzęto­ we: system operacyjny: Windows XP SP3 lub nowszy / Mac OSX 10.8 lub nowszy; Proce­ sor: dwurdzeniowy 2 GHz (Intel Core 2 Duo lub lepszy, AMD Athlon X2 lub lepszy); Pa­ mięć RAM: 4 GB; Dysk twardy: 1 GB wolne­ gomiejsca; Karta graficzna: NVIDIAGeForce 8600 12 MB / AMD HD2600 XT lub lepsza; Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX; kamera internetowa (tryb rozszerzony) lubmysz kom­ puterowa (tryb standardowy). • zestaw zawiera: płytę DVD, kod aktywacyjny, zestaw edu-kart oraz oryginalny breloczek.

Professor Why. Zestaw Przyrodniczy WH 0004 1 799 zł Zestaw jest nowoczesną pomocą dydak - tyczną do nauki przedmiotów przyrod - niczych w szkołach podstawowych. Inte - raktywny, multimedialny programzawiera 20 scenariuszy lekcji chemii (materiał dla nauczycieli) wraz z kartami ćwiczeń dla uczniów. Scenariusze są powiązane z 55 doświadczeniami, które znajdują się na płycieDVD. Doświadczeniapodzielone na

osiem obszarów tematycznych mogą być realizowane przez uczniów indywidualnie, w małych zespołach oraz z całą klasą. Program może być wykorzystywany za - równo na komputerach i tablicach multi - medialnych (spełnia warunki programu AKTYWNA TABLICA), jak i w trybie roz - szerzonej rzeczywistości (Augmented Re - ality) – doświadczenia mogą być realizo - wane zarówno w pracowni chemicznej, jak i poza nią, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy szkoła nie dysponuje specjalistycznym laboratorium. Uczniowie

przeprowadzają doświadczenia w cał - kowicie bezpiecznym, wirtualnym labo - ratorium, które nie generuje problemów związanych BHP oraz z utylizacją odpa - dów chemicznych. • zawiera: płytę DVD z 55 doświadczeniami chemicz- nymi i 5 lekcjami dotyczącymi biografii chemików, komplet 32scenariuszy z zakresuprzedmiotówprzy- rodniczych, edu-karty do przeprowadzenia doświad- czeń, Professor Why™ Kwantowe Oko, komplet 12 drewnianych Puzzli AR, teczka do przechowy- wania zestawu, licencja na 10 stanowisk

131

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator