Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

EDUTERAPEUTICA AUTYZM

1

Eduterapeutica Autyzm PN 0126

1 990 zł

• Zbiór praktycznych i różnorodnychmateriałówwpostaci porad- ników i konspektach w wersji elektronicznej jak i tradycyjnej dlapedagogów i nauczycieli, którzy pracują zuczniami zASD. Zawarto w nich praktyczne wskazówki jak należy reagować wokreślonych sytuacjach szkolnych, na lekcjach i naprzerwie. Materiałyzostałyprzygotowaneprzezdoświadczonychspecja- listów, którzy od lat zajmują się pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD). Wzestawie znajdują się również propozycje gier i zabaw pomagających w integracji dzieci z ASD z innymi uczniami. Zadania i ćwiczeniaprzygotowano tak, abymożliwie jak najbardziej uruchamiały/wspierały relacje i komunikację między uczestnikami – uczą m.in. pokonywania dystansu fizycznego i pomagająwrozwijaniukompetencji społecznych u osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Zestaw wzbo- gacono długopisem Banach 3D, który wspiera koncentrację, ćwiczy cierpliwość, orazumiejętnościmanualne. Ponadtouczy

właściwegochwytupisarskiego iwyzwalapozytywneemocje, które wspomagają proces uczenia. • zbiór różnorodnychmateriałów(poradniki, konspekty, informa- cjedla rodziców)wformiepapierowej i napendrive; gry i zaba- wy; długopis Banach 3D wraz z kartami pracy. Do długopisu dodane są 3D filament na start: w 3 kolorach: czerwony, nie- bieski, żółty, w sumie 30mfilamentu (każdy kolor po 10m). • wiek: 5+

EDUTERAPEUTICA SPE

Problemy wychowawcze. Przemoc i agresja PN 0108 490 zł Przemoc ma dwie, indywidualne lub zbiorowe strony: sprawcę i ofiarę. Pakiet „Problemy wycho - wawcze: przemoc i agresja” pomoże: • komunikowaćsięzuczniem, takbywsposóbnaturalny,wtrakcierozwią- zywaniabieżącychproblemów,wspierać i rozwijać uniegokompetencje niezbędnedobudowaniaprawidłowychrelacji zrówieśnikami idorosłymi; budowaćwszkoleklimat sprzyjającyrozwojowi postawprospołecznych; stawiaćgranicewsposóbzdecydowanyikonsekwentny,azarazemłagodny; doprowadzićdotego,abywszyscyznaliistosowalitesameregułyinormy;zre- zygnowaćzzachowańagresywnych,dającwzamiannowestrategieniezbędne dobudowaniasatysfakcjonującychzwiązkówmiędzyludzkich Proponowanymodelpracyopiera sięnabehawioral - nychmetodachuczenianowychstrategiizachowania takich jak: asertywność, trening zastępowania za - chowańagresywnych, porozumieniebezprzemocy. Zestaw zawiera: 1. płytęCDzelektronicznymidokumentami (poradniki,scenariusze,prezen- tacjemultimedialne, ulotki, formularze) zmożliwością użycia ich na ekranie

• co to jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją roz- wijać u uczniów • jaka jest natura emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, zamiast ich tłumienia

• jakie mogą być negatywne skutki tłumienia emocji • jak rozpoznawać problemy emocjonalne u uczniów

1

1

Program opiera się na założeniu, że rozwój emo - cjonalny jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swo - jego potencjału w innych dziedzinach. W skrajnych przypadkach np.: autoagresji, prowadzą wręcz do destrukcji i śmierci. Zestaw zawiera: 1. płytęCDzelektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze,prezentacje multimedialne, ulotki, formularze)zmożliwościąużycia ichnaekranie iwydruku 2. poradnik metodyczny 3. gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: • 6większychkół symbolizującychtypowe reakcjenaprzemoc lubagresjęwokół nas; 24mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji

i wydruku 2. poradnik metodyczny

Problemy wychowawcze. Problemy emocjonalne PN 0109 490 zł Problemy emocjonalne objawiają się nadmierną nieśmiałością, wycofaniem, autoagresją, wyuczoną bezradnością, a nawet zaburzeniami jedzenia. Pakiet „Problemy wychowawcze: problemy emocjonalne” pomoże określić: • jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, a jakie wymagają już korekty

3. gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: • 6większychkół z„emotikonami”symbolizującymi głównekategorieuze- wnętrznianychemocji(szczęście,radość,smutek,strach,złość,inne),24mniej- szekołazsymbolamitwarzyreprezentującychwariantypowyższychemocji. Kartonowekołasłużąmłodszymdzieciomdopoznawaniaemocji, ichnazy- waniaikojarzenia,adlastarszychuczniówsądoskonałymmateriałemwpro- wadzającymdoklasowej lubgrupowejdyskusjioemocjach.Zastosowanena kartonowychkołachilustracjekojarząsięzikonamistosowanymiwportalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów

96

Made with FlippingBook Proposal Creator