Årsberetning 2016

NæstvedArkivernes Årsberetning 2016

Styria Vaskeri, 1912. Vaskeriet blev startet i 1898 i Sct. Mortensgade. Fotograf: K. Knudsen.

NæstvedArkivernes årsberetning 2016 Digitaliseringen er slået igennem på stort set alle områder af den offentlige forvaltning. Det er blevet lettere for offentlige myndigheder at dele og opbevare data. Selvbetjening er blevet virkelighed for mange af kommunens borgere, også når der skal bestilles historisk materiale, hvor arkivalier kan søges og bestilles døgnet rundt, alle ugens dage. Den digitale udgave af Næstved Tidende op til 1917 er online og kan læses hjemmefra, og bestilling af tid på læsesalen, klares også digitalt, hvis der er behov for at læse i de øvrige aviser i papirudgaven. Men digitaliseringen giver også udfordringer i forhold til, hvordan vi håndterer og bevarer data for eftertiden. Regeringen har derfor nedsat et Arkivudvalg, som skal afdække, hvilke konsekvenser digitaliseringen af den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen. Arkivet afventer derfor spændt resultatet af Arkivudvalgets arbejde. Den lovgivning, vi arbejder ud fra nu, er skabt, imens den offentlige forvaltning kun lige var begyndt at være digital for alvor. Derfor deltager NæstvedArkiverne også i Næstved Kommunes projekter, der handler om sagsdannelse og -styring samt arkivering. Hvordan data skabes fra begyndelsen har nemlig stor betydning for, hvordan de kan arkiveres for eftertiden. Samlingerne NæstvedArkiverne er historisk og lokal vidensbank for myndigheder og borgere. Selv om både borgerne og den offentlige forvaltning er blevet digitale, vokser arkivets papirarkiver stadig. Det er de foregående års store indsamlinger fra kommunens børnehaver og skoler samt Brand og Redning, der efterhånden begynder at indtage magasinhylderne i arkiveret og registreret tilstand. De digitale samlinger vokser også støt, og i årets løb er der blevet godkendt arkiveringsversioner af data fra flere af kommunens virksomheder. Der er arkiveringsversioner på vej fra ældre- og sundhedsområdet og forarbejder til flere store arkiveringer i 2017. Indsamling I 2016 har arkivet modtaget 144 indkomster. Der er mange gode arkivalier imellem, fx en række fotos fra nedrivningen af gl. Maglemølle, der blev gennemfotograferet indefra inden nedrivningen i starten af 1980’erne. En sen eftermiddag kom Torben forbi arkivet og afleverede en større postkortsamling fra Næstved og omegn, som hans far havde samlet gennem årene. Den kan nu supplere den i forvejen store samling af postkort, som arkivet bevarer. En anden lille perle er et foto fra Herlufmagle Kro, som kongen besøgte i 1936. Arkivet har modtaget lysbilleder og 14 film fra Novenco fra ca. 1948 og frem, der i lyd og billede fortæller om vores områdes industrihistorie. Fra spejderne er der indgået rapporter, dagbøger, lysbilleder og videobånd fra sommerlejre, og fra loftet på Vallensved Skole dukkede der forhandlingsprotokoller op. EUC Sjælland har afleveret indrammede portrætter og tavler af bestyrelser for Næstved Tegne- og skriveskole, og Næstved Teaterforening har afleveret materiale fra perioden 1978-2015. Fra det kommunale område har arkivet blandt andet modtaget papirarkivalier fra Næstved Bibliotekerne, børnehaverne Tromlehuset, Tjørnehuset og Elverhøj samt afgangsbeviser fra skolerne Lille Næstved, Margretheskolen, Gedebjergskolen og Lundebakkeskolen. Fra den

tidligere Tekniske Forvaltning er der modtaget en palle med anlægsregnskaber fra gl. Næstved Kommune.

Formidling Arkivet har bidraget med fotomateriale til de standere, der i løbet af året blev opstillet på Axeltorv. Standerne fortæller og viser hvordan byens gader og butiksfacader har ændret sig de sidste hundrede år. ”Nye” gamle film har fundet vej til NæstvedArkivernes filmkanal. I 2016 lykkedes det at få mulighed for at lægge to af Søndergård-Andersens populære film på kanalen, nemlig Fensmark filmen fra 1941 og Appenæs-Vejlø filmen fra 1944. Desuden er der kommet film om Vester Egesborg og Vildtbanehøj, Rundskuet i Næstved i 1929 og 1938 samt besøg af kong Christian den 10. på Grønnegades Kasserne i 1930’erne. Endelig er optagelserne fra Byrådets møder fra 2007 og fremefter også lagt på Filmkanalen.

Arkivet deltog i Kulturnat 2016 på Næstved rådhus i Teatergade, hvor flere politikere havde rundvisninger og hvor arkivet fremviste arkivmateriale fra 2. Verdenskrig.

I 2016 har arkivet arbejdet med nye informationer om flygtningelejren i Karrebæksminde, som husede primært tyske flygtninge i perioden 1945-1946. Tanken er, at arbejdet på et tidspunkt kan munde ud i en lille publikation. Digitalisering og tilgængeliggørelse Digitalisering af kulturarven afhænger i høj grad af velvillighed og midler fra fonde og ekstraordinære bevillinger, både nationalt og lokalt. Der er ingen tvivl om, at digitalisering er et afgørende redskab til at bevare, forske og formidle i kulturarv, men der findes ingen samlet strategi, og der kommer heller ingen, hvis vi skal tro tidligere kulturminister Bertel Haarders udtalelser i Sjællandske, lørdag den 2. juli 2016. Lokalt såvel som nationalt er arkiver og andre kulturinstitutioner derfor afhængige af de midler, som kan indsamles til enkeltstående projekter. NæstvedArkiverne er også gået ind i kampen om midler til digitalisering af den lokale kulturarv. En flot bevilling af fondsmidler fra Bikubens Fusionsfond blev tilvejebragt gennem frivillig medarbejder og medlem af Lokalhistorisk Udvalg, Svend Dahl, hvis store forarbejde førte til en digitalisering af udvalgte billeder fra fotograf K. Knudsens glaspladesamling. De 1166 digitale fotos er nu ved at blive registreret af arkivets frivillige og bliver tilgængelige på nettet i løbet af 2017. Et andet stort skridt ind i den digitale verden blev taget med et kommunalt tilskud til indkøb af digitaliseringsudstyr. Med det nye udstyr bliver det fremover muligt for arkivet at digitalisere sogne- og byrådsprotokoller, vejvisere, arkivalier og sikkert også glaspladenegativer. Alt sammen med hjælp fra arkivets frivillige. Også i 2016 har det været muligt at finde midler til digitalisering af analoge spolefilm og bånd fra arkivets samlinger. Det er fortsat Aalborg Stadsarkiv, der står for arbejdet, og foruden at levere i en rigtig god kvalitet, har det den store fordel, at der løbende sker en faglig vurdering, så klip uden historisk relevans sorteres fra. De digitaliserede film og bånd ses igennem af

frivillige, der registrerer, hvad filmene indeholder. Lydbånd digitaliserer arkivet selv, og der er stadig en del kassettebånd, som mangler at blive digitaliseret.

Samarbejde og videndeling Lokalekilder.dk fortsætter som et regionalt samarbejde mellem de fire arkiver i Faxe, Guldborgsund, Lolland og Næstved kommuner. I 2016 er der udarbejdet undervisningsmateriale og 2 tidslinjer til henholdsvis gymnasiet og folkeskolen. Undervisningsmaterialet understøtter de historiske mål, der arbejdes efter i uddannelsessystemet.

Arkivet er den del af det landsdækkende Historisk Atlas , og har i årets løb bidraget med et par lokaliteter, som er udarbejdet af frivillige ved arkivet.

Vores arkivforening ODA har i 2016 igangsat et projekt med titlen: ”retro” – digitalisering. Projektet er forankret i Århus Stadsarkiv og giver adgang til et online transskriberings- og korrekturlæsningsværktøj til digitalisering og tilgængeliggørelse af centrale kommunehistoriske kilder, primært sogneråds- kommunalbestyrelses- og byrådsprotokoller. Det er et nationalt samarbejde, som skal munde ud i en fælles indgang til de digitaliserede og transskriberede arkivalier, og som NæstvedArkiverne allerede er gået i gang med sammen med arkivets frivillige, som skal stå for selve digitaliseringen. Der er mange perspektiver i projektet, bl.a. at de sogne- og byrådsprotokoller som kun findes på Rigsarkivet muligvis kan gøres tilgængelige lokalt på denne måde. Det vil ligeledes betyde, at arkiverne i Fladså og Fuglebjerg får let og digital adgang til de sognerådsprotokoller, der vedrører deres område.

I 2016 har NæstvedArkiverne haft repræsentation i to bestyrelser: Landsforeningen til bevaring af Foto og Film v/ Emilie Eskelund Larsen. Organisationen Danske Arkiver v/Mie Andersen.

Frivilligt arbejde Der er en lang tradition for, at arkiver har frivillige medhjælpere tilknyttet. De sidste årtier har meget ændret sig i arkivverdenen, som er blevet mere digital, og der er øget fokus på tilgængelighed af arkivalierne på nettet, så borgerne, så vidt muligt, kan finde det, de søger, hjemmefra. Ligeledes bliver mange arkivalier skabt digitalt og dermed også arkiveret digitalt. På den baggrund har der løbende været tilpasninger af de opgaver, arkiverne tilbyder deres frivillige. De traditionelle registrerings- og ordningsopgaver erstattes af crowdsourcingsprojekter og andre tilgængeliggørelsesprojekter med frivillige indtastere, der omtales som ”citizen scientist”. De frivillige bidrager i højere grad til at gøre det lettere at bruge arkivalier på nettet, og arbejdet med de historiske kilder handler i højere grad om at skanne originale dokumenter, indtaste data så de bliver søgbare og kan læses, og dermed bidrager de frivillige til, at alle kan få adgang til arkivalierne på en nem måde. NæstvedArkiverne er også en del af den udvikling, om end der stadig er brug for traditionel lokalhistorisk viden, når et motiv skal lokaliseres på et foto, eller når en forespørgsel handler om en konkret lokalhistorisk lokalitet eller person. Her har de frivillige fra lokalområdet en detaljeret indsigt, som er meget værdifuld. Det handler i høj grad om at balancere det nære og detaljerede med det overordnede, sammenhængende og generelle. Og som altid om at matche de frivilliges motivationsfaktorer med arkivets opgaver og værdier. Det er nødvendigt for at få et frugtbart samarbejde.

I Næstved er de frivillige så småt gået i gang med to store digitaliseringsprojekter. Det ene er det tidligere omtalte ”retro”- digitaliseringsprojekt, hvor sogne- og byrådsprotokoller gøres tilgængelige på nettet. Det andet projekt er en digitalisering og registrering af fotograf K. Knudsens store glaspladesamling fra starten af 1900-tallet og frem til 1960’erne. Et mindre digitaliseringsprojekt handler om digitalisering og registrering af kommunens fotos af gader og bygningsfacader fra 1980’erne, og der arbejdes også lidt endnu med mere traditionelle registreringsopgaver. I Fladså og Fuglebjerg arbejder de frivillige indenfor viften af mere traditionelle arkivopgaver. De frivillige i Fuglebjerg har hentet tidligere redaktør på Fuglebjergsektionen, Svend Henning Petersens, private arkiv. Det er en stor aflevering og medarbejdere fra Næstved har gennemgået og ordnet materialet, som registreres af en frivillig fra Næstved. Derudover arbejdes der fortsat på at få registreret fotosamlingen i Fuglebjerg, som efterfølgende skal tilgængeliggøres på naesbas.dk I Fladså arbejder de frivillige, sammen med en medarbejder fra Næstved, fortsat på at ordne og registrere samlingerne i Fladså. Det store arbejde er ved at tage form, og både udklipssamling, film og bånd samt fotos inddrages nu i arbejdet. Frivillige fra Fladså deltager også i ”retro”- digitaliseringsprojektet, ved at digitalisere områdets sognerådsprotokoller. De frivillige i Fladså har fået ekstra hyldeplads og ønsker på den baggrund, at der overflyttes aviser (dubletter) fra arkivet i Næstved til arkivet i Fladså, hvilket sker i 2017. Arkivet har fortsat et tæt samarbejde med Lokalhistorisk Forening i Fladså.

NæstvedArkiverne i tal

Læsesalen Antal besøgende

240 220

Ekspederede enheder til læsesalen

Administrative udlån

55

Samlingerne Nye indkomster

144

Kommunale arkiveringsversioner Kommunale digitale arkivalier

94

482.64 GB

Private digitale arkivalier

3,7 TB

Magasinenheder: Næstved Fladså Fuglebjerg Digitale tjenester Filmkanalen Antal film

22.620 278 339

15.265 views 89 film + 120 byrådsmøder

NæstvedArkiverne på youtube.com

24.526 views

lokalekilder.dk Medarbejdere Fuldtid

6.306 sidevisninger

3 3

Deltid

Frivillige

17

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Made with FlippingBook - Online magazine maker