CHEMAGAZÍN 5-2023

TIMEGATE

PRVNÍ RAMANOVY SPEKTROMETRY S REÁLN Ě POTLA Č ENOU FLUORESCENCÍ Ramanova spektroskopie je velmi silný nástroj každé moderní laborato ř e. Je to rychlá, spolehlivá, jednoduchá a relativn ě levná analytická metoda, která nevyžaduje hluboké znalosti ani složitou p ř ípravu vzorku. B ě hem n ě kolika desítek vte ř in poskytuje detailní informace o chemickém složení vzorku, jeho krystalické struktu ř e i fyzikálních vlastnostech. Je možné s ní m ěř it mikroskopické vzorky i rozm ě rné objekty, a Ramanova spektra lze m ěř it dokonce i p ř es ř adu obalových materiál ů . Na problémy ovšem naráží v p ř ípad ě fluorescence, která m ů že n ě která m ěř ení zkomplikovat, nebo i zcela znemožnit, což je č asté nap ř . u vzork ů biologického p ů vodu č i barevných materiál ů . Existuje ř ada zp ů sob ů , jak s fluorescencí bojovat, z nichž každý má své výhody i nevýhody. Spole č nost Timegate však jako první na sv ě t ě nabízí integrovaný systém s jedine č ným ř ešením reálného potla č ení fl uorescence , a tak je s jejími spektrometry možné m ěř it i vzorky, jejichž analýza s b ě žnými spektrometry nebyla možná.

Jedine č ný spektrometr PicoRaman M3 m ů žete mít v sestav ě s mikroskopem pro m ěř ení všech typ ů mikroskopických vzork ů , celou pro eliminaci odraženého zá ř ení č i sondou pro online monitorování proces ů v kapalných vzorcích, jako jsou nap ř . bioreaktory, nebo analýzu um ě leckých p ř edm ě t ů . Své uplatn ě ní tak nachází v geov ě dách, biofarmaceutickém a forenzním výzkumu, ve farmacii, výzkumu katalýzy a mnohých dalších oborech.

Princip technologie Timegated pro reálné potla č ení fluorescence

CMOS-SPAD detektor

Pikosekundový pulzní laser

Raman ů v spektrometr PicoRaman M3 v kombinaci s mikroskopem Olympus pro č asov ě rozlišenou Ramanovu mikroskopii

Více informací na www.nicoletcz.cz

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online