Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

EDUTERAPEUTICA DYSKALKULIA

EDUTERAPEUTICA DYSLEKSJA DYSKALKULIA

Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia+ Dysleksja (kl.1–3) PN 0136

1 590 zł

Eduterapeutica Dysleksja Program terapeutycznywykorzystujemetodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Jest to metoda przeznaczona do jednoczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samymmateriale leksykalnymwoparciu o uaktywnia - nie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestyczno-ruchowego. Można ją stosować niezależnie od tego, które funkcje są najbardziej zaburzone. Terapia obejmuje następujące rodzaje ćwiczeń: uzupeł - nienie wyrazów poprzez dopisywania liter i sylab, sylabizowanie, oddzielanie słów od siebie, budowanie zdań, ćwiczenia z pamięci i słuchu, ćwiczenia grafomotoryczne na kartach pracy, ćwiczenia z wyrazami podczas których dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i bardziej skomplikowanej strukturze, ćwi - czenia ze zdaniami polegające na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu. • Program zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych; 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych; 22 ćwiczenia filmowe; 15 interaktywnych gier i zabaw; 219 kart pracy; porad- nik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy; nośnik: pendrive. Eduterapeutica Dyskalkulia. Program dedykowany jest uczniom w wieku 7-10 lat z problema - mi w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Pozwala w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawa - nie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Wspiera również pracę z dziećmi w oddzia - łach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku. • Program zawiera: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych; 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych; 22 ćwiczeniafilmowe; 11 interaktywnychgier i zabaw; 163karty pracy; poradnikmetodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy; pendrive. Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia+ Dysleksja (kl.1–3)+ SPE (kl.4–8) PN 0137 3 990 zł

Eduterapeutica Dyskalkulia PN 0048

1 299 zł

Zestaw zawiera: • 10 interaktywnychćwiczeńdiagnostycznych, • 127terapeutycznychćwiczeńinteraktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 11 interaktywnych gier i zabaw, • 163 wydrukowanych kart pracy - dostępne też w programie, • poradnik metodyczny,

Multimedialny program do pracy z dziećmi w wieku 7-10 lat z pro - blemami w rozwiązywaniu za - dań matematycznych. Dzięki temu uczniowie mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć syn - tezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych.

• komplet kolorowych naklejek, • karty z tabliczką mnożenia, • karty matematyczne oraz domino.

93

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator