CHEMAGAZÍN 5-2023

RAMANOVA SPEKTROMETRIE

VYUŽITÍ RAMANOVÝCH SPEKTROMETRŮ VE FARMACII Metrohm Česká republika s.r.o., www.metrohm.cz

Ramanovy spektrometry nalezly ve farmacii své využití jako vhodné analyzátory pro identifikaci a verifikaci materiálů.

Monitorování procesu výroby léčiv Farmaceutické tablety se skládají z aktivních farmaceutických látek (API) a často obsahují i multikomponentní excipienty (pomocné látky), jako jsou plniva, pojiva či lubrikanty. Při výrobě tablet je míchání důležitý proces, kdy se API a excipienty míchají dohromady za vzniku homogenní směsi. Kontrola procesu míchání je velmi důležitá pro kvalitu finálního produktu a může být velmi náročná, pokud jde o detekci nebo charakterizaci odchylek v obsahu surovin a finální homogenitě směsi. Pokyny FDA o kontrole farmaceutického výrobního procesu s ohle- dem na procesy míchání API uvádějí, že každá šarže by měla splňovat stanovené specifikace čistoty, navíc u suchých směsí léčivých látek by validace operací míchání měla ukazovat homogenitu namíchané šarže. Ramanova spektroskopie může ve spojení s chemometrickou analýzou vytvořit metodu pro kvantifikaci množství API v míchaných prášcích i ve finální tabletě. V následujícím příkladu byla provedena kvantitativní analýza procesu míchání pro tablety s 3 mg API pomocí přenosného Ramanova spektrometru i-Raman ® Plus s laserovou excitací 785 nm. K vytvoření chemometrického modelu bylo použito 11 vzorků prášků se známými koncentracemi API od 2,40 mg do 3,60 mg na tabletu. Chemo- metrické modely byly vyvinuty pomocí chemometrického softwaru B&W TEK BWIQ™, přičemž jako výsledek byla nastavena hmotnost API na tabletu. Byla použita parciální regrese (PLS) ve spektrálním rozsahu 800–3000 cm –1 . Model PLS poskytuje poměrně dobrou lineární závislost s korelačním koeficientem R2 = 0,9922 a standardní chybou = 0,01384. Následně byla Ramanova spektra ze dvou tablet použita k predikci množství API v tabletě. Výsledek predikce je uveden v tabulce 1, která ukazuje, že Ramanova spektroskopie s chemometrickou analýzou je cen- nou technologií pro kvantitativní analýzu API ve směsích a v tabletách. Tab.: Výsledek predikce Predikce Tableta Predikováno API [mg/tabletu] T1-1 2,9668 T1-2 2,9244 T2-1 2,9038 T2-2 2,9296 Obr. 2: Přenosný Ramanův spektrometr Metrohm i-Raman ® Plus 785S

Ramanova spektroskopie má vysokou chemickou specifitu a poskytuje molekulární otisk, díky kterému dokáže jednoznačně identifikovat vzorek bez nutnosti chemické předúpravy. Ramanova spektra lze měřit přímo v kontaktu se vzorkem nebo přes průhledné skleněné nebo plastové obaly, čímž je zachována integrita vzorku a minimalizována rizika expozice operátora či kontaminace vzorku. Nejmodernější Ramanovy spektrometry se dodávají s příslušenstvím optimalizovaným pro měření různých typů vzorků, od pevných látek, kapalin až po gely a tablety. Velmi oblíbené jsou zejména nejmodernější ruční Ramanovy spekt- rometry pro nedestruktivní identifikaci a ověřování vstupních surovin, jako jsou API, pomocné látky i meziprodukty. Ramanovy spektrometry jsou navrženy pro rychlou kontrolu vstupních materiálů do výroby. Jejich robustní hardware poskytuje kvalitní data s nízkým šumem, což vede ke konzistentním a spolehlivým výsledkům s krátkými časy měření. Díky tomuto systému s vysokým dynamickým rozsahem lze dokonce identifikovat i vzorky, které mají slabý Ramanův signál. Mezi výhody nejmodernějších Ramanových spektrometrů patří: • Nedestruktivní identifikace a ověřování kvality materiálu. • Intuitivní software se snadným ovládáním pomocí dotykové obra- zovky. • Volba excitace pro optimální identifikaci surovin včetně aktivních farmaceutických složek, excipientů, lubrikantů, rozpouštědel a barviv. • Lze identifikovat vzorky, které mají vysoký fluorescenční signál. • Uživatelsky definovatelné metody a knihovny využívají robustní algoritmy pro spolehlivé ověření kvality materiálu. Nejmodernější Ramanovy spektrometry mohou používat uživatelé k rychlé identifikaci vzorků v laboratoři, skladu, nakládací rampě, nebo třeba i na poli. Tím je dosaženo efektivního ověřování kvality materiálů pro použití ve výrobě bez nutnosti časově náročných školení vašich zaměstnanců (obr. 1). Obr. 1: Ramanův spektrometr Metrohm nanoRam k rychlé identifikaci vzorků v laboratoři, skladu, nakládací rampě a nebo třeba na poli

V kombinaci s pokročilými chemometrickými metodami je nová generace vysoce výkonných přenosných i ručních Ramanových spektro- metrů perspektivní technologií pro průmyslové uživatele k vývoji nových analytických metod řešících reálné problémy. Nová generace přenos- ných a ručních Ramanových spektrometrů představuje velký potenciál v průmyslových aplikacích a bude hrát hlavní roli v blízké budoucnosti na rozdíl od velkých stolních laboratorních spektrometrů, které nelze snadno využít v „on-line“ nebo „at-line“ analýze v reálném čase.

14

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online