Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

5

tania w zadaniach całkowicie pokry - wają się z materiałem przerabianym nalekcjachprowadzonychwszkołach podstawowych. Ilość ilustracji i tekstu w plikach danych pozwoli nabyć wiedzę o konkretnych częściach cia - ła ludzkiego, budowie anatomicznej i funkcjach, genetyce, itp. • dla klas 4-8; tematy: pochodzenie człowie- ka, genetyka, szkielet i mięśnie, trawienie i układ krwionośny, oddychanie, rozmna- żanie, kierowanie orgaznizmem ludzkim; programodpowiedni dlawszystkich typów tablic interaktywnych

Didakta. Biologia 1. Nauka o człowieku SC 0101 499 zł Tenmultimedialnyprogramedukacyj - ny służy do sprawdzenia i utrwalenia wiedzy z zakresu nauki o człowieku. Program Didakta – Biologia 1 Na - uka o człowieku zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwier - dzeniaorazzadaniazilustracjami.Py -

5

teraktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzeniawiadomości – pytania testowe, łączeniawpary, decydowanie o poprawności stwier - dzenia i zadania z rysunkami. • dla klas 4-8; tematy: ziemia i początki ży- cia, grzyby, porosty, rośliny, bezkręgowce, strunowce i kręgowce, ekosystemy; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic in- teraktywnych

Didakta. Biologia 2. Rośliny i zwierzęta SC 0102 499 zł Multimedialny programedukacyjny Didakta – Biologia 2 służy do prze - ćwiczeniawiadomości i znajomości z zakresu świata roślin i zwierząt. Tytuł Didakta – Biologia 2 Rośliny i zwierzęta zawiera ćwiczenia in -

Didakta. Język angielski 1 SC 0103 499 zł Didakta – Język angielski 1 to multimedialny program edukacyj - ny, który służy do przećwiczenia i sprawdzeniawiadomości, jak i do

doskonalenia języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. • tematy: części zdania i rzeczowniki, zaimki, czasowniki, przyimki i spójniki, tworzenie pytań, odpowiedzi i negacji, zasób słów, dyktanda; programodpowiedni dla wszyst- kich typów tablic interaktywnych

Didakta. Język angielski 2 SC 0104 499 zł Ten multimedialny program edu - kacyjny służy do przećwiczenia i sprawdzeniawiadomości wzakre - sie gramatyki językaangielskiegona

poziomie szkoły podstawowej. • tematy: czasy angielskie, następstwo cza- sów, strony i okresywarunkowe, połączenia przyimkowe i czasowników, slownictwo, ortografia, dyktanda; program odpowiedni dlawszystkich typów tablic interaktywnych

136

Made with FlippingBook Proposal Creator