Profo-nytt 4/2020

Livskvalitet hos prostatakreft-

pasienter – rapport fra Kreftregisteret

 Kreftregisteret  Adobe stock

De første resultatene fra pilot- prosjektet viser at mange radikalt behandlede pasienter får utfor- dringer med både tarm, urinlek- kasje og seksualfunksjon. Årets resultater viser imidlertid tydelig at heller ikke stråling er problem- fritt – og mange pasienter rappor- terer om svekket tarmfunksjon og dårligere seksualfunksjon i etter- kant av strålebehandling. Pasien- ter på aktiv overvåkning rappor- terer ikke om vesentlig endring i disse funksjonene i tiden etter diagnose. 

Fra 2017 ble nylig diagnostiserte prostatakreftpasienter og en kon- trollgruppe bestående av menn som ikke har prostatakreft, men i tilsvarende i alder og bostedsre- gion, invitert til forskningspro- sjektet: «Spørreundersøkelse om menns helse». – Spørreskjemaet dreier seg om helse, allmenntilstand og livs- kvalitet i tillegg til symptomer og tilstander som vi ser oftere hos de som er behandlet for prosta- takreft, sier Tom Børge Johanne- sen, som er prosjektleder for pro- statakreftprosjektet. Gjennom undersøkelsen har det kommet frem ny kunnskap om livet etter prostatakreft.

Du kan lese hele rapporten her  kreftregisteret.no/Registrene/ Kvalitetsregistrene/ Prostatakreftregisteret/

PROFO-NYTT 4/2020 29

Made with FlippingBook Ebook Creator