Profo-nytt 4/2020

fra Kreftregisteret, samt andre offentlige registre, forteller Ol- denburg. Studien skal pågå i lang tid fremover da nytten av PSA-tes- tingen ofte viser seg etter flere år. Redusert dødelighet Oldenburg mener det er interes- sant at prostatakreftrelatert dø- delighet ble redusert med hele 51 prosent i den amerikanske be- folkningen. Dette var sannsynlig- vis på grunn av hyppig PSA-te- sting i USA generelt. – PSA-testing økte i hvert fall

Landsomfattende undersøkelse I lys av manglende dokumenta- sjon av gevinst i den amerikan- ske studien anbefaler helsemyn- dighetene i dag ingen organisert PSA-screening. – Svakheten ved den amerikan- ske studien kunne korrigeres ved å innhente alle PSA-analyser som ble tatt i privat regi. Det ville føre til et mer komplett datagrunnlag som tillot en mer entydig sam- menligning mellom pasienter som tok PSA-test, versus de som ikke gjorde det. Det er dessverre ikke mulig i USA hvor helsevesenet er mer fragmentert, forklarer profes- soren. Oldenburg har tatt initiativ til en studie som vil belyse bruken av PSA i den norske befolknin- gen, en studie som mangler side- stykke i internasjonal forskning. Målet er nemlig å samle samtlige PSA-resultater som er analysert i norske laboratorier. – En slik landsomfattende un- dersøkelse har ikke blitt foretatt før. Resultatene skal kobles til tall

 Litt tid til ettertanke.

14 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator