Lymfekreftbladet 4/2018

det trengs en kraftsatsing på for å oppnå utvikling og forbedring av kreftomsorgen i Norge. Ditt medlemskap i Lymfekreft- foreningen er viktig, og gjør det mulig å fremme lymfekreftsaken spesielt. Men vi trenger større økonomiske muskler, og det kan gjøres gjennom å verve flere medlemmer. Så fortell gjerne om Lymfekreftforeningen, og opp- fordre venner og familie om å støtte foreningen gjennom å teg- ne medlemskap.

arbeidslivet permanent. De må i stedet tilpasse seg en «ny» nor- mal der de kan få ulike senskader og plager som kanskje vedvarer resten av livet. Når vi vet at det i 2030 vil være rundt 40 prosent flere kreftsyke i Norge, så er det lett å forstå at vi står overfor en svært stor utfordring. Når nå Nasjonal kreftstrategi 2018–2022 skal settes ut i livet mener vi at nettopp senskader og deltakelse i arbeidslivet et- ter kreftbehandling er et felt som

 9

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook Online newsletter