Profo-nytt 4/2020

Vi har fått mange positive til- bakemeldinger på Live-sendin- gen og filmprosjektene og det er viktig for oss å fremme våre kjer- neoppgaver på denne måten. I året som snart er omme har PROFO også søkt og fått bevil- get midler fra Stiftelsen Dam til ulike prosjekter. I april fikk vi på plass en «Koronatelefon» og 10 av PROFOs mest erfarne like- personer fikk spesialopplæring av professor Sophie Fosså. Den- ne tjenesten ble benyttet av både medlemmer og ikke-medlemmer. Gjennom slike prosjekt ønsker vi å være synlige og tilgjengelige i en situasjon hvor mange med- lemmer opplever økt isolasjon og frykt. I samarbeid med Munn- og halskreftforeningen og Lymfe- kreftforeningen fikk vi innvilget en søknad om digital quiz. Dette ble en suksess på forsommeren med mange deltakende lag på tvers av foreningene. Vi har i 2020 også sendt ut to ulike spørreskjemaer til medlem- mene om hvordan koronasitua-

sjonen berører dem både når det gjelder den generelle helsesitua- sjonen og når det gjelder effekten på det fysiske aktivitetsnivået. Den siste spørreundersøkelsen la føringer for en søknad til Stiftel- sen Dam om en treningsdagbok og film: Personlig trener – rett hjem. Vi fikk innvilget denne søknaden og medlemmene vil bli bedre kjent med dette prosjektet i 2021. Vi har som vanlig sendt ut flere utgaver av PROFO-nytt i 2020 og dere kan lese mer om aktivite- tene overfor i årets tidligere utga- ver av bladet. PROFOs medlem- mer har tilgang til alle tidligere digitale utgaver via følgende len- ke: www.profo-nytt.no 2020 har vært et år preget av uforutsigbarhet og endrede planer, men hovedstyret er glad for at vi har gått gjennomført viktige ak- tiviteter og nådd ut med vårt bud- skap gjennom ulike kanaler. Vi minnerom at dere kan følge oss på vår Facebook-side for å holde dere oppdatert om hva vi driver med. 

PROFO-NYTT 4/2020 19

Made with FlippingBook Ebook Creator