somnus nr 2_2020

Apotek kan ordne influensavaksine Helsedirektoratet mener at et felles system for å ordi- nere av influensavaksine uavhengig av virksomhet i helsetjenesten eller apotekbransjen er den beste løs- ningen for å øke vaksinasjonskapasiteten. Bakgrunnen er ønsket om å øke kapasiteten for influensavaksinering. Direktoratet mener dagens regelverk for rekvirering og ordinering av vaksiner medfører flere særlige utfordring- er. Blant annet mener de at dagens regelverk ikke har tatt høyde for apotek som vaksinasjonssted, og at ikke- regulert pris på vaksine eller egenbetaling av adminis- trasjon går utover likeverdig tilgang på helsetilbudet. Samtidig peker direktoratet på utfordringer rundt plan- legging, innkjøp og distribusjon av vaksiner mot sesong- influensa. I dag er FHI eneleverandør av vaksine til influensavaksi- nasjonsprogrammet som beskrevet i forskrift om nasjo- nalt vaksinasjonsprogram og i smittevernloven.

ResMed kunngjorde 1. februar 2020 at hvis du bruker ozon-renseapparat på CPAP-en din, så gjelder ikke lenger garantien på utstyret. Slik ser kunngjøringen ut: Garantioppdatering: Med virkning for salg av ResMed-produkter fra og med 1. februar 2020 vil ResMeds begrensede garanti ikke gjelde skade på ResMed-produkter som skyldes bruk av ozon- apparater. Du mister garantien om du bruke ozon- preparater skyller ekstremt godt så det ikke finnes rester igjen. Noe fuktighet blir gjerne igjen i slangen når du har skyllet den. Hvis du kjenner noen som spiller tuba, så har de en tørkemetode som er fin til CPAP-slang- en: Den består av en veldig lang tråd/bånd med et bittelite blylodd i den ene enden og en liten flanell- klut i den andre ende enden. Du sender blyloddet først inn i slagen mens du holder den loddrett og den lille kluten tar med seg fuktige på vei ut. Fuktekammeret Generelt bør du tømme vannbeholderen hver morgen og vaske den i varmt vann, med et mildt vaskemiddel, og deretter skylle den grundig med rent vann og la den tørr beskyttet mot direkte sollys. Hver måned bør du inspisere vannbeholderen for slitasje og forringelse og bytte vannbeholderen hvis en komponent er sprukket, ugjennomsiktig eller bulkete. Merk at det demonterte beholderlokket, platen og sokkelen også kan vaskes i en oppvask- maskin på skånsom syklus eller glassyklus (kun øverste hylle). Hvis du ser hvite pulversedimenter i vannbeholderen eller kalkbelegg, kan du rengjøre disse ved bruk av en løsning med én del hushold- ningseddik til 10 deler vann.

Kommunene bestiller til sine innbyg- gere fra FHI, mens apotek kjøper rett fra grossist og grossist kjøper fra den som har markedsføringstillatelsen. Etter gjeldende rett har ikke farmasøy- ter på apotek per i dag rett til å ordi- nere eller å rekvirere sesonginfluensav- aksine til pasienter på apoteket. Pasienten må derfor henvises til en lege for å få resept på vaksine som kan ekspederes.

Rett til å rekvirere Legemiddelverket har vurdert at apotekloven ikke er til hinder for at farmasøyter kan gis rekvireringsrett for influensavaksiner. Helsedirektoratet konkluderer i sin samlede vurdering at farmasøyter kan gis rekvirerings- rett for å gi adgang til å ordinere vaksine mot sesong- influensa. Direktoratet mener også at sykepleiere på lik linje med farmasøyter kan gis rekvireringsrett for å gi adgang for ordinering av sesonginfluensa. De setter allikevel spørs- målstegn ved behovet for en slik rekvireringsrett for flesteparten av sykepleierne. Ordinering etter nasjonal prosedyre vil ifølge direktora- tet bidra til å redusere unødvendig byråkrati rundt ordi- nering og rekvirering av vaksiner, samt at det gir en felles føring for både helse- og omsorgstjenesten og apotek. Utvidelse av ordineringsadgang vil også gjøre eierproblematikk og profesjonskamper mindre aktuelt, skriver Helsedirektoratet.

Søvnforeningen har laget en helt amatør- messig video om rengjøring av CPAP og utstyr. Den kan du se her:

https://www.youtube.com/watch?v=3qfyz_S244A

17

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter