Profo-nytt 4/2020

JanOldenburg er onkolog og professor ved Akershus universitetssykehus. Han har etablert et internasjonalt nettverk rundt en studie der PSA-verdier hos norskemenn registreres. Målet er å undersøke omfanget og betydningen av disse verdiene på landsbasis.

skulle muliggjøre helbredende behandling. Derimot skulle pro- statakreft i kontrollgruppen (uten PSA-testing) få utvikle seg slik at den i mindre grad ville være mu- lig å helbrede. Således burde nyt- ten av PSA-testingen ha vist seg i form av færre prostatakreft-rela- terte dødsfall i PSA-gruppen ver- sus kontrollgruppen. – Studiens store utfordring var at omtrent halvparten av mennene i kontrollgruppen tok PSA-testing på eget initiativ. Slik ble også prostatakreften i kon- trollgruppen oppdaget på et tid- lig stadium, hvor det var mulig å kurere sykdommen. Dermed viste studien ingen gevinst for PSA-gruppen versus kontroll- gruppen. Faktisk mistet kontroll- gruppen sin funksjon og dermed måtte studien bli negativ for PSA-gruppen, sier Oldenburg.

– PSA kan hjelpe til med å opp- dage prostatakreft på et tidlig sta- dium hvor pasienten fortsatt kan helbredes. Dette kan spare liv og mye lidelse, sier Jan Oldenburg, spesialist i onkologi og overlege ved Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus (Ahus), og professor ved Universitet i Oslo. PSA - prostata spesifikk anti- gen - identifiseres ved hjelp av en enkel blodprøve, og er avgjørende for tidlig oppdagelse av prosta- takreft. I en stor amerikansk studie ble 76 000 menn delt opp i to grupper via loddtrekning, såkalt rando- misering. I den ene gruppen skul- le PSA-verdien måles årlig, mens det i kontrollgruppen ikke skulle måles PSA. Forventet studie- resultat var at tidlig oppdagelse av prostatakreft i PSA-gruppen

PROFO-NYTT 4/2020 13

Made with FlippingBook Ebook Creator