Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

AUTYZM

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Klasy 1–3 PN 0112 2 890 zł Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów przejawiających ryzyko dysleksji lub dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7-10 lat. Scenariusz i pomoce dy - daktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów i z uwzględnieniem ich indywidu - alnych predyspozycji i możliwości, ale też mogły być stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych. Pakiet zawiera: poradnik. Multimedialny program do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w nauce czyta - nia i pisania, umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej, oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii oraz diagnozy dysleksji. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

Spektrum autyzmu PRO. Poziom 1 DP 0097 4 499 zł Specjalistyczny programmultimedialny zawierama - teriał dydaktyczny wspomagającymodelowanie za - chowań oraz rozwijanie kompetencji komunikacyj - nych.Merytoryczna koncepcja programu odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrumautyzmu triadzie zaburzeń w zakresie funkcjonowania społecznego, zaburzeń komunikacyjnych i zachowań stereotypo - wych. Program przeznaczony jest do pracy indy - widualnej oraz w małych grupach podczas zajęć: dydaktycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, realizowanych w: przedszkolu, szkole podstawowej, placówce specjalistycznej, domu ucznia. Możliwość wykonywania zdjęć, nagrywania głosu, tworzenie własnych komiksów, dostosowywania widoku ćwi - czeń do indywidualnych możliwości każdego dziec - ka (zgodność ze standardami dostępności WCAG). Program można zainstalować na komputerze z sys - tememWindows (komputer stacjonarny, laptop) oraz na dołączonym do zestawu tablecie z systememAn - droid. Współpracuje również z tablicą interaktywną i monitorem dotykowym. Z pełnej wersji programu można korzystać bez dostępu do Internetu. 300multi - medialnych ćwiczeń na pendrive i waplikacji mobilnej

(Android), tablet dowykorzystania z ćwiczeniami mul - timedialnymi, aplikacja terapeuty umożliwiająca śle - dzenie postępów dziecka i dokumentowanie terapii, systemmotywacyjny (postacie towarzyszące dziecku), 50 filmówanimowanych, materiał zdjęciowy i ilustra - cyjny, karty pracy dowydruku, 40 scenariuszy zajęć, karty emocji i zachowań, przewodnik metodyczny, programnarzędziowy Komikser, minigry; zagadnie - nia: rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie emocji; planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych; zachowania adekwatne do sytuacji; radzenie sobie z odmową; podążanie zawzrokiempatrzącego; od - czytywanie gestów; przebywaniewgrupie; płynność wypowiedzi; rozpoznawanie prozodii; rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu; różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu; historyjki mentali - styczne; modelowanie zachowań; • wymagania techniczne: Windows 7/8/10 wersje 32-bit i 64-bit (z prze- glądarką internetową IE/Microsoft Edge); procesor: 2,4 GHz; pamięć RAM: 4 GB; karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 px; karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofonem; mysz lub inne urządzenie wskazujące; port USB 2.0/3.0; 5 GB miejsca na dysku twardym wiek: 5+ W zestawie: Tablet DP0097TABLET

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia PN 0107 2 890 zł Programmultimedialny skierowany jest do wychowaw - ców i nauczycieli przedmiotowych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz dowspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pra - cować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi pro - blemami z zakresu dysleksji rozwojowej. Obejmuje za - gadnienia z zakresu: Dysleksja, Dysgrafia, Dysortogra - fia, Dyskalkulia. Podstawą programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców, w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowni - ków programu. • Część materiału może być wykorzystana do wspierania rozwo- ju wśród uczniów: zaniedbanych społecznie, z niewielkim deficy- tem rozwoju intelektualnego, z niewielkimi problemami widze- nia i słyszenia, z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD), problemów emocjonalnych, w tym problemów ze spektrum autyzmu.

Program obejmuje: • ponad500ćwiczeńmultimedialnych,wtym50filmówzćwiczeniami rucho- wymioraz360wydrukowanychkartpracydostępnychrównieżwprogramie; • długopis 3D; • bogatąbazęćwiczeń imateriałówpomocniczychdokopiowaniazależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia; • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązują- cych do znanych gier komputerowych; • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu.

94

Made with FlippingBook Proposal Creator