Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2 LJ 0044 790 zł Jest autonomiczną kontynuacją programu za - wierającego ćwiczenia interaktywne wspoma - gające rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka (LJ0042). Propo - nowanemateriały świetnie sprawdzą sięwpracy na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Przemyślana i prosta konstrukcja ćwiczeń obejmuje obszary: zwro - ty grzecznościowe, tempo, fluencja mowy, in - tonacja, złożone wyrażenia frazeologiczne i wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Program zawiera osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypad - ku których zadania zawierają tekst pisany. Jest

również dopełnieniem ćwiczeń z innych pro - gramów serii mTalent poświęconych całościo - wym zaburzeniom rozwoju. Oprogramowanie mTalent umożliwia również pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Został przy - gotowany w nowoczesnej technologii HTML5 i posłuży użytkownikom przez wiele lat. • Program proponuje: • ponad 200 ekranów interaktywnych; • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydak- tyczne); • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatko- wych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego dziecka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru lub z konkret-

nymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy osób znajomych dzieciom); • LICENCJA BEZTERMINOWA: 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez do- stępu do Internetu); • praca z programemmożliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodat- kowych kosztów; • przeznaczonysą do pracyprzyużyciukomputera, tabletu,smart- fona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS); • UWAGA: mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.2 - do- stępny w sprzedaży od czerwca 2021.

1 6

dłuższychwypowiedzi, w tymopisywania i opo - wiadania.OprogramowaniemTalent pozwalana pracę podczas zajęć tradycyjnychoraz umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje. Program mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania to: • kilkaset ekranów interaktywnych, karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich; • kartoteka (baza danych dla terapeuty); • materiałyprzystosowanedodziałanianawiększości urządzeń multimedialnych (komputer, tablica i monitor interaktywny, laptop, tablet, smartfon); • LICENCJABEZTERMINOWA: 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez

mTalent Autyzm 2. Mowa czynna, od słowa do zdania LJ 0043 1 950 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepeł - nosprawnością intelektualną, opóźnionymrozwo - jemmowy i innymi problemami komunikacyjnymi. Program jest autonomiczną kontynuacją propo - zycji dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu – mTalent Autyzm. Rozumie - nie i naśladowanie mowy. Stanowi komplekso - we narzędzie wspomagające wykształcenie u uczniów umiejętności z zakresu mowy czynnej, ze szczególnym uwzględnieniem nazywania, udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia

dostępu do Internetu); • został przygotowanywnowoczesnej technologii HTML5 (nie

FLASH), co oznacza, że posłuży • użytkownikom przez wiele lat;

• pracazprogramemmożliwa jest zarównooffline (bezdostępu do Internetu) jak i online w każdymmiejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów • Uwaga! Dodatek SPEcjalny! Bezpłatnie cz. 2 programu mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym, czyli zestaw interaktywnych ćwiczeńwspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. • UWAGA: Programdostępnywsprzedaży od listopada2021r.

73

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator