Profo-nytt 4/2020

og de tøffe samtalene ved å snak- ke med andre likepersoner i etter- kant. Hvordan har 2020 vært? Hvilke konsekvenser har koronaepidemien hatt for ditt likepersonengasjement? Og hva har du fylt den ledige tidenmed? 2020 har medført at jeg ikke har vært på Vardesenteret i Bodø si- den 5. mars. Dette er et savn, men jeg har bidratt på PROFOs koronatelefon i perioden og jeg har blitt valgt som leder av Like- personsutvalget. I sommer har jeg brukt den ledige tiden på hytta. Har du noe inntrykk av hvordan koronasituasjonen har rammet pasientgruppen? Koronaen har rammet pasient- gruppen på mange måter og jeg opplever at det er vanskelig å få medlemmene til å delta på møter og andre arrangement. Pandemi- en har ført til økt isolasjon, og da PROFOs medlemmer er i risiko- gruppen er det forståelig at de er forsiktige med å omgås andre.

Hva ser du mest fram til i 2021/når koronaen er over? Jeg ser fram til at alt skal bli som før og at medlemmene kan omgås hverandre uten å være redde for å bli smittet. Dette vil nok dessver- re ikke skje før vi har fått en vak- sine. Er det noe annet du vil dele? Jeg ser behovet for at PROFO har en tilgjengelig likeperson- stelefon og jeg oppfordrer med- lemmer og andre om å benytte seg av dette tilbudet. Det sitter mange likepersoner rundt om i landet som har vært på kurs i li- kepersonsarbeid, men som ikke får praktisere som likepersoner fordi de ikke bor i nærheten av et Vardesenter. Gjennom telefontil- budet kan likepersoner bo hvor som helst i landet og praktisere likepersonsarbeid. Jeg er opptatt av et godt samar- beid med andre pasientforeninger, for eksempel Brystkreftforenin- gen, når det gjelder likeperson- skurs, seminarer etc. Dette er til gjensidig nytte og erfaringsover- føring er viktig. 

PROFO-NYTT 4/2020 33

Made with FlippingBook Ebook Creator