CHEMAGAZÍN 5-2023

VĚDA A VÝZKUM

V HRADCI KRÁLOVÉ VZNIKÁ UNIKÁTNÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÉ CENTRUM UNIVERZITY KARLOVY

Obr. 1: Vizualizace budovy hradeckého kampusu projektu MEPHARED 2

Farmaceutická a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) patří k významným tradičním vzdělávacím a výzkumným institucím nejen v Hradci Králové, ale v celém Královéhradeckém kraji. Tradice Lékařská fakulta byla založena po 2. světové válce, nejprve jako pobočka pražské Lékařské fakulty, která se posléze v roce 1958 stala samostatnou plnohodnotnou fakultou UK. O dekádu později, v roce 1969, byla založena Farmaceutická fakulta. Ta byla slavnostně otevřena na počátku roku 1970. Obě fakulty v současné době neodmyslitelně doplňují charakter města a plní nezastupitelnou funkci, ať už ve vzdělávání zdravotnických odborníků či speciální vědecké činnosti. Vskutku, zájem o nabízené obory, ať už Farmacii, Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Laboratorní diagnos- tiku ve zdravotnictví či Ošetřovatelství, je mezi studenty stále vysoký. Nicméně současnou nevýhodou obou fakult je rozptýlení výukových a vědeckých pracovišť, ze značné části nevyho- vujících současným trendům, po celém Hradci Králové. Ke zatraktivnění a zkvalitnění výuky bezesporu přispělo vystavění Výukového centra Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2005, následované výstavbou první budovy zamýšleného kam- pusu s názvem MEPHARED 1 v roce 2015. V srpnu letošního roku bylo dosaženo dalšího významného milníku, a to rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na výstavbu centrální bu- dovy kampusu. Dne 11. srpna 2023 tak vstou- pil do realizační fáze mnoho let diskutovaný projekt nazvaný MEPHARED 2. Propojení Výstavba nového kampusu je dlouhodobým cílem Farmaceutické i Lékařské fakulty UK. Spojením s již realizovanou první částí kam- pusu vznikne jedinečné centrum pro vzdě- lávání, výzkum a vývoj ve farmaceutických a medicínských vědách. Kampus bude díky bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice Hradec Králové přímo napojen na klinickou praxi, což usnadní propojení teoretické výuky s vlastní praxí. Zjednoduší se rovněž spolupráce s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti současně studují na Far- maceutické a/nebo Lékařské fakultě UK a jejíž prostory přímo sousedí s nově budovaným kam- pusem. Unikátní kampus, první tohoto typu v celé České republice, tak umožní organizačně i prostorově spojit výuku zdravotnických oborů, dovolí vytvářet společné předměty a obory, či přispěje k restrukturalizaci kateder a jejich propojování do větších logických celků. V tzv. centrální budově budou sídlit děkanáty a technické zázemí obou fakult, oddělení jazy- kové přípravy, a stravovací zařízení. Výuková

využívají. Prostory budou odpovídat přísným bezpečnostním normám vyžadovaným při práci s toxickými chemikáliemi, aktivními látkami, geneticky modifikovanými organismy nebo biologickým materiálem. Budovy kam- pusu MEPHARED 2 jsou navrženy v souladu s nejmodernějšími trendy tak, aby se snížila jejich celková energetická náročnost, ale zů- stal zachován uživatelský komfort. Vytápění a chlazení budovy bude zajištěno využíváním odpadního tepla a chladu z provozu budovy a také pomocí geotermálního tepelného čerpadla. Na střechu budovy bude umístěna fotovoltaická elektrárna s vlastním bateriovým úložištěm pro další snížení ekologické stopy. Nový objekt navíc sníží emise CO 2 , odhadem asi o 20–30 % ve srovnání s provozem součas- ných fakultních budov. Univerzitní kampus bude volně přístupný veřejnosti. Prostor mezi fakultními budovami nabídne možnost odpočinku v klidné zeleni. V celém areálu budou dále provedeny úpravy pro podpoření přirozené mokřadní vegetace, ptactva a dalších vodních živočichů. Vodní plochy budou mít navíc retenční funkci pro dešťovou vodu. Kampus bude také snadno dostupný pro cyklisty díky nově zbudované cyklostezce. Vize Budovy hradeckého kampusu projektu ME- PHARED 2 budou dokončeny v roce 2026. Následné přestěhování a propojení obou vý- znamných fakult se zdravotnickým zaměřením přinese nesporné výhody nejen studentům, ale i akademickým a vědeckým pracovníkům, a celému regionu. Moderní prostory zlepší pracovní i studijní podmínky obou fakult. Zvýší

a výzkumná pracoviště budou přestěhována ze stávajících prostor do nově vystavěné hlavní fakultní budovy. Samozřejmostí jsou nové posluchárny s nejmodernější audiovizuální technikou, knihovna, seminární místnosti, studentské laboratoře a praktikárny, ale také pitevny, společné vivárium, simulační centrum nebo lékárenský trenažér. Simulační cent- rum, v současné době umístěné v budově LF v Šimkově ulici, bude sloužit studentům Lékař- ské fakulty pro výuku správných postupů na specifických simulovaných situacích za použití fantomů. Lékárenský trenažér slouží studentům oboru Farmacie již od roku 2016, a to právě v budově kampusu vystavěné v rámci projektu MEPHARED 1. V této učebně studenti trénují výdej léčivých přípravků na recept i volně pro- dejných přípravků používaných při samoléčbě. Díky blízkosti jednotlivých pracovišť bude možné lépe propojit vědu a výzkum obou fakult s přímou návazností do praxe. Pořízení nových přístrojů a moderního vybavení tak nebude jen záležitostí akademickou. Práce s nejmoderněj- šími přístroji přispěje ke zkvalitnění výzkumu a urychlí přenos technologií a postupů do vlastní klinické praxe. Potenciál obou fakult bude moci být snadněji využit i při řešení aktuálních problémů ve zdravotnictví, které souvisí se zvyšujícím se výskytem civilizačních chorob, stárnutím populace a vývojem nových léčiv jako jsou antituberkulotika a cytostatika, nových lékových forem, inovativních a citlivějších dia- gnostických postupů a bioanalytických metod. Udržitelnost Moderní budovy kampusu v Hradci Králové nahradí současné prostory, které obě fakulty

42

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online