Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / HÅLLBARHETSSTRATEGI & STYRNING

Affärsmodell och hållbarhetsstrategi

Hållbarhet ska genomsyra hela koncernen

Bergendahls har en ägarfamilj med stort enga­ gemang och intresse för hållbarhet. Det ger oss en möjlighet att arbeta långsiktigt och succes­ sivt ställa om verksamheten. Koncernen har en hållbarhetsstrategi som kombinerar kundbehov med hållbar utveckling och affärsnytta. Det är Bergendahls styrelse som behandlar hållbar­ hetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och beslutar om riktningen. Hållbarhetsstrategin är ett koncerngemensamt ramverk, där varje bolag ansvarar för implementeringen och de­ finierar mål som kopplar till strategin. Vårt bidrag till Agenda 2030 Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna och skapa fred­ liga och trygga samhällen. Genom att arbeta för att nå målen främjas en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. I linje med koncernens strategi och de mest väsentliga frågorna har målen 5, 8, 12 och 13 identifierats som de mål där koncernens handelsverksamheter har mest att bidra med.

AFFÄRSMODELL

Kunder B2C

Värderingsbaserad verksamhet • Värderingsstyrd och inkluderande arbetsplats • Socialt ansvarstagande

243 butiker i fem länder plus e-handel

• Resultatdrivet ledar- och medarbetarskap

2 800+ medarbetare

5 varumärken

Hållbara affärer med kunden i fokus • Klimatbra och effektiv verksamhet • Ansvarstagande leverantörer

Leverantörer

• Noga utvalt sortiment och cirkulära framsteg

8

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5