Somnus nr 2_2019

NORDIC

SLEEP

Langtidskonsekvenser av narkolepsi Poul Jennum, overlege på dansk søvnsenter og professor på univer- sitetet i København, snakket om langtidskonsekvensene av narkolepsi. 17-29 % av pasienter med narkolepsi type 1 og 2 og idiopatisk hypersomni sliter med depresjon eller andre psy- kiske lidelser. Narkolepsipasientene har problemer med oppmerksomhet og årvåkenhet. Narkolepsi og psykiske lidelser har mange felles trekk som angst, spise- forstyrrelser, depre sjon, ADHD og schizofreni. Han gjennomgikk erfaringene fra polioe- pidemien på 50-tallet og hvordan man behandlet denne gruppen barn. Overført til dagens narkolepsipasien- ter, understreket han viktigheten av rask diagnose, behandling og hjelp til utdannelse og sosial mestring. Mestringen inkluderer kunnskap om diagnosen, god behandling og opp-

CONFERENCE

Økningen i antall narkolepsipasienter etter Pandemrix-vaksinen i 2009- 2010 er kraftigst i aldersgruppen 11 til 16 år selv om også de under 11 år hadde en klar økning og de mellom 17 og 19 år. Voksne over 20 år hadde en liten økning i 2009.

følging, oppmerksomhet på følgesyk- dommer, men også fokus på utdan- nelse, arbeid, familie og helsemyn-

digheter. Informasjon og kunnskap både i samfunnet og i helsevesenet er viktig.

Å jo da. Cirka ni prosent av norske kvinner, og seks prosent av norske menn har vanskeligheter med å sovne hver natt eller nesten hver natt. Det finnes over 90 ulike søvnsykdommer. Søvnforeningen arbeider for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Foreningen driver opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygde-vesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag .

Å sove er da ingen kunst

BLI MEDLEM I DAG

 Tilgang til alle medlemsblad fra 2013  Tilbud om medlemsmøter i sentrale byer.  Mulighet til å snakke med en med samme diagnose som deg (likeperson).  Nyhetsbrev på epost.

 Klikk på linken og meld deg inn i dag. Familiemedlemsskap koster

350,- pr år pluss 55,- for hvert familiemedlem.  Du får medlemsbladet Somnus som e-blad med informasjon, forskningsnyheter, pasienthistorier og nyttig informasjon fire ganger i året.

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

42

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online