Telefonnøgle Næstved 1963

, W ■ «A>. ,f-‘

_i .

C <

,'-X

1963

M######/ ###### /#############/########/################^######## n å r\|A OC FJERNSYN I Ringstedgade 8

A/ TELEFON /s in ni nn

n x > X

4 ) U •c U li 1 S ft! •o p f ! M ^ O O a s d u.

FREDE LUND

Telefon 720782

MØRKEBERG Østergades Farvehandel - Næstved - Telefon

Ejendomsmæglerfirma Axdtorv 11 £/«/>/. / 9/9

HOFFMANN AXEITO RV* NÆSTVED* TIF. ;H. O. BIRKSTED A/s 77;Rnn « Trælast og bygningsartikler - Næstved Mortelværk IL I U II U 72 0010

* oa -» M ■ O W

rri

—j&fjr. renseri fi i, j SH farveri

tn Kétk

n is oo

ZANKER RENSNING AXELTORV GØYERNES GAAR D TELF. 72 13 32

'ERES bank

3

TAXA 724001 RAMSHERRED 4

»isk 0 !vrmm\

7>

9

DØGNET RUNDT har TAXA altid en vogn parat

RING

a ti

H|| II

og vi er der med det samme!

721616

å tf

v'-" EKKO RADIO ^ .

Næstved Kulimpori CARL SEVERINSEN *k

m

__

*

3I» H i

E S* 3 3> no ^ “ 8

FOLKEVOGNEN . DOGDE - ROVER - BMW kAT KINDHESTEGADE 22 PffttJ/flSfN n / estved ittyiwMlii! inljro L/tanlæg Vandværker

W N i

Ove Christensen hobmimnuiHlf H) Tril. Ttt I«Ml H m .V m

BRÆNDSELSOLIE

A

mart m HHi:t N iu M m ' i I »» Om<‘irn* Tel<»f»nnii|rl<* n« IliiiiiloUliiiloml^r Kontor: Gcycrncs Gaard, Axcltorv 6, telefon 720968 • 720931

B

c ■ o

C

M N m 3 o > O w U I

• • • f e»|r»# Itilereaae — #»rn »§1 ri mrillrm tif Dansk Revisorforening fcU* %<‘iilluetl Inuiiiiiiln' l»»ul«*rlnu «t|g ml

D

EF

72 2877 Telefon 7214 20 NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI % De foranøde Bemlnlmportører A/S Naeetvod distrikt

G

BIBLIOTEKETS OPLYSNING: 72 08 2*5 hverdage 10-20 lord. iv -U (majaug.: 10-19, lo* J. 10-14)

H

I i

ij

SE IND TIL NÆSTVEDS »TØJEKSPEKT« BRISTOL VINHUSGADE TELEFON

K

(f

L M

N

O

PF. Christensen & Søn a / s (jfaJyuUÅisO • • l JI o J.

P QR

72 2165 hvor godt herre- og drengetøj SÆLGES BILLIGT FLERE og FLERE gSr nu I Vinhusgade FORDI: De« er en fordel såvel kvalitets- som prismaessigt at handle i

S TU Vf Y 2 Æ -0

'A 1

FAG REG.

OP. i

UNO

NR. I FORT, §

VINHUSGADE 4. NÆSTVED

llf'alrogikter Præstø amtskommune , Næstved og Herlufsholm kommuner og Sorø amt juni Amtmand over Pra'stø amtt S. Wechselmann, tlf. 721400, prlv. 722401. Amtakontoret på Amtsgaardøn: Kredslæge: Hllmer Rasmussen, Vording­ borg, tlf. Vordingborg 822. Amtstuen (stempelpaplrudaalg): Axeltorv, BaltlcagArdon. Kontortid 9-12 og 13-15, lordag 9 12 , 00 . Tlf. 723262.

Hiv* I holctfiiolM1 Benyttes, wlr wtiw ver/. Aror en abonnent bor, men ikke er klar over, under hvilken central man skal satte. Aadrrup Autdo •••••••»••*•**»»»•••*••••♦• Tåppcrft^Jt

i I

Krympllnge .................... . Everdmp Kvlslemark •••••*Sftftftftftftft4#ft*g Sandved Kyllebnk Huse ............. Kostræde Køng ................................. Kcstrædo ell. Lundby Køng Klaskholm............. Lundby Ladby ....................... . . Næstved, Bislev. Breg­ nebjerg ell. Bkelby Lille Næstved ................. Næstved Ltlle-Køtttnge ................. Tappem«Je Lille Tvede Næstels« Lund ............................ Kys« Lundbytorp .................... Lundby linnede s•* ss»sse••••••»•••••••* Nyland Marbjerg Huse................ Vesterborg Marvede Bogli k^enstmp Mogenstrup Lov Mymp ............................... Lov eller Vesterborg Naaby Landsby ............. Bislev eller Skelby Nc ble ................................ Bindebjærg Nebletorp Mtk^ky Ny Holsted PllilæÉ Nyrup Bud« Nr. Tved« Toksværd Næsby ............................... Olums« eller Tyvetøs Næsbyholm ttuittæ Nr. Smidstnip............... . Tapperne!« M Olstrup .............................. Olstmp. Kensmark eller Toksværd Omp Tybjerg ell. Herlufm. Hederstrup ......... \jBte Bavnsbjerg .......... .......... TokWPN Baunstrup .................... Toksværd »Baunstrup« ................... Herlufmagle Begemp ........................... Glumsø eller Skelby Bcjnstmp ................. ...... Gunderelev Bettestrup ............... ....... Nyland eller Vesterb. Btng, Hammer .............. Kostræde. Vesterborg eller Hammer Bleby ................................ Hammer eller Baarse Bøgeskov ......................... Euglebjerg Rønnebæk »•••»•••»•••* Ht«IM Nrstelsø eller Næstved Ballerup Nøddekær Baltø ........... Kyse M . Stpperup .o............. . Næstved eller Nyland SJolte 1 ........ Tappernøje ellsr Stolte Strand I Everdmp (kafterup Bandvad Bkavemp ........... Nøddekær __ Bkraverup ............ Næstv. ell. Karrebæksm Snert Inge ....................... Bindebjerg _ Snesere Overdrev ......... Tappem. ell Everdmp Snesero Mark ................ Tappem. ell. Everdrup Sneseretorp ..................... Everdmp flneslev .............................. Fuglebj. ell. Oundcrølev Sparreaholm .................... Everdmp Spjetterup Menat rug . . Spragelee ......................... Herlufmagle øl.Tybjerg Stent>æksholm ................. Næstved Btenskuven Ha. ............. I-«>v iå M . . Stenstrup .......................... Næstved ell.Nyland Store Itøttlnge ............. . TappcrnøJ« Stubbcrup ................. . K)s« Sattø Hkovfogedbottg...... Næstved Saltø Hovedgaard ......... tlylUnge Olu >*••••«»•••••*•••• IlIlllBØ Båndby .....fjj— Støt tinge Landsby IIMOM Krerdmp Svendamip .................... Nyland •værdborg ..................... Lundpy ^ Bvlnø Svinøland Borup ....... ............. .......... Toksværd 1 aastrup ....................... Jlylllngø Tl.omp .............................. Hammer ___ Tornemark ...................... Menstrup ell. Bandved Toræ Herlufmagle .. Trælløse ................ ........... Ilerlufrnaglø ell. Bkelby Tybjørglille Tybjerg _ . Tyvels« ......................... Glumsø eller Tyvelse lustrup Skelby Vallenived ........................ Kyse Vtttdæ NjMa \ PjlO «»«.»..«•»••#•♦ •>•»>♦•#•»»•<•>•• Nyland Vester Eged« ............. Toksværd ell. Rønnødø Vester Egesborg ........... l/ov eller Vesterborg Vesterhave ............ .......... Karrebæksminde Vindenip ••»••••«*•«•••••#•*••• Glumsø Vinds« rup ........................ Kuglebje r Vrangatrup ................. Tyvelse Vredaløee ......................... Næstved. Bislev eller Kensmart-: Tdemæs ..... ................. Næstved Øager Huse ............... . Lundby Øllerup ••»ft••••••«••»»••»»•«•••*• Kyse øve up .............................. Næstved eller Kensmark

I I I 5 ■

A m « .................................. Glumsø *11. Tyvelse Abbednæs ....................... Næstved ell. Nylai.d Abbednæshoved ............. Nyland Ågerup ........................... Hylltngo Arlos© Arløsetorp Lnndshy ...... Sandved Askov .............................. Kverdrup Atterup *«*«*«.«...•«...«*.***•*»

Kontortid 9-16, lørdag 9-13, tlf. 721400. AmUrådasckretrer og kontorchef, cand. Jur. F. H. Høyrup, tlf. privat 721141, Skolerådaøekretæi skolefondsbogholdor og amtafuldmasgtlg, cand Jur. K Dam­ hæk, tlf. privat 721079. Skoledirektions- sekretær, akolcfondskasscrcr og amts­ fuldmægtig, cand. jur. E. Mlehaelsen, Ilf. privat 72178S. Amtsfuldm. N. Lerrhe* Thomson, tlf. privat 722375. I'neotn Amtsråd: BognerAdaformand Ejner Jensen, Faksø, tlf. Faksø 272. HkattcrAdsfornmnd Jons Aage Larsen. Ebbeskov pr. Fakse, tlf. Faksø 60. Frøhandler Niels Hansøn, H« r- folge, tlf. Herfølge 54. Arbejdsmand Jo­ hannes Andersen, Bt. Spjcllørup pr. Ka­ rlsø, tlf. Vemmetofti 60. Landmand Ver* nør tiaraen, Herlufllllø pr. Hørlufmagle, Ilf. Herlufmagle 161, Hrodfnrhandler Itatiy Mani, Hjertebjerg pr Stege, tlf. 813314. Parcellist Carl Jensen, Ørslev pr. Vontingborg, tlf. Orslev 26. Murermester F Lysholt Hansen, Fakse ladeplads, tlf. F. Ladepi. 158. Tømrermester Laurlla Hansen. Hpragølnø pr. Herlufmagle, tlf, Tybjerg 6M IT. Gårdejer Albert Petersen, Harbølle pr. Aakeby, tlf. 81726H. Parcel- Ilst Vilhelm Hansen, fløde pr. Haslev. BognerAdaformand Kr. Andersen, BArse pr Præstø, tlf. BArse 45. Sognerådsfor* mand H. C. Petersen. Skibbinge pr. Præstø, tlf. Præstø 372. Amtsskat konsulent: Ingemann Petemen, Olumr.i, tlf. 26. Specialundervisningen I Præstø amt: Kon­ sulent H. Tejøen Lykke, Ol. Holsted, tlf. Næstved 721902. Præstø Amts Sygehus I Næstved: 8« under bogstav A I navneregister.* Næs. tved. Præstø Amta Vejinspektorat. Rlngatedgadc 73, Næstved, tlf. 720199. (Hovodvejskontoret), FarlmagøveJ 12, Næstved, telf. 723420. Amtsvejinspektør, cand. polyt U. FL aøber-Raømussen. Næstved, tlf. 720407. CMIIngonlør Knud I. Poulsen. Næstved, tlf. 723699. Vejingeniører: V. Oruin, Næstved, tlf. 720657. Gunnar Jensen, Kalvehave, telf. Kalvehave 155. 8. H Jørgensen, Herfølge, tlf. Herfølge 210 . Præstø Amts Vandlnspektoratt Civilingeniør A. Jensen, Præstøvej 7B, Næstved, tlf. 722785. Amtørevlsor: Revisor af sognekommuner* nea regnskaber. Ernst Hansen, Præstø­ vej 84, Næstved, tlf. 721357 og 720357. Amtsarkltøktøni N. o. Ammtt/.boll, Amtmandøgadø 2. Tlf. 723932. Prlvattlf. 720802. Amtsla^gø og kredslæge: Leschly Jacobsen, tlf. 724801.

Amtslignlngsinspcktorntet: Amtsi Ignlngs- inapektør, cand. Jur. P. Urne, Skovvæn- get 1, Næstved. Tlf. 721892. Aintsskntterådct: So under amtallgrnlngs- Inspoktoratet. skat tørAdet for Næstved skattekreds: Tlf. 722819. NkyldrAdøt for Præstø amtsrAtiskreda skyldkreds. Formand: AmtsrAdstnedlcm Ejner Jensen, Fakse. Tlf. Fakse 230, privat 272 Næstved Vurderingskreds: Formand murer­ mester Andera Hansen, KlldemarksvøJ 53. Tlf. 720337. llusmnndsbrugskønimiMlonrm Pelst Viggo Johansen, 8t. Heddinge Mark, formand. Odr. Albert 8chlølcr, Toksværd. Gdr. Laur. Jensen, Askeby (stedfortræder). Pelst. Otto Petersen, Kalby. Pelst. Aksel Hansen, Tornemark, Rønnedc (stedfor­ træder). Overformynderiets lAnøbestyrølse: For­ mand: Hofjægermester H. Collet, Lund- bygaArd. Tlf. Lundby 1. Taksation af ejendomme, hvori ønskes lAn af overformynderimidler: For landkredsen: Odr. Lars P. Olsen, Olumsø. Odr. Th. Larsen. Ulstrup, tlf. Bkelby 60. Odr. Tcter Petersen, Sandby pr. Vrangstrup. tlf Skovmark 20 u Odr. Ejner Pille. Rønnebæk pr. Næstved, tlf. Næstved 724501. Tømrermester Laurits Hansen. Sprageiselllle pr. Herlufmagle, tlf. Tybjerg 68 u. Ovørepldcmlkommlsslnnen for Præstø amt: Formand: Amtmand 8. Wechselmann, Næstved, tlf 721400. Ben stAendø voldgiftsdomstol for Præstø amt 1 tvistigheder ang. handel med hus­ dyr: Formand: Dommer Erik Schotien* borg, Stege. Nnvdved retskreds: SkatterAdsmødlem Aage Andersen, Pe- derstrup. Forp. Niels Erik Wlsslng, Salto. Odr. Hemming Otsen. Fuglebjerg. Pelst. Julius Petersen. Vrangstrup. Odr, KYodertk Hansen. Llndegaard. U. Næs­ tved. Forp. Knud Jacobsen, Torne pr. Herlufmagis. Odr. Hans Olsen, Vester Egøsltorg. Odr. Frimodt Jensen. Ariøse. Odr. Arne Hansen. Langevtan. Medlemmer af Søretten for Næstved rets­ kreds er: H vnemester E R. P. Calum, overmasU'mi' ster F. C Borring. havne- assistent K H. Mortensen og driftsleder Aksel Hansen, alle af Næstved. Formand for Naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds: Dommer Wor* saae, Vordingborg. Aalegaardsnævn: Fisker Carl Kr. Frederik* aen, Lund pr. Rødvig, formand. Odr. Ej­ nar Nielsen, Søgaard, Lund. Fiskeekspor­ tør Ankør Larsen, Klintholm havn. I

oK N » *M e

Si " i — ■ m u I

I C

I i

Kommunale revisorer: Rejserevlaor Harald Hansen, *. eatergado 4, tlf. 723676. Bank kasserer N. Wagner Sørensen, Danave i 33, tlf. 723626. Ityr&dssekretær: Translatør 8. E. Elvang Skyttemarksvej 103, tlf. 721746. Ligningskommissionen: Pens. overpostbud H. F. Johansen, HtcrkelaveJ 26. Kontrol bestyrer Peter Olsen, Teatergade 4. Ek< pedltionssekrctær Wolmer Petersen, Ny- gftrdsvej 37. Havneassistcnt Kr. Morten­ sen, KarrebækveJ 35. Tomrermester Fre­ de Knudsen, Rugvænget 26. landsret*. sagforer A, de Llchtenberg. Ny Øster gade 5. Murermester V. Aabtnhus Chri­ stensen, Rugvænget 6. Skatteinspektør: Vagn B. 8orcnsen, tlf 720768. Kommunale udvalg: Den førstnævnte er formand. Kasse- og regnskabslidvalget: Borgmest* ren, O Bengt son, O. Lund Petersen Wil­ liam G. Jensen, Chr. I^urldsen. Ilavtieiulialget: Borgmesteren, G. Bengt* »on, Børge Larsen, William O. Jensen, Chr. Lauridsen. studs- og havnelngenlor: E. B. Andersen, tlf. 722602. %algodi alget: Borgmesteren, G. Bengt- son. O. Lund Petersen, William G, Jensen, Chr. Lauridsen. Itoliganvlsningsiidi ulget: Borgmesteren, NleolaJ Andersen, M. Konrad Hansen (grundejerrepræsentant) og pens. pante* foged Martin Hansen (leJerrepræsentant) samt G Bengtson (repræsentant I boltg- selsknhssngen. Boligkommissionen: Borgmesteren, Nicolaj Andersen, M. Konrad Hansen, pens. pantefoged Martin Hansen samt amts* læge Lesebly Jacobsen og stadsingeniør E. H. Andersen. Ileitllingsnieinet: Borgmester o, J. O Has«, N. K. Hvldberg, Nicolaj Andel sen, re­ staurator (’uroe Ravn. Itet sociale udvalg: G, Bengt son, Laura I lansen, Knud Tvede Hansen, Bølge I .arsen, Jørn Rchæffer, Ellen Hemming* »en. Nicolaj Andersen. siociullnspcktnrt Rv. Hansen, tlf. 722393 llornevicrnsudialget: G, Bengtson, I*auM Hansen, Knud Tvede Hansen, Børge Lin sen, Jørn Hehæffer, Ellen Hemmlngsen. Nicolaj Andersen I di ulget for kommunale virksomheder: Borgmesteren, O. Lund Petersen, Knud Tvede Hunsen, William G. Jensen, N K Hvldberg. Mrlft »læst y rer: Kr. Larsen, tlf. 722048. I dvalget for byplan og tekniske anliggc« der: Borgmesteren. P. Christensen, Jørn Hehæffer, N K. Hvldberg, Chr. I omridset I di ulget for kontmiinale bygninger o« Jorder: P. Christensen« Børgø Larso. Laura Hansen, Chr. Lauridsen, Nicolai Andersen. stads- og hameingenior: E. B. Andersen tlf. 722602. Centralbiblioteket t Knud Tvede Hannet Laura Hansen, Holger Petersen, N K Hvldberg, Ellen Hemmlngsen. Oierbildtotekar: A. Pnarup Nielsen, ti* 723076. Cltllfors*nret: Clvllforsvnrsleder, oberst M Fog, tlf. 721900. 4

Vejkrydsudvalg 1 h. t. lov nr. 28 af 1. fe­ bruar 1930: Amtmand 8. Wechsclmann, Næstved, formand, tlf. 721400. I ,andvæ»oB»kofnml*won*forniai»9 t Dommer Halkov, Næstved. Tlf. 720662. UndvffM'i.imavDi Næstved retskreds: Formand: Odr. L. P. Olsen, Glumsø. Vordingborg retskreds: Formand: Forp. Herman Rasmussen, Neble, Klarakov Præstø retskreds: Formand: Pelst. Ejner Jørgensen, Vlndbyholt pr. Fakse. Amts-Arbejdsanvlsnlngskontoret I Næstved: Formand: Redaktør Jacob Ragne, Rug­ vænget 1, Næstved, telefon Næstved 720924. Hofjægermester cand. polit. H. Collet, Lundbygaard pr. Lundby, tlf. Lundby 1. Kredform. I\ Poulsen, GI. Cen­ tral, Tureby, tlf. Tureby 138. Giarm. Juel Pedersen, RamshctTcd 13, Næstved, tlf. 720158. Afd.form. A. Lund, Teater­ gade 3. Næstved, tlf. 721216. Kontorbesty­ rer E. Nielsen, tlf. Na*stved 722172. Fuldm. F. A. Sehimmel, tlf. Næstved 721583. Overassistent Hjørdis Hørup, tlf 724023. Amts-Ungdomsnævn: Amtsskolekonsulent J. Ingemann Peter­ sen (formand), Glumsø, tlf. Glumsø 26 Mmidhedspl« |eudvalget for Præstø amt: Amtsgaanlcn, tlf. 721400. Ledende sundhedsplejerskes kontor: Tinghuset, tlf. 720664. Lod. sundhedspi. frk. Wendla Nordlund, prtvattlf. 723163. Mødrehjælpen I Næstved: Kontor: Hjultorvet 18, Næstved lieder Frk. M. Ostergaard, Uf. 721156. Fahrlktilsynet for Næstved kreds: Fabrik Inspektør E. B. Eriksen, Rams- herred 18. Kontortid 9-14. Tlf. 720840. Aiowtved kommune ftorgmosterkontoret: Toatergade 8 Kon­ tortid 10 13 samt fredag 16-17,30 og lønlag 10-12. Borgmesteren personlig: 10,30-12,30 (lørdag 10.30-12). Humtllge kommunale kontorer: Næstved rådhus, Teatergade 8, tlf. 721900. Kon­ tortid 10-13, lørdag 10-12 samt fredag 16 17,30. Kaminer: Arne Thomsen, tlf. privat 721843 livrudet: Borgmester Hv. Hansen, W.-dlngborgveJ 2 A. tlf 721201 Direktor »Villiam G. Jen­ sen, LindebJerggftrdsvcj 22, tlf 721619 Maskinpasser Gylmar Peug *on Mosevej 2 st. v., tlf. 721933. Fru Laura Hansen, HlagklldeveJ 10, tlf. 721853. Murermester Chr. Lauridsen, Bag Hakkerne, tlf. 721916. Varmemester Borge Larsen. Vor* dlngborgvej 23, tlf. 721218. Tømrer Pe­ ter Christensen, Hlrkhnlmvej 9, tlf. 720672, Fru Ellen Hemmlngsen, Hkytto- marksvej 13, tlf. 720377. Arbejdsmand Jørn Hehæffer, Teatergade 4, tlf. Tlliæl, Postmester Niels Karl Hvldberg, Karl- magsvej41.tif 721606 Fuldmægtig Knud Tveda Hansen, MoseVeJ 2 1, tlf. 722081. Maskinarbejder Otto Lund Petersen, Bal- ' leravej to, tlf. 722108. Trafikkontrol tor Nicolaj Andersen, FlxveJ 1, tlf 721662 H u*dker Johan Otto Hass, Falkevej 7, H\ 723760. Arbejdsmand Holger Peter- nen, OstenfeldtsveJ 6, tlf. 722415.

Clvilforsvarskommlsslonen: Borgmesteren (formand), politimesteren, viceskole­ inspektør Th. Hansen, clvllforsvarslede- ren, maskinpasser O. Bengtson, trafik­ kontrollør NleolaJ Andersen. Hkolcknimnlssinnon: J. O. Hass. borgmeste­ ren, O. Lund Petersen, Laura Hansen, N. K. Hvldberg, Ellen Hemmlngsen. Udenfor byrådet: Direktør Richard Løwe, red­ aktionssekretær H. Poulsen, overbetjent W. Jespersen, postkontrollor V. W. Nør­ gaard, direktør Sven Smith. Stadsskoleinspektør: H. Bonde, tlf. 721217. Skoleudvalget: O. Lund Petersen, P, Chri­ stensen, Laura Hansen, N. K. Hvldberg, NleolaJ Andersen. I ngdomsnævnet: J. O. Hass, Ellen Hem­ mlngsen. Udenfor byrådet: Skoleinspek­ tor Ole Nielsen, overassistent Orla Nurup, kiropraktor M. Winther, distriktsinstruk­ tør Erik Oksborg. fru Ellen Nielsen, over- polltlbetjont Walther Christensen og frø­ ken Inga Skytte Nielsen. Bygningsinspektør: E. B Andersen, tlf. 722602. By gningsrådet: Borgmesteren. P. Christen­ sen, Holger Petersen, Chr. Lauridsen. Udenfor byrådet: Bygningsinspektøren, brandinspektoren, politimesteren og mu­ rermester Aabenhus Christensen. Brandvæsenet: Næstved brandstation, tlf. 720805. Itrandkoiumlsslonen: Borgmesteren, P. Christensen, Holger Petersen, Chr. Lau­ ridsen. Udenfor byrådet: Politimesteren, brandinspektøren, bygningsinspektøren og murermester Anbenhus Christensen, Brandinspektors J. V. Petersen, tlf. 721142. Ilusløjcmcin: Kontorchef, cand. jur. F. H Hoyrup, trafikkontrollør Nicolaj Ander­ sen, maler Arnold Pedersen, Hekreta’r: Kæmner A Thomsen. Hundhedskoiumls .ionen: Politimesteren, Hol­ ger Petersen, Ellen Hemmlngsen samt amtslæge læschly Jacobsen og læge J. Daugaard. Bommerknntoret åbent daglig 9-16. Tlf. 720662. Dommer: A Halkov. Bolig: Ny Øster* gade 5 Tlf 723604. Dommerafdelingskontoret 1 Fuglebjerg: Abont hver fredag 13-16. Tlf. Fuglebjerg 154. Bitingstedet I Fuglebjerg (kommunesko­ len): Retsdng 2. og 4. onsdag I hver må* ned. Tlf. Fuglebjerg 209, Politiet: Politigården, Ramshcrred 8. tlf. 721448 (omst. til samtllgr kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Politikontoret, Ramshcrred 8, kl. 9 16, lørdag 9-12,80. Ueglsircring af motorkøretøjer, Ny­ gade 7, telt, 721448, kl. 9-12 og 14-16, lørdag 9-12,30. Førerbeviser, Nygade 7, kl. 9-16, lørdag kl. 9-18. Kriminalpolitiet, Nygade 9, tlf. 721448. Sundheds og lægdsvæsen, Nygade 7, kl. 9-12 og 14-16. Boligtclcfoner: Politimester V. Møller Hansen, tlf. 723940. Politifuldmægtig A. Ring, tlf. 723838. Politifuldmægtig T. Bostram, tlf

722607. Kriminalassistent Aa. 8axnæs, tlf. 720486. Kriminalassistent P. Johan- nesen, tlf. 720103. Krlminaloverbetjent E Maarbjerg, tlf. 721813. Krtmlnalover- betjent F. Zacharlasen, tlf. 722275. Krimi- naloverbetjent V. Christiansen, tlf. 720561. Krlminaloverbetjent H. Ander­ sen, tlf. 722095. Krlminaloverbetjent O. Bentzen, tlf.722093. Politikommissær K. Bangso, tlf. 722589. Politiassistent A. Thommesen, tlf. 720548. Politiassistent V. Haagensen, tlf 721501. Politiassistent Jobs. Jørgensen, tlf. 721777. Politiassi­ stent L. Rasmussen, tlf. 721901. Politias­ sistent H. Højmann Hansen, tlf. 722976. ClviloverbetJ. A. Lambrecht, tlf. 721318. Overbetjent W. Christensen ,tlf. 721950. Overbetjent O. Jensen, tlf. 721317. Overbe- betjent E. Christensen, tlf. 720094. Over­ betjent K. Mortensen, tlf. 721678, Over­ betjent Aa, Michelsen, tlf 722921. Over­ betjent A. Nielsen, tlf. 724285. Overbe­ tjent K. Hansen, tlf. 723976. Overbetjent T. 8. Petersen, tlf. 723908. Landpolitiet: I^andoverbetjent 8. P. Bay. tlf. Glumsø 16. Landoverbetjent N. Gust afsen, tlf. Fuglebjerg 154. Landoverbetjent H. Later, tlf. Fensmark 174. Kirkerne: Set. Peders kirke: Provst Joensen, Kobma- gergnde 2, tlf. 720808. Træffes kl. 12-13 undt. mandag. Residerende kapellan O. Hteno Hansen, HkyttemarksveJ 105, tlf. 721642. Pastor O. Holthor, Østergade 10, havehus, tlf. 724429. Kordegn Boysen Iversen. HtrynoveJ 1, tlf. 721574. Træffe­ tid på kordegnekontoret, Østerport, Øster­ gade 32. tlf. 723190, kl. 10-13 undt. ons­ dag; fredag tillige 16,30 17,30. Organist og kantor: Fru Thyra Hyldgaard, Jern­ banegade 3, 2. sal. tlf. 721909. Kirke­ betjent: Fr. Petersen, Vinhusgade 7, 2. sal. Kirkeværge: Arkitekt Vestergaard Jensen, Set. Peders Kirkeplads 12, 1. sal, tlf. 722448. Menighedsrådets formand: Overlærer Kr, Essendrop, FlxveJ 22, tlf. 721226, Set. Mortens kirke: Sognepræst 8. A. Munk, OstenfeldtsveJ 16, tlf. 720716. Træffes kl. 12-13 undt. onsdag. Kalds kapellan: A. Ring, Aagadc 9, tlf. 722477. Kordegn A. L. Petersen, privat: Fyrre- parken 5, tlf. 724945. Kordegnens træf­ fetid på Kordegnekontoret, Østerport. Østergade 32. tlf. 723103: Hverd. kl. 10 13 undt. torsdag. Fredag tillige kl. 18,30™ 17.30. organist og kantor: C. J. Orum, Lindeparken 5, tlf. 721185. Kirkebetjent: B. Mortensen, Ny Østergade 7, tlf. 724213. Kirkeværge: Typ. Oluf Larsen, Præstovej 64, tlf. 723034. Menigheds­ rådets formand: Fuldmægtig F. A. Hihimmel, VordlngborgveJ 6. 1. sal, tlf. 721583, bedst efter kl. 17. Næstved kirkegårdsbestyrelse: Formand: Direktør C. V. (Jørgens, tlf. 720350. Kirkegårdsværge: Kommunalarh. Holger Petersen. OstenfeldtsveJ 6, tlf. 722415. Næstved kirkegårde: Kirkegårdenes kontor, Østergade 82. Daglig kl. 10-13 »amt fredage kl. 19- 17.30, tlf. 721773. Kirkegårdsinspektør M. Btahtschmldt, tlf. 721773 eller 721873. Ostre kirkegård: Tlf. 722673,

Bl LER

A

B

C

D

EF

G

H

»J

K

L M

N

O

P Q R S TU

V* YZ

Æ-0

FAG REG.

OP* LAND

NR. r0RT.

%

Herlufsholm kommune Herlufsholm sogneråd, valgt den 6. marts IMS, består af: Viceskoleinspektør Th. Hannen, 8t. Bll- chersvej 5, tlf. 720773 (sognerAdsfor- nmnd). Pantefoged Albert Hannen, Rtng- stedgade 159, tlf. 720565. Redaktor Henning Jetten, GrundtvlgsveJ 25, tlf. 721167. Revisor Carl E. Dedenroth- Srhou, KarrobækveJ 23. tlf. 721453 og 722737. Skoleinspektor Erik Tygeaen, Ny Holsted skole, tlf. 723177. Gårdejer Hol­ ger Andersen, Ladby, tlf. 723138. Murer Ejnar Nielsen, Kaj Munknvej 21, tlf. 721689. OArdejor Laurits Jespersen, Vrldslose, tlf. 720299. Fru Ester Jensen. KloverveJ 26. tlf. 723144. Afd.formand H C. Jensen, Bt. BllehersveJ 8, tlf. 721528. Fru Elise Soelberg, Jeppe Aakjærnvej 21, tlf. 723042 Kæmner: Aksel Pedersen, tlf. prlv. 722434 Samtlige kontorer er åbne hver dag fra kl. 10-13, fredag endvidere fra kl. 16-18, lordag kl. 10-12. Socialkontoret, Jfr. ovenfor. Formanden træffes på kontoret I kontortiden fredag Kommunelngenlsr: Vagn Andersen, tlf. pri­ vat 723631. \ iirdoringnntiend, faste ejendomme: Vestre distrikt: Murer Ejnar Nielsen, Kaj Munksvej 21. tlf. 7216X9. GArdejer Heni Ellegard, I.adby, tlf. 723047. Ostre distrikt: Pantefoged Albert Hannen. Rlngstedgade 169, tlf. 720505. Gårdejer I*aur. Jespersen, Vrldnlnne, tlf. 720299 . Ilygnlngsknmmlssionen: Formand: Murer Ejnar Nielsen, Kaj Munksvej 21, tlf. 721689. Ilrandf»gider: Bestyrer Peter Andersen, Herlufsholm Allé (alderdomshjemmet), tlf. 720888. GArdforpAgter Børge Lorent- *en. lAdby, tlf. 721342 Odr. Rasmus An- dersen, Vrldslase, tlf. 720321. Plante- 7218 °UPr Erllt Olsen. Stenlnmgcvcj, tlf. Ved Ildebrand, ring da til Næstved brand­ væsen, tlf. 120805. Skorstensfejeren for Noro Amts I. distr.: VV Llndstrom, tlf. Ilnslov 341. »kolerne: Ny Holsted skole: Skoleinspektør Erik Tygesen, tlf. 723177. LI. Næstved skole: Skoleinspektør Erik Mnrlbo Mo- gennen, tlf. 722682 Ladby skole. Overlærer fru E. Høher Petersen, tlf. 724921. Herlufsholm komm. aftenskole: fjeder* Faolelnspektør Wrtk Maribo Mogensen. LI. Næsi ve i skole, tlf. 722682. Herlufsholm kirke: Sognepræst V. Krarup- !!.an^-Pr5*t< ^,ulr<,en, Herlufsholmvej, tlf. 7-0373. Træffes 12-13 (undt. onsdag), torsdag tillige 18 10 samt efter aftale. 1 astor Niels Nielsen, KalbyrlsveJ 20, tlf. Herlufsholm kommunekontor, Slagelscvej 8 A, tlf. 722900.

721504; træffes 12-13 undt. mandn Kordegn: Johs. Frank, Præstwtræde 5 Uf. 721770; tr«ffe. 12-1S .anu l»-i> dog ikke toradag. Organtat Andrea, U n sen, Herlufsholm, tlf. 721256. Oraver gartner Asmussen, Herlufsholm, tlf’ 720507. Kirkekone M. Jensen, Bakke­ kammen 4, tlf. 723451. ro iiiiié Amtmand over Sorø amt: Baron V. Wedel) Wedel Isborg, tlf. Sorø 1700, privat 127 Amtskontoret, Slagelscvej 7, Sorø: Kontor tid 0 15, lordag 9 13, tlf. 1700. AmtsrA.it- sekretær Folmer Christensen, tlf. privat 452. Kontorehef. cand. Jur. C. Matthias. ti tlf. privat 731. Amtsfuldmægtig, can' Privat 1085. Kredslæge I Herlufsholm lægekred«- Amisitege .1, A. Jørgensen, 8,»rø. Tlf Sorø 1075. Sundhedsplejerske 1 Herlufsholm distrikt Sundhedsplejerske frk. Julie Neerdmf SlngelseveJ 15, Næstvod, tlf. Næstv- 1 723218. Anitsungdomsnævnet for Sorø amt: Amtsskolekonsulont Otto Jensen, Frede* rlksberg pr. Sorø, formand, tlf Sorø 465

NÆSTVED KOMMUNE Erindringsliste: Rådhuset SKAT Forfaldsdag:

Inddrivelse ved udpantning efter: 4. Juni. 4. august.

1. rate 1. maj. 2. rate 1. juli. 3 rate 1. august. 4. rate 1. oktober. 5. rate 1. november.

4. september. 4. november. 4. december. 4. februar. 4. marts. 4. maj.

Personlig kommuneskat samt Indkomst- og formueskat til staten m. v.

6 rate 1. Januar. 7. rate 1. februar. 8. rate 1. april. Sidste rentefri betalingsdag er den 20. t forfaldsmåneden

1. rate 1. Juni. 2. rate 1. september. 3. rate 1. december. 4. rate 1. marts.

4. Juli. 4. oktober. 4. januar.

Ejendomsskat

| i. april. Sidste rentefri hetalin »sdag er den 3. i rumeden efter forfaldsnumeden

Lukning foretages den:

Forfaldsdag: 1. rate 1. Januar. 2. rate 1. februar. 3. rate 1. marts. 4. rate 1. april. 5. rate 1. maj. 6. rate 1. Juni. 7. rate 1. Juli. 8. rate 1. august. 9. rate 1. september. 10. rate I. oktober.

25. januar. 25. februar. 25. marts. 25. april. 25. maj. 25. juni. 25 Juli. 25. august. 25. september. 25. oktober.

Gas og Elektricitet

Sidste rentefri betalingsdag er den 20. i forfaldsmaneden Alle rådhusets kontorer kaldes gennem telefon 721900 Kommunale telefoner: Se endvidere side 11

Kontortider: NB. Samtlige kontorer er åbne fredag også kl. 16 —

t?.30

Økonomikontor, bogholdcrlkontor, kas­ sererkontor, Incassokontor og social­ kontor ............... ............. .......................... Borgmesterkontor (bolign nvisningsud­ valg) samt byraadssekretarlat. Borgmesteren personlig ........................... Bkattelnsp., folkeregister, ligningskom­ mission ............ ....................................... . Stads- og havneingeniøren samt byg­ ninga-, brand, og boltglnspektørcn........

(Stuen) kl. 10-13 (lørdag 10 12). (1. sal) kl. 10-13 (lørdag 10-12). (1. sal) kl. 10.30 12.30 (lørdag 10.30-12).

(1. sal) kl. 10-13 (lordag 10-12). (2 sal) kl. 10 13 (lerdag 10 12).

FAG RFi.

De lår en god forbindelse 7 9 a r 77 når De drefer .................................................... f L U9 m I

Eget glassliber! værksted for bljrsrbe|de

(

0F. LAND

Den sjmllandskø Bondestands Sparekasse

Alt glarmester- arbejde udføres

(/ m11 Olarmet i'er FARIMAGSVEJ 7 . TELEFON 720943

åben dagil« kl. 19—1IV* o« 14—1*. lords« 10—12V. Atelforv . Næstvod

Hi

POP

kl

Bl LER

Næstved Taxa-Yognmænd udlejer 4-5-7 personers biler

A

FA MERE FOR DERES PENGE...

B

Gi til

C

D

EF G

721191 Andersen Evald, Farimagsve) 47 720669 Andersen Ove, Godthåbsallé 7 721087 Auto-Taxa (Brdr. Bjørn Hansen), Solgården 6 C 722110 Hansen Carl, Hjultorvet 6 720170 Jensen A.r »Vognmandsgarden«, LI. Næstved 722963 Johansen Jørgen, Humlevej 5 722158 Lauritsen Karl, Niels Juelsvej 3 724096 Møller Charles, Hvedevænget 23 723545 Moller Hansen Kurt, Rampen 8 720765 Morkeberg V. I., Farlmagsvej 27 72 52 32 Nielsen Carl Otto, Enghjvevej 18 720403 Nielsen Rasmus, Slagkildevej 8 721985 Nielsen Rikardt, Hvedevænget 36 72 38 60 Sørensen Martin (Soren), Vordingborgvej 6 720635 Tofts Auto, Rolighedsvej 7 720584 Wincentz C. V., Gallemarksvej 72

Centr« købmand i Næstved:

H

SVIND MIKKELSEN Prastøvej 45 . TU. 72 05 82 VEDEL OLSEN Nygaardsvej 66 . Tlf. 72 16 20 AAOE NIELSEN »Kilden«, Sierkelsvej 17 A Tlf. 72 08 44 S. C. PRÆSTHOLM Slagelsevej 17 . Tlf. 72 06 14

IJ

POUL CHRISTENSEN Aaderupvej 42 > Tlf. 72 03 69 POUL LUNAU Ejlersvej 13 . Tlf. 72 27 42 VAON HANSEN Skyttemarksvej 50 Tlf. 72 47 00

K

L M

N

O

Lille­

P

bilerne i Næstved altid klar til udrykning altid hurtig på pletten altid en vogn disponibel

Æ'Ø

NÆSTVED TAXA

FAG REG.

721645 721003 72 3136

Svend Andersen ... .................

fttsuw hvh* iloguH H A 91 sii Kil II i;II 4

OP- LAND NF NR. I

Ring til

Bernhard Kristensen . ..............

Svend Aage Rasmussen..........

R

De vigtigste Centralers Kaldenumre — altså det numer, der skal drejes for at kalde selve eetitralen. Parentesnu* meret er områdcnumcr, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget områdenumer. Aabenraa (046) abn.nr. | Enghave ( 03) 796 Helsingør ( 03) abn.nr. Aaklrkeby ( 03) 974 . Errlndlev ( 03) 900 Hemmestrup ( 03) 710 Aalborg (081) abn.nr. 1 Esbjerg (051) abn.nr. Herfølge ( 03) 674 Aalcstrup (086) 43111 ' Esklldstrup (F.) ( 03) 886 Herlev ( 01) abn.nr. Aarhus (061) abn.nr. Esklldstrup(SJ.) ( 08) 680 Herlufmagle ( 03) 751 Agersø ( 08) 595 j Espergærde ( 03) abn.nr. Herning (071) 1 Allerød ( 03) 271 Esrum t 03) 290 Herstedvester ( 01) abn.nr. AUtndellllfl ( 03) 600 Eva . 01) 88 Hilda ( 01) 44 Allinge ( 08) 981 Evcrdrup ( 03) 763 Hillerød ( 03) 265 Als (085) 71877 Fakse ( 03) 715 Hjortekær ( 01) abn.nr. Amager ( 01) 25 Fakse Ladepi. ( 03) 716 Hjørring (089) 1 Anholt (063) 82111 Farum ( 01) abn.nr. Hobro (085) abn.nr. Arnøja ( 03) 701 Fasan ( 01) 32 Holbæk ( 03) 435 Askø ( 03) 910 Femø ( 03) 915 Holstebro (074) 1 Asnæs ( 03) 451 Fensmark ( 03) 748 Holte ( 01) 46 Assens ( 09) 71 Filskov (053) 1 Hornbæk ( 03) 201 Asta ( 01) 27 FlrhøJ ( 03) 208 Horsens (068) abn nr. Augustenborg (044) 58111 Fjenneslev ( 03) 609 Humlebæk ( 08) 241 Avedøre ( 01) abn.nr. Flakkebjærg ( 08) 586 Hundested ( 03) 336 Baarse ( 03) 790 Fredensborg ( 03) 285 Hundige ( 01) abn.nr. Bagsværd ( 01) abn.nr. Fredericia (043) 1 Hvalpsund (086) 33111 Bandholm ( 03) 888 Frederikshavn (084) abn.nr. Hvidovre ( 01) abn.nr. Bella ( 01) 28 Frederikssund ( 03) 815 Hyllinge ( 03) 744 Bellovue ( 01) 65 Frederiksværk ( 03) 845 Højby ( 08) 422 Bindebjerg ( 03) 780 Frccrslev ( 03) 276 Høm (054) 1 Birkerød ( 01) abn.nr. Frølunde ( 03) 580 Høng ( 03) 551 Bjerrede ( 03) 884 Fuglebjerg ( 03) 753 Hørsholm ( 01 > 88 Bjerringbro (076) 7 Kuglede ( 03) 498 Hørve ( 03) 456 Bjæverskov ( 03) 670 Fuldby ( 03) 608 Høsten Torp ( 03) 699 Blånvand ((»52) 76211 i Fanborg ( 09) 61 Jerslev ( 03) 495 Bneslunde ( 03) 590 Faarevejle ( 03) 453 Jungshoved ( 08) 799 Bogense ( OB) 81 Onnløse ( 03) 279 Jyderup < 03) 476 Bogø ( 03) 840 Gedser ( 03) 879 Jægerspris ( 03) 831 Borup ( 03) 626 Gentofte ( 01) SS Kalundborg ( 08) 610 Brnmmlnge (051) abn.nr Gilleleje ( 08) 801 Kalvehave ( 03) 788 Brrdebro (047) abn.nr. • JJerlev (064) 79411 Karise ( 03) 688 Bregnebjerg ( 03) 745 Glostrup ( 01) abn.nr. Karrebæksminde ( 03) 742 Brlngstrup ( 03) 621 Glumsø ( 08) 645 Kastrup ( 01) abn.nr. Broby ( 03) 648 Goth&b ( 01) 86 Kerteminde ( 09) 32 Bramme ( 03) 607 GrenA (063) abn.nr. Kildemark ( 03) 697 Brøndbyvester ( 01) abn.nr. i Greve ( 01) 66 Kirke-Eskllstrup ( 03) 480 Brøndbyøster ( 01) abn.nr. Græsted ( 03) 291 IClrke-Hylllnge ( 03) 403 Brønderslev (088) 1 Gransten (046) abn.nr. Kirke-Sonnerup ( 03) 407 Byen ( 01) 28 Guldborg ( 08) 890 Klrke-Stlllinge l 03) 547 Central ( 01) 13 i Gunderslev ( 03) 757 Klarskov ( 03) 782 Dalby ( 03) 326 Hnarlev ( 03) 686 Klippi nge ( 03) 678 Dalmose ( 08) 588 Haderslev (045) abn.nr. Knabstrup ( 03) 473 Dnmsholtc (0381) abn.nr Hammer ( 03) 762 Kolding (041) 1 Dnmsø ( 01) abn.nr. Haslev ( 03) 695 Kotigskllde ( 03) 649 Dlanalund ( 08) 564 Hnvdrup ( 03) 891 Kongsted ( 03) 560 Dragør ( 01) 28 Havnelev ( 08) 707 Konrndrfeld ( 03) 690 Dronningmølle ( 03) 209 Havrebjærg ( 08) 569 Korsør < 03) 575 Ebeltoft (061) 93511 Havreholm ( 08) 249 Kostræde ( 03) 769 Kggeslevmagle ( 03) 597 Hedehusene ( 08) 882 Krusaa (046) abn.ni. Ejby ( 03) 671 Helsinge ( 08) 296 Kundby ( 08) 464 - ET GODT KALDENUMER: Dre) 72 15 00 når det er et bankmansigt spørgsmål, De ønsker ordnet. Dre| Ind I Diskontobanken, når De skal »tale bank«l I det hele taget: når det drejer sig om bankforretninger, så: DISKONTOBANKEN D • r • i bank... med filialer I oplandet og det er altså I *1 OO KØNOt (769) KOSTRÆDE 26 HYLUNGE (744) 62

*< ai . %ri; %nt ft HH«.FN .ir.NSKNSVF.! H * TELEFON 72 28 88 Billetsalg fra kl. 17 • son- og helligdage fra kl. 11 BILLETPRISER 1.- 2, række ............................................................................................. kr. 1.75 3.- 4. » » 2.28 8.- 8. * a 8.00 9 ,- 14 . * » 3.50 Logerne ................................... ............ .............*........ ................ ............ » 4.00 WIDE SCREEN — CINEMASCOPE — PANORAMALÆRRED ORIGINAL JOMI MASSAGE-apparal 8 lt prøvetid Fremkald Deres naturlige skønhed - forny energien og stimuler musklerne. Brug JOMI-massageapparat I A m SKftim.it garanti Tru B. ELVANG . KARREBÆ KVEJ 36‘ ♦ NÆSTVED • 7114 88 .Aftalr niti (Irmonitratlnn IrirTfra hriUt 17-19.

Il

( CS» < C8) ( 06> ( 08' < Cl) ( 08) ( C? < 08)

•>: 628 718

JtenILie Star:ssi Sv, re-Bedding*

741 Orekeved Ortvad Orap

( C3

Kjrae Kebantøva 1« ful da stoenahskt

( 01) i 08) < Cg) < c»>

** 31 "03

NÆSTVED NAVNEREGISTER

WZ Strib

i 01) abtLnr Osted

centraler)

il

Padbcrg

■048- abn.nr Strjsr

< C8 ( Å ( Cft> i 08) OW i < cg. < ca» ( ca < OL C 03) < C8. ( 03; f Cg ) < 01 - ( c*. ( OL f 03) ( 03) ( 01) ( »• ( C3) < 08) < 03) ( Cl' (cg> ( 01)

'07|, *tn ar

risf«

<2 Strøby

rr Palæ t» Præets 8?2 Ramlsse 1 Randen *01 P.eer»ø

Laaftbæk lS£|M« Lenfaa LalLmge LøcaV!f Lindøæbøfg Liseleje

( Cg)

877

7M Stubb«køblag re Sundby 2» 8ran«g« 5» Svtu&inge 6 2T Svmølaad l Sætybøj •A Seedder 615 Søborg 7* Sønderborg J8T Tapparnøje TV Terelrr m Ti køb « Tinget up t*8 J Toga

t Cg) e* ar

'0*4) 48111 Raagele;«

( 01) f cg» ( cg) < 03) < Cg) < cg) ( Og) < Cg) < OS) '078) ( 08) ( Cg) < Og) ( cg) < 01) ( 08) ( cg) f C8> ( og) ( cg) f Cg) ( Og) < Og) ( Cg ) (*42) ( 01) ( Cl) < Og) (078) ( 01) ( Cg) ( 08)

TT 66 21 488 '68 "57 <44 '« 481 148 ♦ 6 *89 SOT '92 7|T C37 Ml 'A3 442 438 647 4» 461 488 69* 1

Hurtigt pAk ran ede nr.: Amtøsygehuaet .................................... 721401 Brandvæsenet ...................................... 720806 Falcks redningskorps ....................... 721206 Politistationen ...................................... 721448 SAnkt Elisabeths Hospital ............... 721707 Zone-redningskorpset ........................ 721016 Næstved kommune: Rådhuset: Alle kontorer kaldes gennem telefon 721000 Rådhusets telefoner efter kontortid: Stadsingeniøren .................................. 721900 Byrådssalen .......................................... 721880 Skatteinspektøren ............................. 721860 RAdhusbctjcnten ................................ 721840 Økonomikontoret ...................... 721800 Telefoner udenfor rådhuset: 720692 Alderdomshjem. 720027 - ’s hvilehjem. 723887 ---- Varmemester Axel Petersen. 721218 Folkepensionistholigor 721640 Badeanstalt (kommunal). 720806 Brandstation. 721142 Brandinspektøren (privat). 723837 Vicebrandinspektøren (privat), 722602 Bygningsinspektøren (privat). 721746 Byrådssekretæren (privat). 720826 Centralbibliotek. 720866 - - Overbibliotekaren. 723078 - - Overbibliotekaren (privat).

720366 721420 721654 720564 723876 723877 721996 725151 721844 724620 724520 720012 725152 721824 721712 721900 722587 721497 720804 723578 721825 722225 723707 722122 721663 722295 722393 711200 722602 721142 721870 721647 723066 722091

Grundskolen på Kirkepladsen. - - - (skolelnspk., privat). - - - (skolebetjent). Klldemarksskolen. - - - (skolebetj.). ---- --- lærerværelse. -------(skolelnspk., privat). - - (lærerværelse). - - - (skolebetjent). - - - (skolelnspk., privat). - - - (tandklinik). Skolelægen og skolesygeplejersken. (Skolen på Jernbanegade). ------- (Gymnasiet). Skoletandklinik. - - - (kllnlkrhefen. privat). Skolepsykolog Helge Hegelund. - - - (privat). Næstved kommunes fritidshjem, Skyttemarksvej 13. (forst. Alvin Hansen). Den kommunale aftenskole. Forslander A. de Lichtenberg. - - forstanderen (privat). Den kommunale ungdomsskole, forstander Folmer Sneftrup. Ungdomsnævnets sekr. (privat). Sundhedspi. Kamma Hansen. Sundhedspi. M. Ravn. Socialinspektøren (privat). Stadsdyrlægen, slagtehuset. Stads- og havneingeniør E. B. An­ dersen (privat). Afd.lngenior J. V. Petersen (prv.) Ingeniør Hotst-Hansen (privat). Vejformanden (privat1. Vejvæsenets plads. Vandrerhjem og ungdomsgård. ------- (tandklinik). Lindebjergskolen.

!4d abnnr. Svendborg

( 08)

W! P.efaessark ( 08>

064)

( 06) MBU Ribe

Lohsls Urr Luna Landtry Lyngby Lyste LøfttJæ Lscken

781 p.ingkøbtng '77|)

r P.l agsted rr P.it'ev

C 03 < C«) ( 08) < C3) ( 08)

( CL 1 '064» ibojg, ( CL 72

( CL abr.ar P.oea

277 Rn« kilde

<08L iStul Rude

< Ct) abnar Thistød

• Rudksbl&f

4« Ruds-Vedby ( 08)

c

i

iune:..*r. Marita: Mer.rtrup Mer se« Middelfart Mir.erra Nakskov Merr,

( 03) abnar Rungeted

53 Ryvaag ,41 Rødby SCI Rædorre 787 Rsdvtg 41 Rsmne 54 Rsanede *28 Sar. tby

68 Tiet-Jellinge ( Cg)

( 01)

( cg) abnar Tlsvtlde ( 01) abn nr Tjæreby

7« Toktværd 9M Tcpehøj 711 Trta Ml Tun« 736 Tureby

( 08) ( C«) i cg) C Ct) ( Cg)

( OL 78

Nexs Nibe Nora

Sandved

'08L lftll Saxksbmg

( 08) abe. nr Tybjerg

56 Sifertlervester ( 08)

til Tyetrup eogn t og)

Nyborg

ti .Slgervted

( 08) '088)

6S Tyn-els« 1 Tø'.iøøe

t

Nykøbing F ( ,3 abn.ar Si:k«bci*v

Nykøbing M Nyksblaf IJ Nyland Nymark Nyrup Nysted Nærum Næøte'.eø Nsddehøj Nødiekørr

1 Skagen

0*4) abnnr Tønder

«047‘ eba.nr

415 Skanderborg

1 Cdby

780 Skelby Tfl Skenered 6r« Skibby

( 08) ( ut) < cg) '073) (072» ( 08) < Cg) < 08)

73f Ugerisse m 1 Lise t» | Valby

( OL 82

720424 Bnmebiblloteket. 723064 Elektricitetsværk.

( 03) abnnr Skive < OL abn.nr Skjern

i Valls i Varde

6T8

(062) abn nr.

722048 721381 721168 722663 720113 Oasvi

(driftsbestyreren. privat), (kabelmester, privat). (maskinmesteren, privat), (overmontøren, privat).

( 08) < 03 * ( 03)

749 Skodsborg 2 M Skorlæng« 783 Skovmark 834 Skælskør

( 01) abnar Vejle

1

928 Vemmetofte 643 Vester 5*7 ! Vesterborg

710

83

Nsrre Alslev ( 03)

740

Ntrre Sundby 061) abn nr Slugeise

' C8) abnnr Viborg

1

Odden Odder Odene« Gkebøi Olstrup Oms Ordmp

( 03)

4 T Slengenp

( Cg)

**l 481 773

133 Mby 643 vtppøfæd 904 | Virum

C68) abn nr Siota-Bjærgby ( Cg < Ok) abn n.\ t Smidetnup (062) 74211 i Snekkereten ( 03)

( Cl) abn nr

>rk.

«g> abnnr. Vordingborg < og)

(driftsbestyreren, privat), (driftslederen, privat). (driftsbestyreren, prv.). (maskinmesteren, privat)

722048 721863 722048 721168

( 03) < 03) ( 01)

Linoleum Claudi Hansens tftf. Telf. 72 00 60

741 Sr.er*:r.ge

C og) ( Og)

487 Ægir

( OL BS

69' Sorø 66 Stege

635 1 Æræekøbing t cg

J2 93

723064 Vandværk.

381) abnnr [ Øbro

( 01)

- -

S ERT J ENESTER Ncenagen (cptag*‘-iiot«- r.ng. 1«r tkka eedr. bU* te: besttiltag) ..... . N jmmerkontorat ............. HijreteiefoneØ: f^a^tæar*: .............. Skan

720066 Havnekontor, Næstved. 720066 Havnemesteren, privat.

4ft; j: M4 aal-eal-tal "»pVAgeMlOfe* rifl* der Tt«r*nH> bu;r* beetiiting ta lerer. bkv fral. to« of eklb m. r. 00 M rejikor.toret .......... ......... c* «: Foreter dertnden for fuld* automat. centraler kal­ ve oset op,jnnlr.r»n a»4*a centraler ..«« OD ID «ø*n een*-*:

T»,efo«.n«t1— itlbfk) ... • <1 Telefon vagtbaøtlUtag Fuldautom. eør.trolef .... Or* Andre centraler tf**> *»'' £* TiUfrafn ...................... ,v a Vejledning I fcrucer af > Itfaaia MatMaMW ... * * Vejrmelding. lokal* ........

721766 Havneasslstent K Mortensen (prv.) 720432 Havnefmd. og havneopsynsmand: havnekontor, Karrebæksminde, Karrebæksminde (742) 46. 721755 Idrætsparken. 721036 - - - opsynsmand (privat). 723311 Incassnafdclingen, ekspedltlonssekr. 721843 Kæmneren (privat). 724166 Levnedsmiddelkontrollen. 7206*7 Ligningskommissionen, fmd. (prv.) 720763 Skatteinspektøren (privat), 720163 Skolevæsen 720153 Stadsskoleinspektørens kontor. 721217------- privat. 720676 Gymnasium. 721611 - - - (rektor, privat). 721712------- skolebetjent (A akolesygepl.) 723864 Gymnasium, aula. 720163 Skolen på Jernbanegade. 6-8 klasse. 724974 - - - (lærerværelse). 722722 Grundskolen på Jernbanegade 721061 - - - (vlcetnspk. privat).

721322 Aabenhus Christensen, mu* rermester, Rugvgnget fl. 724800 Aaboe A., fru, Skovvænget 8. 725070 Aachmann C., fhv. gdr., Norgesv. 25 721037 Aderupvejena slagter* og viktualie­ forretning tr. Mandal Nielsen. Aderupvej 60. 721733 Aage E. Krog, landsretssagfører, A xeltorvi^ 721972 - - (bolig) Hans Hornemannsvej 7. 723594 Aagaard P. L. ps. stationsforst., Karrebækvej 28 C. 720130 Aakande Blomster. (R. Sørensens Bftf.) Blomster, kranse, Østergade 7. Omstilling til bolig. 724700 Aalholts eftf. (Vagn Hansen), køb­ mand, Skyttemarksvej 60. 11

72 3136

UG REG.

bc er gødi kørende med SVEND AAGES LILLEBIL DAO og NAT — 1 vogn« m/radlotel«fon.

OP I AND

Sv. Aa. Rasmussen Vognmand • Oallamarfcivt| f

10

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 7214 20 - - overlæge ved extremltets- klrurg. afd. Jørgen Falken- borg (træf. eft. aft.) ...... 725172 Andersen Erik, advokat (møderet (Væ landsret), Kobmagergade 4. - bolig: tngemannsv. 27.

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, Hf. 7214 20 720943 AariH-Laraeii Johs., glar- moster, ^BrlmaKsveJ T 725212 Arstadlus Stig, overlnsp., urøn- landsvcj 17. 721029 Aarup & Co. A S, v/ godsba- nen, aut. Coca-Cola distri- hutnr.~ 724212 Alm. Brandforsikring for Landbyg­ ninger Den, FarlmagsveJ 36. 723382 Alsted-Sørensen Willy, Inspektør, Østergade 30, 723135 Alten Frit*, oberstløjtn., I^Jetgaard 721707 Ambulatoriet f. alkoholskadede 1 Næstved: Kons.: hver torsd. kl. 18.30-17,30 på Set. Elisabeth Hospital. 724385 Ambus Kn. O., snedker, Btrkholm- vej 15. 720802 Ammttzboll N. O., amtsarkt., M.A.A. bolig: Kornbakken 23.

721430 720150 723495 723964 721387 723187 723525 721637 723108

- - 1. res.-læge ........................ 721401 - - 1. res.-læge ........................ 723223 - - 2. res læge .......................... 72t401 - - Kandidat ........................... 721817 - - Kandidat ............................ 721401 - -* Kandidat 721688 Narkose, o-læge C. C. Jørgensen ... 722523 Reservelægen ..................................... 721401 Narkoøe-kandldat ...................... 722861 Med afd.: O-læge, dr. med. Sten Mad- •en ................................. 722503 (fra Vi Olstrup 20). - - 1. res .-læge ........................ 722938 - - 2. res.-læge ........................ 721646 Kandidat ............................ 722012 Fysiurgisk overlæge, dr. med. Niels Hvid ................................... 725121 Lahoratortøoverlægo P. J. Knudsen 724323 Medicinsk afd.: Ved forespørgsel til patienter træf­ fes overlægen mandag og torsdag kl. 15»„. Kontgenafd.: O-læge, dr. med. Børge Fatær .................. 721120 - - Res-læge ........................... 721897 Kandidat ............................ 721896 ØJen- og øreafdelingen, f*rt. Elisa­ beths Hospital ................................. 721707 Ojenafdellngent Overlæge, dr. med. Viggo Clemmesen 720370 Reservelægen ........... 721970 Oreafdelingen: Overlæge, dr. tued. Carsten M. Smidt 723905 Reservelægen .............. 721401 Kandidaten ........................................ 723975 Insp. H. C. T. Møller ...................... 721401 Forstanderinde, frk. 1. M. O’isgaartf 722765 Tuberkuiosestatlonen ........ 721906 Præstø amtskommunes sygepleje­ skole (forstanderinden) .................. 721401 Centralsygehusets byggeudv. og kontor: se under bogstav C. 722785 Amtsvandinspektoratet, Præstøv. 78 Kontortid: 8.30-16, lørd. 8,30-12. 720199 Amtsvejinspektoratet (Kontortid- 9 -15. lørdag 9 12), Rlngstedg. 73. 723420 - - Hovedvejskontoret. 720407 — Amtsvejlnspkt., civilingeniør U. Flseher-Rasmussen, 722168 Amundsens kleinsmedlc- og maskin­ fabrik. Ellevej 1, 723168 - - Bolig! Ellevej 1. 721 OM An lli Sko Kindhest runde 1. »Andelsboligforeningen Kornbakken« Næstved: 724796 - Formanden 723269 - Forretningsfører, bankfulum. Kaj Hansen, Fyrreparken 12. 724698 - (Vicevært) Harald Jensen. Rug­ vænget 12 C. 723560 Andølsvnskerlet og Andelsrensørlet, PpiMts, Næstved afdeling. (Hovedkontoret: Præstø 55). 720871 Andersen Henry, adjunkt, Herlufsh.

- John, afdsekr., Karrebækv. 40. - H. Frode, arbmd., Samsøvej 17, - Fritz Egon, ass., Primulavej 21, - H. C., ass, Danavej 19 A. - Kai W., ass., KiilbyrisveJ 39 - Ejler, assurand.. Fjordvænget. - J. E., assurand., Grønnegade 1 A. 72 1414 Andersen Offer A/S, aut.

B

C

Svares Ikke, ring Slagelse 524505. Efter lukketid: Slag­ else 524306. 723253 Aasberg* Petersen, J. O. J., sek­ tionsleder I, VornæsveJ 21. 7232201 Ahhednæs Omentvareftihr, 7232211 (H. Christensen & Son), 722920 Abkjer L. P„ kontornsi. Morelv? 18, 723318 Absalon Forsikrings-Akts. (Assu- randor Preben Qudmansen), Ve­ sterport 10. 722886 Absalonsen V., vierkf., Kærvej •. 720729 Adelholm O , ps. togf ., Rugvænget 3. 722573 Adventistsamfundet, Farlmagsv. M. 721729 Agricold (Dansk Landbrugs fryse- og kokhug). 722619 - - - Forvalt erkont om. 722188 - « - Dlrekter Aage Lassen. (Bolig) DanavcJ 40. 721838 - — Forvalter H. Krtstoffersen, (bolig). 721978 - - - Maskinmester J. A. Jensen, (bolig). 72512« Ahn nkllde Er., elvlllng., Kobma- gefgade 13. 720633 Ahlefeklt-Laurvlg Jørgen, godsejer, greve, Fogedbygaard pr. Næstved 723642 - - Fogedbygaard avlsgård. ___ 720860 Ahrentzen M., fru, KarrebækveJ 32. 720820 Akasla (I. Hansen), Ringsted!. 16. 723164 Akselsen A., Inspkt. ErantlsvcJ 21 F. 720621 Akseltorvs Farve- og Tapet- handel, torvestrædo 721267 »Aktive Vulkanlscrlngsanatalt Farlmagsvej 3. 720202 Alltertson Hnnnilml, farve-og tap^lhdi., Torvestræde 10 . 721945 - * Forrettdngsfører X. É Henrik* sen (bolig) OdlnsveJ 14. 720902 Albrechtsen C. A Søn, handelsgart­ ner, Skyt.te:narksveJ 43. 721099 - Karen, trikotageforretning, Rlng- stedgnde 27, 722670 - Vald. KlldemarksveJ 105. 720692 Alderdomshjemmet, FarlmagsveJ. 722887 - - Varmemester Axel Petersen. 720927 - ’s Plejehjem. Toldbodgade. 720888 Alderdomshjemmet, (Herlufsholm kommune), Herlufsholmvej. 721218 Aldersrentehol., Vordingborgvej 23. 724384 Alfheim Arne. forrJe., Trekanten 38 723867 »Alka« Forsikrings A/8, Inspkt. Henry Rasmussen, Melstersvej 88

D

Ford-forhdl., lUngstodg. 17. Omst. kontor, værksted, lager.

EF G

722062 72406 ?

Amts- Arbejdsanvisningskontoiet Rkldergado 1. lh,nl. daglig 8—1« 4benl* lord.ig 8 — 12,30 Oratls anvisning af arbejde og arbejdskraft. Afdl, for erhvervavejlcdning, » » erhvervshæmmede » » godkendelse af lære* kontrakter.

72 4114 Traktorafdeling,

Klngstcdgadc 152-154. Boligtelefoner: Dir. B. Offer Andersen Fru E. Offer Andersen.

I i

N o*

H

72 1320 72 1413 72 1436 72 1464 72 1914 72 4105 72 4114

Prok. J. L. Thomsen. Værkf. Victor Nielsen. Salgschef Børge Andersen. Repr. E. Edvardsen, Repr. P. E. Jørgensen, 721039 Andersen Juul, autofoih. Solvej 1. 723868 - Edv., autolakerer, FlxvoJ 5. 721787 - C., autoophug., (Sydsjællands Autoophugning), Rlngstedg. 156. 720172 - Tage, benzinforhandler, Linde- bjerggaardsvej 20. 720624 - E. Houtved, hiavlslærer og -kon­ sulent, Ornevej 13. 721931 - Kjærulf, bllkkenslm., Præstovej 89. bolig. 722309 - Viggo, bogbinderi, Rlngstedg. 25. 724413 - - Bolig, v. Skibsværftet. 724825 - Axel, chauffør, BlrgitteveJ 13. 722488 - Harry, chauffør, SlagelseveJ 45. 723288 Johs., chauffør, o. Ringvej 19. 724186 - C. Westh, elvlllng., FabriksveJ 42 721447 - Keld S., elvlllng., Rønnebæk. 724775 - Ebba. damefrisør, frk. Llndov. 18. 721659 - Margit Hjorth, damefrisorsnlon, Set. Mortensgade 7. 721742 - Mary, damefrisørsalon »Tacot, Rlngstedgade 71. 721976 - K. Illff, dir. (Luxol kern. Fabr.), bolig, Rønnebæksholm. 724210 - E., dlspn., Fabriksvej 2. 723950 - Torben, dtspon., Elmeparken 5. 724718 - Chr., distriktsforst., Husmands- brandkassen, Ladhy. 720057 - E. Lund, dyrlæge, Præstov. 105 C. 723140 - Folmer, entreprenør, Prrestøv. 44. 721180 - Laur. fhv. entrepr., Jernbaneg. 5.

1 1

K

L M

72.1932 Amtsarkitekten. M. A. A., arkt. N. O. Ammltsboll, kontoret: Amt- mardsgade 2. 720802 - - bolig: Kornbakken 23. 721400 Amtak ontoret på Amtsgården 721078 Amts og tinghuset (Svares Ikke, ring da til 720849). 721963 ----Amtsrådssalen. 721892 Amtsllgnlngslnspektoratct og amts- skatterådet for Præstø amt. Skov- vænget 1. Kontortid 9 18. 721845 - - Amtslignlng ainspektøren prlv. 724801 Amtslæge, dr. med H. E. Leøchly Jacobsen, spec. 1 medicinske syg­ domme, særlig hjerte- og kreds­ løbssygdomme, Brogade 2. Kon­ sult. 9 10. mandag dog kun 17 18. lord. kun cft. aft. 723262 Amtstuen, Baltlcagården, Axeltorv, (9 12 og 13-15, lørdage 9-12), Amtssygehuset I Næstved 721401 Omstilling til samtlige afd llesogst. dgl, 15 16, sø. till.li-ti. Klr. afd. o-klr. kons. ma., on., fred. fra 15-16. V, dr. foresp. til patienter tr. o-læge ma., onsd. og fr. 15,00 16.00. Medicinsk afd.: Ved forespørgsel til patienter træffes overlægen mand. og torsd. kl. 18*4. Røntgenafd. fotografering dagi. 11-14 undt. lord. - Rontgenbehandt. eft. aftale. - Overlægen træffes eft. aftale. Sygehuaets kontortid 8-16, lørdag 8-13, Insp. bedst kl. 10-12. Boliger: Klr.afd.: O-ktrmg, dr. med Hanø - - Tønnesen

N

O

P QR

s i

722882 - Aug., fabr., Præstovej 164. 72355« - Chr, fabr., BaMersveJ 12. <23862 - Finn, fabrikant, Fabriksvej 4. 722726 - H. Trolle, fabr., SlagelseveJ 67 723468 - B. Juul, ftnrlk. Frihedsvej 12. 7 ’ o . mw - J., folkepens , Hvedevænget 5. 724297 - Holg., forplforv., Amtmandsg. 2. 722419 - Vesti, fotograf. Østergade 16. 721428 Andersen John. (Serl-Foto). TOBganaraleder, ~ Jetnhaneg. 9 722619 - Frede. frisør, J. JensensveJ 2. 723598 - Agda. fru, Gronlnndsv. 5. 722094 - Agnes, fru Ostenfeldts Stiftelse. brandfors. for varor og indbo til bili. fast præmie

FAG REG.

724006 ,.\nr, (lottllebsvej 10. 724040 ALL-ftdftfO

OP LAFO

- ER OVERALT ......... 7*4515 fFortsæt tes aæ#ts spalts) simmer Petersen, Næstved, tlf. 720388, tegner ia Hlngstedgnde 1,

• 9

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139

Made with FlippingBook - Online magazine maker