Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

DIDAKTA

Didakta. Fizyka 2 SC 0112

można wybrać liczbę pytań w serii, w zakresie od 1 do 10. Program posiada intuicyjny interfejs graficzny, przez co jest łatwy w obsłudze. Tabele z wynikami dla każdego typu za - dań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyni - ki, rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa wpisywane są do osobnego pliku. Działy tematyczne: • symulacja pomiaru - objętości cieczy, siły, gęstości, natężenia prądu elektrycz- nego i napięcia, temperatury • elektromagnetyzm – prawo Ampera i reguła Lenza, prąd zmienny (częstotli- wość, okres, amplituda), transformator • mechanika – składanie sił, siła tarcia, prasa hy drauliczna, pływanie ciał (pra- wo Archimedesa) • optyka - właściwości obrazu i przedmiotu – zwierciadło i soczewka • prąd elektryczny – symbole elektryczne, symbole na przyrządach, elektrosta- tyka, rezystor i potencjometr wyniki uzyskane przez dzieci wpisywane są do pliku, w którym zawarty jest rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzi - na, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa. Opracowane zadania i ćwiczenia interaktywne są podzielone tematycznie: • czasowniki i rzeczowniki – rozpoznaj wzdaniach, formy, aspekt czasowników, czasowniki osobowe/nieosobowe, kategorie rzeczowników • przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie liczebników • zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kate- gorie zaimków, stopniowanie przysłówków • przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójników w zdaniach • partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzyk- ników w zdaniach

499 zł Multimedialny program edukacyjny dedykowany klasom 7-8 szkoły podstawowej przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy oraz umiejętności, zwłaszcza w zakresie mierzenia i obliczaniawielkości fizycznych. Zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne, które dotyczą np.: mierzenia objętości i gęstości cieczy, temperatury, natężenia prądu i napięcia, określania biegunów magnetycznych oraz kierunku prądu w zwojnicy, składania sił, obliczania wielkości i położenia obrazu lub przedmiotu, określania ładunku naelektryzowanych ciał itp. Podczas wykonywania zadań uczniowie mają do dyspo - zycji różne narzędzia pomiarowe i przyrządy - takie, jak w prawdziwym laboratorium. Program jest odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych. Dzięki możliwości drukowania ćwiczeń oraz testów zadania można rozwiązy - wać poza komputerem. W ustawieniach każdego zadania 499 zł Multimedialny program edukacyjny to doskonałe narzędzie do ćwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskona - lenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmien - nych części mowy dla klas 3-6 na poziomie szkoły podsta - wowej. Program jest odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych. Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać liczbę przykładów w zakresie od 5 do 30. Program jest łatwy w obsłudze i dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stanowi problemu, także dla dzieci. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie Didakta. Język Polski 1 SC 0114

7

Didakta. Język Polski 2 SC 0100 499 zł Język polski 2 to multimedialny program edukacyjny dla dzieci. Służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiegowza -

kresie składni zdania, frazeologii, słowotwór - stwa, ortografii i interpunkcji na poziomie szkoły podstawowej. • działy tematyczne: składnia, frazeologia i semantyka, słowotwórstwo, ortografia (dyktanda), interpunkcja i fonetyka; programprzeznaczony dowszystkich typów tablic interaktywnych

134

Made with FlippingBook Proposal Creator