Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

m TALENT

mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna LJ 0041 1 950 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń dedyko - wanych uczniom ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektual - ną, niedokształceniem mowy o typie afa - zji i innymi problemami komunikacyjnymi wynikającymi z zespołów genetycznych. Produkt przeznaczony do pracy na zaję - ciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidu - alnie lubwmałych grupach. Zawiera blisko 1600 ekranów interaktywnych, karty pracy do wydruku, zestaw publikacji autorskich, np: poradniki metodyczne, ponad 200 fil - mów (np. z realizacją werbalną lub prawi - dłowo wykonanym poleceniem jedno- lub dwuetapowym), ponad 200 animacji mo - tywacyjnych, zestawdodatkowych pomocy mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 LJ 0042 790 zł Program zawiera ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności ko - munikacyjnej i pragmatyczne użycie języ - ka. Materiały można wykorzystać na za - jęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji obejmują nastę - pujące obszary: emocje, gesty, homonimy, synonimy, proste wyrażenia frazeologicz - ne. Program został wzbogacony o osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nie - umiejących czytać oraz dla uczniów star - szych, w przypadku których zadania za - wierają tekst pisany. Stanowi uzupełnienie ćwiczeń z programów dotyczących pracy

(np. tabliczki motywacyjne, plansze tema - tyczne), program stworzonywe współpracy z fundacją InstytutWspomagania Rozwoju Dziecka (iwrd.pl) prowadzącą działalność terapeutyczno-edukacyjną, szkoleniową, diagnostyczną i badawczą, będącą jed - ną z replik Princeton Child Development Institute, jak również współzałożycielem organizacji ASAI (Alliance for Scientific Autism Intervention). Scenariusze zajęć zostały stworzone przez doświadczonych terapeutów pracujących z dziećmi z ca - łościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Program dostosowany jest do możliwości dzieci o różnym poziomie funkcjonowania poznawczego, z wyszczególnieniem po - trzeb dzieci z całościowymi zaburzenia - mi rozwojowymi. Zapewnia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowa - nia. Aktywność z programemmożliwa jest z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i inny - mi problemami komunikacyjnymi. Z powo - dzeniem może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowaniemTalent umożliwia pra - cę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 i prze - znaczony jest do pracy przy użyciu kom - putera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS). • Program proponuje: • ponad 200 ekranów interaktywnych; • zestawmateriałówdodatkowychwpudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne

zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i onlinew każdymmiejscu i czasie (szko - ła, przedszkole, dom) z dostępem do Inter - netu. Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. • Przy zakupie programu „mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna” użytkownik otrzymuje bezpłatnie część pierwszą programumTalent Autyzm. Mowawkontekście społecznym, czyli zestaw interak- tywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie spraw- ności komunikacyjnej. • LICENCJA BEZTERMINOWA: 1 stanowisko online (wy- magany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska of- fline (praca bez dostępu do Internetu); program przy- stosowany jest do działania na większości urządzeń multimedialnych (komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego) na systemach Windows, Android oraz iOS. pomoce dydaktyczne); • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostoso- wanych do danego dziecka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru lub z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy osób znajo- mych dzieciom); • LICENCJA BEZTERMINOWA: 1 stanowisko online (wy- magany dostęp do Internetu) oraz2 stanowiskaoffline (praca bez dostępu do Internetu); • praca z programemmożliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępemdo In- ternetu; • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów.

1 6

72

Made with FlippingBook Proposal Creator