CHEMAGAZÍN 5-2023

VÝROBA

o průměru 11–25 mm. Za hodinu vyrobí až 156 tisíc velkých tablet a až 330 tisíc malých tablet. Závod má podobných tabletovacích strojů v sou- časné době celkem šest. Pro zajímavost – díky poslednímu navýšení výrobní kapacity by byl Walmark nyní schopen za měsíc tabletami napl- nit např. olympijský bazén až po okraj. Obr.: Tabletovací stroj Romaco Kilian T370 – výrobní závod Walmark v Třinci

třetího vzájemného projektu, jehož cílem je zajis- tit masovou výrobu funkčních chemikálií cestou fermentace. V rámci tohoto nejnovějšího projektu plánuje společnost Ginkgo Bioworks využít svou techno- logii návrhu kmene k vývoji mikrobiálního kmene a souvisejícího fermentačního procesu k výrobě cílové molekuly, zatímco společnost Sumitomo Chemical bude vyvíjet výrobní proces a jeho rozšíření pro komercializaci. Díky masové výrobě těchto funkčních chemikálií cestou mikrobiální fermentace, namísto tradiční chemické syntézy založené na fosilních palivech, chtějí společnosti vyvíjet a dodávat produkty s nižší uhlíkovou sto- pou, které přispějí k uhlíkově neutrální společ- nosti. S rychlým rozvojem biotechnologií a digitálních technologií si syntetická biologie, při níž jsou or- ganismy geneticky upravovány tak, aby zvládaly požadované funkce, získává stále větší pozornost v různých oblastech. Zejména přední zástupci chemického průmyslu očekávají, že syntetická biologie bude mít potenciál nahradit suroviny a vytvořit energeticky úsporné procesy, které nahradí současné vysokoteplotní a vysokotlaké procesy založené na ropě. „ V oblasti chemických látek je nevyhnutelné vyvíjet produkty a procesy s nízkým dopadem na životní prostředí a my věříme, že použití syn- tetické biologie tuto potřebu brzy naplní, “ řekl Hiroshi Ueda, výkonný viceprezident společnosti Sumitomo Chemical. „ Posílením spolupráce se společností Ginkgo Bioworks coby partnerem v oblasti syntetické biologie chceme urychlit vý- voj inovativních technologií, které by mohly být tou očekávanou změnou pro chemický průmysl a v konečném důsledku i pro samotné spotře- bitele. “ » www.sumitomo-chem.co.jp THYSSENKRUPP UHDE STAVÍ NOVÝ ZÁVOD NA NEUTRALIZACI DUSIČNANU AMONNÉHO Společnost Thyssenkrupp Uhde si jako do- davatele nového zařízení na neutralizaci dusič- nanu amonného vybrala polská společnost Grupa Azoty , která je klíčovým hráčem na evropském trhu s hnojivy a chemikáliemi a druhým největ- ším evropským výrobcem dusíkatých a více- složkových hnojiv. Nový závod na neutralizaci dusičnanu amonného bude založen na procesu přirozeného oběhu a bude vyrábět kapalný du- sičnan amonný. Tento proces zajistí přesnou kon- trolu reakčních parametrů pro vysoce efektivní a udržitelný provoz zařízení. Společnost Thyssenkrupp Uhde bude v rámci tohoto projektu zodpovědná za licencování, zá- kladní inženýring a dodávku technologického zařízení, jakož i za technické poradenství při de- tailním inženýringu, výstavbě a uvedení zařízení do provozu. Zvolený proces výroby roztoku du- sičnanu amonného je založen na osvědčených technologiích společnosti Thyssenkrupp Uhde, které již byly úspěšně zavedeny ve více než 50 komerčních zařízeních po celém světě. Ty tvoří základ technologického portfolia společnosti v oblasti dusičnanu amonného. Nový závod na neutralizaci dusičnanu amonného bude postaven v polském Tarnově. » www.thyssenkrupp-uhde.com

STADA INVESTOVALA VÍCE NEŽ 100 MILIONŮ KORUN DO MODERNIZACE

VÝROBNÍHO ZÁVODU WALMARK V TŘINCI

Přední mezinárodní farmaceutická skupina STADA za minulý a tento rok investovala do nových technologií ve svém výrobním závodě Walmark v Třinci více než 100 milionů korun. Walmark se tak stává jejím globálním centrem výroby pro doplňky stravy. Do provozu byly za- členěny balicí a tabletovací stroje, dále stroj na plnění kapslí a nová linka na balení tablet a kapslí do recyklovatelných lahviček. Díky tomu se ze- fektivnily výrobníprocesy a produkce se rozšířila i o zcela nové doplňky stravy a další produkty. Objem výroby třineckého závodu za poslední dva roky vzrostl o 56 % a za první polovinu tohoto roku Walmark vyrobil 14,3 milionů balení doplňků stravy, léčiv a zdravotnických prostředků. „ Od akvizice závodu v Třinci skupinou STADA v roce 2020 jsme ušli obrovský kus cesty. Poda- řilo se nám závod úspěšně začlenit do našich vý- robních i obchodních struktur a v rámci nových investic jsme provoz výrazně zefektivnili a záro- veň se podařilo zavést i řadu novinek v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Dnes je třinecký závod naším globálním centrem pro výrobu doplňků stravy s vývozem na evropské a asijské trhy a do regionu Blízkého východu, “ řekl Martin Šlégl, generální ředitel STADA pro Českou republiku. Nové technologie Závod Walmark v Třinci minulý a tento rok zavedl do svého výrobního procesu celkem čtyři nové technologie. Jednou z nich je stroj na balení sticků patřící mezi světovou špičku v oboru od italského výrobce OMAG . Stroj je složen z celkem osmi drah a je schopen produkovat až 400 sticků za minutu. Zařízení je vybaveno automatickým vážicím systémem, který je schopný zvážit každý vyprodukovaný stick a automaticky upravovat jeho hmotnost. Velikost sticků může být podle hmotnosti objemu regulována, což nově umož- ňuje rozšířit varianty balení pro koncové zákaz- níky. S ohledem na počínající odklon od klasických blistrů k balení doplňků stravy do lahviček nebo kontejnerků nainstaloval závod Walmark tento rok novou linku na balení těchto produktů. Ta umí naplnit lahvičky buď kapslemi anebo tabletami, a pak automaticky nasadit šroubovací uzávěr. Linka vyrobí až 100 lahviček za minutu a rovněž významně přispívá ke snížení odpadu v rámci celkového výrobního procesu. Lahvičky jsou totiž vyrobeny z materiálu HDPE, což je 100% recyk- lovatelný plast. V budoucnu je plánován přechod na RPET, kde je již samotná lahvička vyrobena z recyklátu a dojde tak ještě k dalšímu významnému snížení dopadu na životní prostředí. Zcela novou technologií je stroj Syntegon GKF 2500, který slouží pro plnění kapslí. Ty se ve stroji rozdělí na dvě půlky, do nich se naváží aktivní látka a kapsle se pak spojí opět dohromady. Stroj byl navíc dovybaven tak, aby bylo možné kapsle plnit i práškem, mikrotabletami (pelet- kami) a do budoucna se počítá i s tekutou slož- kou. Stroj je schopný vyprodukovat až 150 tisíc kapslí za hodinu. Kapsle se následně zatavují do blistrů nebo se nadávkují do lahviček. Další provozní novinkou je tabletovací stroj značky Romaco Kilian, který umí vyrábět tablety

„ Díky narůstající poptávce po doplňcích stravy z našich klíčových trhů rozšiřujeme jak stávající technologie, tak investujeme i do zcela nových, které snižují energetickou a uhlíkovou stopu našeho závodu. Zároveň tak zvyšujeme kvalitu pracovního prostředí, což se odráží i v naší nábo- rové strategii, “ uvedl Martin Hefner, ředitel závodu Walmark. „ Naším dlouhodobým cílem je budo- vat rostoucí výrobní závod a být preferovaným zaměstnavatelem v regionu, s čímž je spojen i náš interní systém na identifikaci talentů a jejich následný rozvoj. “ Závod Walmark v roce 2022 vyrobil 25 milionů balení doplňků stravy, léčiv a zdravotnických pro- středků. » www.stada-pharma.cz

SUMITOMO CHEMICAL A GINKGO BIOWORKS JDOU CESTOU SYNTETICKÉ BIOLOGIE

Společnost Sumitomo Chemical a Ginkgo Bioworks , která vytváří špičkovou platformu pro naprogramování buněk a biologickou bezpeč- nost, nedávno oznámily nový program vývoje funkčních chemických látek. Půjdou cestou syn- tetické biologie a rozšiří tak své stávající partner- ství v oblasti biomanufacturingu. Obě společnosti spolupracují od roku 2021 s využitím platformy syntetické biologie společnosti Ginkgo pro vý- robu produktů v různých odvětvích, od osobní péče a kosmetiky až po zemědělství a farmacii. Nedávné oznámení tak předznamenává zahájení

54

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online