somnus nr 2_2020

forskningsnytt www.sovno.no

Tidsskrift om SØVN ute nå Vårens nummer av tidsskriftet SØVN er kommet. I denne utgaven av SØVN kan du lese om viktigheten av søvn og utfordringer med stress hos idrettsut- øvere, kunnskapsbasert retningslinje om CPAP, dyr i drømmeland og flere andre interessante artikler om søvn. https://issuu.com/hg- 9/docs/s_vn_nr.1_2020?fr=sMjIyZTYz NzcwMA Hormonbehandling og søvn og overgangsalder Søvnproblemer er vanlig hos kvinner i

avgrensete intervensjoner og varighet. Ulik bruk av design og metoder på studiene, samt forskjellige studiepo- pulasjoner i forhold til alder, kjønn, type demens, døgnrytme og sympto- mer ved baseline kan ha påvirket resultatene. Studier med lik design inkludert detaljert rapportering av lys- terapi med lik fargetemperatur, tids- punkt og varighet av anvendt lys, er av største betydning for å etablere den optimale behandlingsmetoden i denne populasjonen. (Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer) Søvn og ungdom adoptert fra utlandet Forskere fra NORCE, Folkehelseinstituttet, Helse Fonna HF, NTNU og Universitetet i Bergen har i denne studien undersøkt søvnmønster og insomni blant ungdommer adop- tert fra utlandet, og sammenlignet resultatene med jevnaldrende ikke- adopterte. Data ble hentet fra ung@hordaland-undersøkelsen. Av de 9846 som hadde svart på søvn- spørsmålene i denne undersøkelsen, ble 44 personer identifisert som adop- tert fra utlandet ved kobling til det sentrale adopsjonsregisteret, og inklu- dert i studien. Forskerne fant ingen signifikante forskjeller mellom adop- terte og ikke-adopterte jevnaldrende når det gjaldt hvor mye tid de brukte i sengen, men de adopterte ungdom- mene rapporterte betydelig kortere søvnvarighet. (Kilde: Nasjonal kom- petansetjeneste for søvnsykdommer) Barndomstraumer og søvn- forstyrrelser Forskere fra Universitetet i Oslo har i denne studien undersøkt sammenhen- gen mellom traumer i barndommen og søvnforstyrrelser ved alvorlige psy- kiske lidelser. I tillegg har de under- søkt innvirkningen søvnforstyrrelser har på forholdet mellom traumer og alvorlighetsgrad av kliniske sympto- mer og pasientens funksjonsnivå. Totalt ble 766 deltakere med schizo- freni eller bipolare lidelser inkludert i

studien. Resultatene viste at sympto- mer på insomni var betydelig hyppi- gere hos dem med traumeopplevelser fra barndommen sammenlignet med dem uten. Fysisk mishandling, emo- sjonelt misbruk og emosjonell omsorgssvikt var assosiert med insomni. (Kilde: Nasjonal kompetanse- tjeneste for søvnsykdommer) Virkning av mindre søvn Delvis søvndeprivasjon er assosiert med økt impulsivitet og redusert posi- tiv påvirkning hos unge voksne. Forskere fra NTNU og St. Olavs hospi- tal har i denne studien undersøkt effekten av delvis søvndeprivasjon på affektiv og kognitiv funksjon. 52 friske personer i alderen 18 til 35 år ble inkludert i studien. Deltakerne sov hjemme, og søvnmønster ble målt med aktigraf og søvndagbok. Deltagerne fulgte sitt vanlig søvn- mønster i syv netter som deretter ble sammenlignet med tre netter der de sov to timer mindre enn gjennom- snittlig søvnvarighet. Det ble gjort tester på morgenen på dagene 1, 4, 8 (vanlig søvn), 9 og 11 (søvnmangel). Forskerne konkluderer med at det å sove 1,5-2 timer mindre enn vanlig fører til raskere responstid, men øker feilprosenten på oppmerksomhetstes- ter. (Kilde: Nasjonal kompetansetje- neste for søvnsykdommer) Omsorgsbyrder og søvn hos studenter Forskere fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, NTNU og Helse Fonna har i denne studien undersøkt forekomst av, egenskaper ved og hel- setilstand blant studenter i alderen 18 til 25 år som gir uformell omsorg til familiemedlemmer eller andre med fysiske eller psykiske sykdommer, rus- misbruk eller funksjonshemming. Flere psykiske helseproblemer, søvn- løshet, somatiske symptomer og lavere tilfredshet med livet, ble funnet blant deltagere med omsorgsansvar. Antall timer omsorg var assosiert med negative helseutfordringer. (Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdom- mer)

overgangsalderen. Forskere fra OsloMet, Sørlandet sykehus og

Universitetet i Bergen har i denne studien undersøkt sammenheng mellom bruk av hormonbehandling og søvnproblemer blant over 13000 kvinner i alderen 45 til 75 år hentet fra HUNT3-studien. Data ble koblet til det norske reseptregisteret for å iden- tifisere bruk av foreskrevet hormor- preparat og bruk av søvnmedisiner. Resultatene viste ingen sammenheng mellom hormonpreparat og søvnpro- blemer. Andre faktorer som selvopp- levd god helse, en sunn livsstil og angst/depresjon har mer innvirkning på søvn enn menopausal hormonbe- handling. (Kilde: Nasjonal kompetan- setjeneste for søvnsykdommer) Demens, søvn og lysbe- handling Lysbehandling for å bedre søvn, døgn- rytme, atferd og psykisk helse hos demente personer er nå belyst i en systematisk gjennomgang. Demens er en alvorlig sykdom med stor innvirk- ning på pasientens søvn, adferd, humør, og døgnrytme. Lysterapi er en lovende ikke-farmakologisk interven- sjon, men studier har vist motstri- dende resultater. En systematisk over- sikt, gjort av forskere fra Universitetet i Bergen, gir en omfattende oversikt over effekten av lysterapi ved demens, med et spesifikt fokus på hvordan studienes design kan ha påvirket resultatene. De inkluderte studiene i oversikten var små og bestod av tids-

32

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter