Lymfekreftbladet 4/2018

«Kreftfri, men hverdagen ble ikke helt som før»

Å være kreftfri betyr ikke nødvendigvis at man er frisk. Ulike senskader kan sette preg på tilværelsen i lang tid etter en kreftsykdom. Heldigvis overlever flere og flere nordmenn kreft, takket være nye og mer effektive behandlingsmetoder. Men behandling som virker fører samtidig til at flere lever med senskader. Altfor mange senskaderammede faller helt ut av arbeidslivet

 Jan Egil Aase  Shutterstock

V eien tilbake til det gamle livet kan være lang. For mange blir hverdagen aldri helt den samme igjen. Kan- skje blir det vanskelig å prestere til forventningene på jobb uten tilretteleggelse. Lymfekreftforeningen ønsker en sterkere satsing på at den enkelte skal bli møtt med gode tiltak og forståelse etter kreftbehandlin- gen. Både hjelpeapparatet og ar- beidsgivere må ha kompetanse om behovene og innsikt i hvor-

dan det er å leve med senskader etter kreft. Slik vi ser det preges situasjonen i dag av at kunnska- pen er lav og altfor varierende. Mer kunnskap om hva som kan bidra til å forebygge og redusere bivirkninger og senskader etter kreftbehandling, krever etter vår oppfatning økt forskningsinnsats på området. Tallene er ganske entydige. Un- dersøkelser trekker i retning av at én av tre som har vært gjen- nom kreftbehandling faller ut av

8 

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook Online newsletter