Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / VÄSENTLIGHETSANALYS

Väsentlighetsanalys Väsentlighetsanalysen är ett verktyg för att säkerställa att Bergendahls håll­ barhetsarbete går i rätt riktning. Analysen revideras årligen i samarbete med dotterbolagen för att prioritera de viktigaste hållbarhetsfrågorna utifrån omvärldens förväntningar. Totalt värderas ett tjugotal parametrar utifrån dessas betydelse. Samtliga dessa frågor har betydelse för koncernens hållbar- hetsarbete och följs löpande, men det är frågorna med högst väsentlighet som ges prioritet i det fortsatta arbetet. Därutöver gör respektive dotterbolag en egen prioritering. Under 2022-2023 har vi kompletterat och uppdaterat väsentlighetsanalysen. Följande sex frågor bedöms ha allra högst väsentlighet för Bergendahls, samtidigt som de till karaktären även är frågor som koncernens handelsverksamheter har inflytande över och kan påverka: 3 Kontroll av leverantörskedjan:

1 Ekonomisk hållbarhet: genom att vara ett attraktivt val för kunderna och ha en konkurrenskraftig affär säkerställer dotter­ bolagen ekonomisk hållbarhet som sam­ tidigt ger resurser att förändra och förbättra verksamhetens hållbarhetsprofil. 2 God arbetsmiljö & hälsa: medarbetarna har avgörande betydelse för koncernen – därför är god arbetsmiljö och hälsa en av de mest väsentliga frågorna att arbeta med för att säkerställa en hållbar affär och en värderingsstyrd verksamhet.

5 Jämställdhet & Mångfald: att se möjlig­ heterna oavsett bakgrund, kön och läggning är en högst väsentlig fråga för att skapa en inkluderande och dynamisk organisation som speglar samhället i stort. 6 Effektiv energianvändning: att spara energi handlar både om att hushålla med ekonomiska resurser och om att minska

Utöver de sex mest väsentliga frågorna arbetar koncernen med att bevaka, informera sig om och uppfylla kraven avseende ytterligare ett antal väsentliga frågor, nämligen: Affärsetik, antikorruption & mutor, biologisk mångfald, cirkulära flöden i handeln, god djuromsorg, god kundkommunikation för hållbara val, att vara en god samhällsaktör, hållbara produkter, hållbara transporter, kvalitets- & hållbarhets­ märkningar, minskad klimatpåverkan, minskad användning av bekämpningsmedel, minskat svinn, avfall & stölder, mänskliga rättigheter & goda arbetsvillkor, produkter som är när­ producerade, samt ursprung & spårbarhet.

koncernens handelsverksamheter har ett stort antal leverantörer och samarbetet med dem är avgörande för koncernens hållbarhetsarbete. Bergendahls har en uppförandekod för leverantörer. 4 Goda karriär- och utvecklingsmöjlig­ heter: att behålla medarbetare kräver ständig utveckling, bland annat ett aktivt arbete för att utveckla framtida ledare. Dotterbolagen gör omfattande insatser för att utbilda och utveckla sin personal.

klimatavtrycket och är en av de mest väsentliga frågorna för koncernen.

10

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5