Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / HÅLLBARA AFFÄRER

Hållbara affärer

Bergendahls ambition är att driva en klimateffektiv verksamhet. Det gör koncernen genom att utveckla erbjudandet till att bli så hållbart som möjligt. Med ett noga utvalt sortiment, granskade samarbetspartners och tydliga mål, möter vi kundernas krav. Koncernen arbetar totalt med ett femtontal olika miljömärkningar och ökar successivt andelen sålda miljömärkta produkter.

Klimateffektiv verksamhet Flertalet dotterbolag har formulerat egna håll­ barhetsmål med utgångspunkt i koncernens övergripande ambitioner. Målen gör det möjligt att följa utvecklingen över tid och styra mot det långsiktiga målet om hållbara affärer. Det arbetet har även medfört att bolagen har ökat sin kunskap om verksamhetens påverkan. Flera dotterbolag har idag hållbarhetsansvariga för att driva på arbetet. Insatserna för att mäta respektive bolags klimatpåverkan enligt GHG-protokollet pågår med sikte på att uppnå klimatneutralitet 2030.

Ansvarstagande leverantörer Bergendahls uppförandekod för leverantörer bygger på etablerade riktlinjer från FN och ILO. Uppförandekoden beskriver koncernens för­ väntningar vad det gäller ett etiskt, socialt och miljömässigt arbetssätt. Under det gångna verksamhetsåret har merparten av koncernens leverantörer signerat uppförandekoden eller påvisat motsvarande dokument. En syste­ matisk riskkartläggning av leverantörskedjorna har påbörjats i flertalet dotterbolag.

Resultat 2022/2023

Följer upp /mäter hållbarhetsmål

Har inlett arbetet med att mäta klimatutsläpp (GHG)

Följer upp risker i leverantörs­ kedjan

Bolag

Sätter egna hållbarhetsmål

2030 skall samtliga våra bolag vara klimatneutrala i den egna verksamheten 100 %

City Gross

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja, pågår Ja, pågår Ja, pågår

Ja

EKO Stormarknad

Inleds 2024/2025

Glitter

Ja

Bergendahl Home

Inleds 2023

Inleds 2023

Inleds 2023

Inleds 2023

11

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5