somnus nr 2_2020

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Digitale smerter – Somnus i papir

Kan Jonas g jøre noe? Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh

bladetsomnus@gmail.c m Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527

kjh kjh kjh kjh kjh kjh

Søvnforeningens styre har sommål å digitalisere forening- enmestmulig slik at de yngre sometter hvert tar over, kan bruke kreftene sine på det viktige arbeide formedlemmene og ikke såmye på papirarbeid og gammeldagse rutiner. Det har ogsåmed økonomi å g jøre. Det er faktisk dyrt og gammeldags å drive i papir og via postverket. Noen medlemmer har ikke epost. De får SOMNUS kopiert på kopimaskin og informasjon pr brev. Vi opplever også at andre vil ha SOMNUS i papirform, ikke digitalt. I september kommer SOMNUS nr 3 – og det kommer i papir! Til alle! I september er den egentlige stiftelsesdagen til foreningen og SOMNUS kommermed et jubileumsnummer – i posten. Noen medlemmer liker ikke at SOMNUS kommer digitalt. De tar g jerne all informasjon pr epost,men bladet vil de ha i papir. Regnestykket ser slik ut: hvert arkvi kopierer på felles- maskinen på kontoret, koster 1,20 kroner. Bladet har som regel 48 sider. Det er 57 kroner. Porto for brev over 100 gram er 45 kroner. Da koster det 102 kroner å sende bladet hjemtil hvertmedlem. Det er 408 kroner pr år for fire utgaver. Kontingenten er 350 kroner. Noen er villig til å betale et litt dyreremedlemskap for å få SOMNUS i papir. I dag er det de hyggelige damene på konto- ret i Solheimveien somkopierer bladene for oss. De legger bladet i konvolutter og sender ut for oss. Vi betaler bare for kopiering og porto (1,20 pr ark og 45 kr).MenAkershus FFO somhar kontoretmed sånn god service, er slått sammen til Viken FFO og skal flytte. Da er det ikke lenger noen hyggelige gratis hjelpere på kontoret. Hvemvil stå å kopiere et 48- siders SOMNUS i 100 ex og stifte og legge i konvolutt og frankere fire ganger i året? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Omvi skal trykke bladet på trykkeri, så vil det koste ca 35-40.000 kr i trykking og porto koster omtrent det samme. Grovt regnet vil det koste rundt 300.000 i året. Og da har vi ikke skrevet en eneste redaksjonell linje i bladet. Det koster også. Det digitale bladet koster noen kroner for lisensen for programvaren Flippingbook og så koster det redaksjonelt arbeid for ca 45.000 kr pr utgave. Det vil i praksis si at omvi fortsetter å trykke bladet og sende detmed Posten, så ryker halve budsjettet til Søvnforeningen. Da er det ikkemye ig jen til medlemsmøter og alt det andre vi jobbermed. Hvis noen har gode forslag til å løse dette dilemmaet, så send oss innspill. Vi lytter og vil g jerne at SOMNUS leses av flestmulig.

Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad

fire ganger i året ISSN 0 04-2487

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Ma hisen, Bengt Røsth.

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Sekretær: Ma it Aschehoug Styremedl : Marita Bjerke Styremedlem: Turid Høe Varamedle mer: Torunn Figenschou, Arild Sørensen og Ra nh ld Storbakken Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isa s n: jannickeis ksen@gmail.com mobil: 41 41 4 0. Styret i Søvnforeni gen: Leder: Pål Ste saas Nestled r: Knut Bronder

kjh kjh kjh kjh kj hkjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh

1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale.

Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Medlemskap: Medlemskap i Søvnfo eningen 2020 Hovedmedle 350 kroner. Familiemedl 350 kroner for ett medlem og 55 kron r for hvert familiemedlem. Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjo ell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medi r (medieansvarsloven) Neste nummer ko mer i papir il alle i september i forbindel e med foreningens 40-års jubileum. Siste frist for manus og annonser er 1. september. Støttemedl m privat: 500 kroner eller mer. Støttem dlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg i n på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com

kjh kjh kjh kjh Kan Jonas

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 2 – 2020

3

Made with FlippingBook Online newsletter