Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

Rhaglen Sgiliau a Datblygiad Mae ein rhaglen datblygiad yn cynnwys amrywiaeth o elfennau, o hyfforddiant ffurfiol i weithdai gydag arbenigwyr allanol i gyfleoedd ymdrochi sy’n rhoi cyfle i ti roi dy sgiliau ar waith a myfyrio arnynt. Mae’r tîm ôl-raddedig yn gweithio’n agos gyda thimau arbenigol ar draws y brifysgol i ddarparu cymorth a gweithgareddau lles a gyrfaoedd sydd wedi’u teilwra i anghenion ymchwil ôl-raddedig. Hefyd, gall ymchwilwyr ôl-raddedig fanteisio ar gymorth pwrpasol i unigolion o bob rhan o’r sefydliad ar amrywiaeth o agweddau, gan gynnwys ymchwil, sicrhau grantiau a chyllid, a chyflogadwyedd. Cyfleoedd Gall myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn Abertawe fanteisio ar nifer o gyfleoedd sy’n gwella eu sgiliau ymchwil a’u cyflogadwyedd, yn y Brifysgol a chyda phartneriaid allanol, gan gynnwys interniaethau a lleoliadau gwaith. Yn ogystal, mae gan y Brifysgol nifer o rolau cynorthwy-ydd addysgu â thâl ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy’n gweithio dan gyfarwyddyd arweinwyr modiwlau i ddarparu profiadau dysgu rhyngweithiol o safon uchel. Mae’r rolau hyn yn cynnig cyfle ardderchog i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i dy alluogi i ddatblygu dy sgiliau addysgu ac ehangu dy wybodaeth am ddysgu ac addysgu mewn Addysg Uwch, gan ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol a dy baratoi am rôl academaidd yn y dyfodol.

Bydd cyfleoedd eraill i gyfrannu at brosiectau allgymorth, gan rannu dy ymchwil â disgyblion ysgol i’w hysbrydoli am y llwybrau a allai fod ar agor iddynt yn y dyfodol.

gyflwyno eu hymchwil ar ffurf weledol drwy gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Poster Ymchwil Ôl-raddedig, a chynhelir seremoni wobrwyo ar y diwedd. Cydnabyddir cyfraniad ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gan y brifysgol gyfan. Mae ein Gwobrau Ymchwil ac Arloesi yn cynnwys gwobr ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig, sef y wobr am Seren Arloesedd Ymchwil y Dyfodol, mae cylchgrawn ymchwil y brifysgol, Momentwm, sy’n cael ei gyhoeddi bob tri mis, yn cynnwys erthygl reolaidd ‘Sylw ar Ymchwil Ôl-raddedig’, a chaiff ymchwil a chyflawniadau ein hymchwilwyr ôl-raddedig eu hamlygu’n rheolaidd ar draws y brifysgol. CYLLID Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd ymchwil ôl-raddedig wedi’u hariannu’n llawn i fyfyrwyr sydd

Y GYMUNED YMCHWIL Mae’r Brifysgol yn gartref i

gymuned amrywiol a chroesawgar o ymchwilwyr ôl-raddedig lle mae digwyddiadau rheolaidd sy’n cynnwys y brifysgol gyfan yn cynnig cyfle i rwydweithio a meithrin cysylltiadau y tu allan i dy arbenigedd. Bydd ymchwilwyr ôl-raddedig hefyd yn ymuno â staff wrth gymryd rhan yn ein cystadleuaeth flynyddol, Ymchwil fel Celf, lle byddi’n cyfleu dy ymchwil mewn un llun a disgrifiad 150 o eiriau, gan ddarparu cyfrwng i esbonio pwysigrwydd dy ymchwil a helpu i ennyn diddordeb eraill mewn ymchwil. Dathlu ymchwilwyr ôl-raddedig Caiff gwaith a chyflawniadau myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig eu dathlu yn ein digwyddiad Arddangos Ymchwil Ôl-raddedig. Mae’n rhoi cyfle i ymchwilwyr ôl-raddedig rannu eu gwaith â’r gymuned ymchwil gyfan, trwy ddigwyddiadau dan arweiniad myfyrwyr. Mae’r Digwyddiad Arddangos Ymchwil Ôl-raddedig hefyd yn cynnwys y gystadleuaeth

am astudio am PhD, MPhil, MRes neu radd Meistr drwy Ymchwil mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau.

DARGANFYDDA FWY:

abertawe.ac.uk/ymchwil/ gwnewch-ymchwil-gyda-ni/ ymchwil-ol-raddedig

Thesis Tair Munud lle mae ymchwilwyr o bob rhan o’r

brifysgol yn cyflwyno eu hymchwil i gynulleidfa amlddisgyblaethol mewn tair munud yn unig. Mae’r digwyddiad hwn hefyd yn cynnig cyfle i ymchwilwyr ôl-raddedig

15

Made with FlippingBook flipbook maker