Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / VÄRDERINGSSTYRD VERKSAMHET

Värderingsstyrd verksamhet

Bergendahls ska vara en öppen och inkluderande arbetsgivare där alla kan utvecklas för att nå koncernens gemensamma mål. Koncernens värderingar är nyckeln till hur vi skapar en god arbetsplats för medarbetarna. Medarbetarkoden är dokumentet som visar vägen.

En inkluderande arbetsplats Bergendahls är en organisation som värderar öppenhet och förtroende. Det gör att vi kan ta tillvara allas olikheter, vilket bidrar till vår gemensamma framgång. Det är viktigt att samtliga medarbetare får bidra utifrån den de är, sin kompetens, sina erfarenheter och idéer. Under förra verksamhetsåret togs en med­ arbetarkod fram. Under innevarande verksam­ hetsår har medarbetarna utbildats i koden med fokus på våra kärnvärden. Detta för att lära sig mer om uppförandekoden, om koncernens förväntningar på medarbetarna och vilka förväntningar de ska ha på Bergendahls som arbetsgivare. Målet är att samtliga medarbetare ska genomgå utbildningen. God arbetsmiljö och hälsa är viktigt för kon­ cernen. Under perioden har koncernen arbetat intensivt för att alla arbetsplatsrelaterade olyckor och incidenter ska anmälas, vilket har bidragit till att öka antalet rapporterade hän­ delser. Det absoluta flertalet är lindriga, men ett fåtal har krävt vård och sjukfrånvaro.

Med hjälp av identifierade KPI:er kan efter­ levnaden av koden och ytterst av koncernens kärnvärden följas. Därmed säkerställs att Bergendahls värderingar gör skillnad och driver en förändring i hela verksamheten. Nedan ser du de viktigaste måtten och periodens resultat.

Resultat 2022/2023

Andel medarbetare utbildade i koden

Andel ledare med internationell bakgrund Engagemangsindex Ledarskapsindex

Bolag

City Gross

80 % 87 % 88 % 85 %

9 %

82 % 83 % 86 %

76 79 86

EKO Stormarknad

12 % 21 %

Glitter

Bergendahl Home

8 %

85 – 88 % Mål 85 %

85 – 91

MÅL

100 %

20 %

Mål 85 av 100

12

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5